Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Ban Bí thư về việc nghiên cứu, học tập, quán riệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng nay, ngày 16/6/2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”...

LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 4 ngày 23 tháng 6 năm 2021
Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm
07h00' Trực lãnh đạo và chuyên môn Đ/c Phan Tiến Dũng - PHT; Đ/c Ninh, Hồng, Tùng, Hoa Trường
13h30' Trực lãnh đạo và chuyên môn Đ/c Phan Tiến Dũng - PHT; Đ/c Ninh, Hồng, Tùng, Hoa Trường
» Xem lịch công tác tuần

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Ban Bí thư về việc nghiên cứu, học tập, quán riệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng nay, ngày 16/6/2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”...