Xứng đáng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và tốp đầu của cả nước
19/11/2021 05:19
Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, khẳng định bề dày truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển; tạo sự bứt phá mang tính tiên phong cho cả hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh trong cả nước và khẳng định vị thế của trường trong hệ thống chính trị của tỉnh; góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà...
Xứng đáng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và tốp đầu của cả nước

Lê Thị Hoài Chung

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, khẳng định bề dày truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển; tạo sự bứt phá mang tính tiên phong cho cả hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh trong cả nước và khẳng định vị thế của trường trong hệ thống chính trị của tỉnh; góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

ĐIỂM SÁNG TRONG HỆ THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH

Giữ vai trò quan trọng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh trong mỗi chặng đường phát triển, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An luôn xác định nâng cao chất lượng công tác đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là thước đo năng lực hoạt động của nhà trường. Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 12-ĐA/TU ngày 30/7/2015 “Về xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn năm 2030” đây chính là cơ sở, động lực quan trọng góp phần khẳng định vị thế, vai trò, uy tín của ngôi trường có truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển. Sau 5 năm thực hiện đề án, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh đã có những giải pháp thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ việc đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, trường đã từng bước khắc phục sự bị động trong xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm theo hướng sát thực, khoa học. Từ nặng về trang bị kiến thức lý luận sang chú trọng gắn lý luận với thực tiễn. Việc mở rộng, đa dạng hóa các loại hình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đã đáp ứng nhu cầu cơ bản về số lượng, chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là cán bộ ở cơ sở.

 

Hội thảo khoa học Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Trường cũng là điểm sáng trong tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý học viên với sự phối hợp đồng bộ, gắn kết giữa nhà trường và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Kết quả, giai đoạn 2015 – 2020, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng với 25.142 học viên/kế hoạch 17.270 học viên (đạt 145,58%). Với kiến thức, kỹ năng được trang bị trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh, đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đã vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh đặc biệt quan tâm tới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn thông qua việc triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp; phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu của nhà trường và là tài liệu tham khảo có giá trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý góp phần xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị của các địa phương trong tỉnh.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, trường có 34 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Đặc biệt trường đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức, tham gia phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế quan trọng, có giá trị khoa học lý luận và thực tiễn cao, tạo được dấu ấn và sức lan tỏa lớn, nâng cao vị thế của trường, của tỉnh.

 

Để công tác đào tạo – bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, nhà trường luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”; yêu cầu về học tập, nâng cao trình độ luôn được đặt ra đối với đội ngũ giảng viên, coi đó là một trong những giải pháp cấp bách. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của trường không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành về nhiều mặt, bảo đảm tiêu chuẩn của các chức danh đang đảm nhận. Đến nay trường đã sớm chuẩn hóa đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ, với tỷ lệ 97,78%, có 04 tiến sĩ và 04 đồng chí đang là nghiên cứu sinh.

Nét mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là quan tâm bồi dưỡng kiến thức thực tế để cán bộ, giảng viên tiếp cận, rèn luyện trong thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, tổng kết thực tiễn. Ban Giám hiệu nhà  trường đã đề ra quy chế vừa ràng buộc, vừa khuyến khích, động viên cán bộ giảng viên tăng cường về cơ sở để thâm nhập thực tế. Đã có hàng chục cán bộ giảng viên trong thời gian qua được tăng cường về cơ sở. Trường đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 35-ĐA/TU, ngày 16/10/2020 về “Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và các trung tâm chính trị cấp huyện giai đoạn 2020 – 2025”, trong đó quy định hình thức, nội dung nghiên cứu thực tế đa dạng, phù hợp với thực tiễn đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị.

Bên cạnh yêu cầu trọng tâm về nâng cao chất lượng đào tạo, trường luôn chăm lo, củng cố ngày càng hoàn chỉnh tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu quả. Cùng đó, nhà trường được quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, từng bước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập; môi trường giáo dục, văn hóa trường Đảng được quan tâm chăm lo; vị thế, uy tín của nhà trường ngày càng được khẳng định và nâng cao, có sức lan tỏa tốt đẹp trong toàn hệ thống các trường chính trị và các địa phương trong tỉnh.

 

Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định trường Chính trị đạt chuẩn. Ảnh: Thanh Lê

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐẠT CHUẨN

Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về chuẩn trường chính trị tỉnh. Đây là cơ sở có tính pháp lý để xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Đối với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh, đạo quản lý, giảng viên; xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ dạy và học và các mặt công tác khác. Để hiện thực hóa, phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2025 đạt Trường Chính trị chuẩn theo mức 1, tiến tới đạt chuẩn theo mức 2 trong những năm tiếp theo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhóm giải pháp:

Thứ nhất, Căn cứ tiêu chí trường chính trị chuẩn theo các mức, trường đã tiến hành rà soát, thống kê định lượng tiêu chuẩn “đạt”, tiêu chuẩn “chưa đạt”, từ đó xây dựng mục tiêu, kế hoạch phấn đấu với lộ trình cụ thể. Theo kết quả rà soát, thống kê đến nay, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là một trong số ít những đơn vị có 45/56 tiêu chí đạt mức 1 (chiếm tỷ lệ 80,36%); có 42/67 tiêu chí đạt mức 2 (chiếm tỷ lệ 62,7%).

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao tặng Danh hiệu Giảng viên xuất sắc cho các thí sinh Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt danh hiệu cao tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc. Ảnh: P.V

Thứ hai, Thời gian tới, trường chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn giai đoạn 2021 – 2025 tạo cơ sở từng bước xây dựng và phát triển nhà trường bền vững. Đồng thời trên cơ sở tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển trường giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp nội dung kế hoạch xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn giai đoạn 2021 – 2025 của Tỉnh ủy.

Thứ ba, Để đạt mục tiêu xây dựng trường sớm trở thành trường chính trị đạt chuẩn cần tiếp tục chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của trường chính trị; tăng cường sự phối hợp đồng bộ với các ban, sở, ngành, địa phương; đồng thời phải phát huy nội lực, tập trung sự đoàn kết thống nhất từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cùng nỗ lực phấn đấu đạt các tiêu chí đề ra. Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu, ngang tầm nhiệm vụ được giao; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập đầy đủ, đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý và phục vụ; coi trọng năng lực chuyên môn và việc rèn luyện đạo đức, lối sống, mẫu mực trong quan hệ ứng xử, chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, trong dạy và học; xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị”.

 

 

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Thứ tư, tranh thủ sự quan tâm, hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương có liên quan; sự quan tâm, phối hợp đồng bộ của các ban, sở, ngành và địa phương trong tỉnh để trường sớm hoàn thành mục tiêu trở thành trường chính trị đạt chuẩn.

Nối tiếp truyền thống 75 xây dựng và trưởng thành, với môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, Ðảng bộ nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển đồng bộ, toàn diện, phấn đấu nhà trường đạt chuẩn theo mức độ 1, tiến tới đạt chuẩn theo mức độ 2 trong những năm tiếp theo; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị để tiếp tục tạo những mốc son mới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang trong chặng đường tiếp theo./.

 

Cán bộ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Nguồn: Theo baonghean.vn