Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Nghệ An
24/02/2023 03:58
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị đó là tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Hoạt động này góp phần giải quyết từ “gốc” các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm pháp luật trong cán bộ, đảng viên bằng giáo dục...
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Ths Dương Thanh Bình,

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

 

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị đó là tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Hoạt động này góp phần giải quyết từ “gốc” các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm pháp luật trong cán bộ, đảng viên bằng giáo dục. Vì vậy, đổi mới công tác bồi dưỡng lý luận chính trị là yêu cầu cần thiết, khách quan. Do đó, công tác giáo dục lý luận chính trị ở trường chính trị tỉnh Nghệ An trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả toàn diện và nổi bật; vị trí, uy tín của nhà trường không ngừng được nâng lên trong hệ thống các trường chính trị cả nước.

Cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước và của tỉnh trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, khẳng định bề dày truyền thống 76 năm xây dựng và phát triển nhà trường, tạo sự bứt phá mang tính tiên phong cho cả hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh của cả nước, và khẳng định vị thế của Trường trong hệ thống chính trị của Tỉnh.

Quy mô đào tạo, bồi dưỡng ngày được nâng lên; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có sự chuyển biến rõ nét; hoại hình đào tạo được đa dạng, đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi của tỉnh về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp, gồm: phối hợp đào tạo cao cấp lý luận chính trị; đào tạo trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng ngạch chuyên viên; bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể cấp xã; bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận cơ sở; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4 và các lớp bồi dưỡng khác. Trường là điểm sáng trong việc tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý học viên với sự phối hợp đồng bộ, gắn kết giữa nhà trường và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, đặc biệt trong tình hình thực tiễn mới, Trường đã có sự linh hoạt, kịp thời chuyển đổi mô hình giảng dạy, học tập kết hợp hài hòa giữa trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo kế hoạch và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt nhiều kết quả nổi bật, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đặc biệt Trường đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND Tỉnh tổ chức, tham gia phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp quốc tế quan trọng, có giá trị khoa học lý luận và thực tiễn cao, tạo được dấu ấn và sức lan tỏa lớn, nâng cao vị thế của Trường, của tỉnh Nghệ An.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của trường không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành về nhiều mặt, bảo đảm tiêu chuẩn của các chức danh đang đảm nhận. Trong giai đoạn hiện nay, Nhà trường đã tập trung cao độ đầu tư cho việc xây dựng đội ngũ, chú trọng cử viên chức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị và những kiến thức chuyên môn cần thiết khác, để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng TCT chuẩn mức độ 1, mức độ 2 theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Hệ thống cơ sở vật chất của Nhà trường được quan tâm đầu tư mua sắm, cải tạo, nâng cấp; công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập; môi trường giáo dục, văn hóa trường Đảng được quan tâm chăm lo.

Bên cạnh những kết quả đạt được khá toàn diện đó, công tác giáo dục lý luận chính trị ở các trưởng chính trị nói chung, ở trường chính trị Nghệ An nói riêng đang còn một số khó khăn, bất cập cần khắc phục, tháo gỡ.

Ở một số ít cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở chưa thực sự coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị. Việc cử cán bộ, đảng viên đi học tập, bồi dưỡng còn chưa thường xuyên, kịp thời, có khi lại chồng chéo. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng tuy đã từng bước được điều chỉnh, đổi mới, đáp ứng khá tốt mục tiêu, yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu học tập nghiên cứu của người học; song, trên thực tế việc thường xuyên đổi mới, bổ sung, cập nhật, điều chỉnh đó có những thời điểm vẫn chưa kịp thời, vẫn còn tồn tại một số vướng mắc trong thực hiện khung chương trình và chất lượng nội dung, phần nào đó ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nay. Trong khi, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác giáo dục lý luận chính trị ở một số trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện còn thiếu, xuống cấp; chế độ chính sách đối với người dạy, người học có điểm chưa thực sự phù hợp. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên là học viên các lớp chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhận thức chưa đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của học tập LLCT và yêu cầu cần thiết phải học tập LLCT; cho nên vẫn có những biểu hiện ít quan tâm, xem nhẹ, nên vẫn còn tình trạng, vừa học vừa tham gia giải quyết các công việc, thiếu sựu tập trung ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả việc học tập.

