Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An như sau:

     Vị trí, chức năng

     1. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Trường Chính trị tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

     2. Trường Chính trị tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

     Nhiệm vụ

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên; cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số lĩnh vực khác;

2. Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

3. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương;

4. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện;

5. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, thị xã;

6. Bồi dưỡng các chương trình khác do cấp có thẩm quyền giao; đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

7. Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức;

8. Tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành tài liệu bồi dưỡng các chương trình được giao theo quy định;

9. Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập; tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, cung cấp luận cứ khoa học cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị khi được phân công;

10. Nghiên cứu, phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh khi được phân công;

11. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. 

 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NHÀ TRƯỜNG