Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2024
04/03/2024 11:09
Căn cứ Nghị quyết của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Cử cán bộ tham gia  các lớp bồi dưỡng năm 2024

 

Kính gửi Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy.

         

Căn cứ Nghị quyết của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An thực hiện công tác chiêu sinh các lớp:

          I. Đối với các lớp bồi dưỡng thực hiện theo Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 18/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2024

1. Lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp cơ sở (Theo Quyết định số 4648-QĐ/HVCTQG, ngày 01/10/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ban hành chương trình cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở)

1.1. Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã

- Đối tượng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã.

          - Số lượng: Mỗi huyện, thành, thị ủy cử từ 05 đến 06 người (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống).

- Thời gian:

+ Dự kiến khai giảng vào các tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9 năm 2024. Ngày khai giảng cụ thể sẽ có trong thông báo triệu tập học viên.

+ Thời gian học: 05 ngày.

1.2. Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã

- Đối tượng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã.

          - Số lượng: Mỗi huyện, thành, thị ủy cử từ 08 đến 09 người (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống).

- Thời gian:

+ Dự kiến khai giảng vào các tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9 năm 2024. Ngày khai giảng cụ thể sẽ có trong thông báo triệu tập học viên.

+ Thời gian học: 05 ngày.

1.3. Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã

- Đối tượng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc cấp xã.

          - Số lượng: Mỗi huyện, thành, thị ủy cử từ 03 đến 04 người (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống).

- Thời gian:

+ Dự kiến khai giảng vào các tháng 4, tháng 9 năm 2024. Ngày khai giảng cụ thể sẽ có trong thông báo triệu tập học viên.

+ Thời gian học: 05 ngày.

1.4. Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cấp xã

- Đối tượng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã.

          - Số lượng: Mỗi huyện, thành, thị ủy cử từ 03 đến 04 người (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống).

- Thời gian:

+ Dự kiến khai giảng vào các tháng 4, tháng 9 năm 2024. Ngày khai giảng cụ thể sẽ có trong thông báo triệu tập học viên.

+ Thời gian học: 05 ngày.

1.5. Lớp Bồi dưỡng Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã

- Đối tượng: Bí thư, Phó Bí thư đoàn thanh niên cấp xã.

          - Số lượng: Mỗi huyện, thành, thị ủy cử từ 05 đến 06 người (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống).

- Thời gian:

+ Dự kiến khai giảng vào các tháng 5, tháng 9 năm 2024. Ngày khai giảng cụ thể sẽ có trong thông báo triệu tập học viên.

+ Thời gian học: 05 ngày.

          Ghi chú: Cán bộ được cử tham gia các lớp bồi dưỡng trên nếu không thể tham gia cần có Công văn của huyện, thành, thị ủy).

2. Bồi dưỡng Bí thư, PBí thư đảng ủy cấp xã, phường, thị trấn (Theo Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 17/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2019 - 2025):

- Đối tượng: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã, phường, thị trấn;

          - Số lượng: Mỗi huyện, thành, thị ủy cử từ 06 đến 07 người (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống).

- Thời gian:

+ Dự kiến khai giảng tháng 8 năm 2024. Ngày khai giảng cụ thể sẽ có trong thông báo triệu tập học viên.

+ Thời gian học: 05 ngày.

Đề nghị các đơn vị gửi văn bản cử học viên của các lớp và danh sách trích ngang (có mẫu kèm theo) về Trường Chính trị tỉnh trước ngày 05/3/2023.

II. Đối với các lớp bồi dưỡng ngoài Kế hoạch thuộc Trường Chính trị tỉnh giảng dạy theo quy định

1. Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cấp huyện.

2. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện BTV huyện, thành, thị ủy quản lý và tương đương quản lý (Đối tượng 4).

3. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương.

4. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương.

5. Bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương.

6. Các lớp bồi dưỡng khác theo quy định.

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu ban hành văn bản gửi nhà trường để phối hợp mở lớp tránh tình trạng liên hệ trực tiếp với các giảng viên thuộc nhà trường quản lý và một số đơn vị khác không đúng chức năng theo quy định.

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy.

Nguồn