Nhằm lãnh đạo triển khai xây dựng và phát triển Trường Chính trị Nghệ An trong giai đoạn mới, ngày 18/8/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Đề án số 17-ĐA/TU, của về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn” (viết tắt là Đề án số 17-ĐA/TU hoặc Đề án). Mục đích của Đề án là: Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An theo hướng chuẩn mực, hệ thống, khoa học: Có thể chế đồng bộ; có đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức đạt chuẩn, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đảm bảo hiệu quả, đóng góp tích cực trong đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương; có môi trường văn hoá trường Đảng chuẩn mực, kiểu mẫu; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính đồng bộ, hiện đại. Xây dựng trường chính trị chuẩn vừa có tính trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài tương xứng với vị trí, vai trò, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Bí thư xác định. Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 vào năm 2022 và đạt chuẩn mức 2 chậm nhất vào năm 2030.

Để thực hiện việc đổi mới đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần chuẩn hoá và nâng cao phẩm chất năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, trong thời gian tới cần chú trọng thực hiện các giải pháp căn bản sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt nội dung các chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng,  quy chế, quy định, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ. Phối hợp chặt chẽ với thường trực cấp ủy cấp huyện cấp ủy các cấp, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương, đơn vị về vai trò, vị trí của công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Coi đây một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và đạo đức cho cán bộ, đảng viên; góp phần giải quyết từ “gốc” các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm pháp luật trong cán bộ, đảng viên, đúng như tinh thần, quan điểm của Đảng.

Thứ hai, đối với hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó có Trường chính trị tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ. Tiếp tục đổi mới nội dung giáo trình theo hướng giảng dạy, truyền thụ đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật những học thuyết đương đại, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn. Bảo đảm  cho người học vận dụng tốt lý luận vào hoạt động thực tiễn. Để mỗi cán bộ, đảng viên sau khi học lý luận chính trị phải là những người cán bộ thấm nhuần lý luận và năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động thực tiễn. Quan tâm hơn về phương pháp luận, định hướng nghiên cứu, gia tăng hàm lượng khoa học và thực tiễn, kỹ năng công tác, phong cách lãnh đạo, quản lý cho người học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu; xây dựng và đưa vào ứng dụng các hệ thống đào tạo bồi dưỡng trực tuyến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường để thực hiện khi có phát sinh dịch bệnh, thiên tai, hoặc bất khả kháng khác.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị phải thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, cũng như trình độ chuyên môn, phương pháp, kỹ năng trong nghiên cứu, giảng dạy để thực tốt nhất nhiệm vụ cao cả của mình trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao; thực sự là người chiến sỹ “tinh nhuệ” trên mặt trận đào tạo, giáo dục lý luận chính trị của Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm, then chốt là tập trung kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Trường bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm theo quy định của Đảng và Nhà nước. Có lộ trình và giải pháp cụ thể để phấn đấu đáp ứng tiêu chí về đội ngũ, nhất là tiêu chí về trình độ tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, kiêm nhiệm cấp tỉnh bảo đảm tính ổn định, chuyên sâu theo quy định. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương gắn với xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể Nhà trường trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện để mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Trường luôn chuẩn mực về mọi mặt.

Thứ tư, đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên - người trực tiếp tham gia học tập và vận dụng những kiến thức lý luận chính trị đối với thực tiễn công việc của mình, cần thấy rõ được sự cần thiết cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và vận dụng lý luận chính trị gắn với chức trách công việc của bản thân mình trong thực tiễn. Tránh tình trạng, coi việc học lý luận chính trị là sự sự trang bị cho đầy đủ bằng cấp, học chỉ vì phải tuân theo sự phân công của cấp ủy… Phải xác định học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ, yêu cầu thiết thực, quan trọng và thường xuyên của mỗi người cán bộ, đảng viên. Từ đó hình thành tính tự giác, chủ động, trách nhiệm và gương mẫu trong công việc quan trọng này.

Thứ năm, từ việc gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, trong thực tế hiện nay cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch. Ða dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; chú trọng xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nhân cách trong sáng, tinh thần cách mạng triệt để tiến hành thành công sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại; đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động, các phần mềm quản lý, phần mềm dạy học và họp trực tuyến theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật cao, bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu có chất lượng.