KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2024): Tiếp tục phát huy giá trị bài học “sự lãnh đạo đúng đắn của đảng - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng việt nam” vào sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn hiện nay
01/02/2024 05:22
Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, 93 năm qua, nhân dân ta đã liên tiếp giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại. Điều đó đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng chính là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng...
KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2024): Tiếp tục phát huy giá trị bài học “sự lãnh đạo đúng đắn của đảng - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi  của cách mạng việt nam” vào sự nghiệp đổi mới  trong giai đoạn hiện nay

 ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

Giảng viên khoa Xây dựng Đảng

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, 93 năm qua, nhân dân ta đã liên tiếp giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại. Điều đó đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng chính là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã tạo ra nền móng vững chắc cho cách mạng Việt Nam, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã xác định đúng đắn con đường cách mạng của dân tộc, cũng như những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đường lối ấy đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc để tạo sức mạnh tổng hợp làm nên những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, không ngừng đưa cách mạng Việt Nam theo mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.  

Mười lăm năm đầu tiên là giai đoạn đầy cam go, thách thức đối với cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản vừa mới ra đời, hoạt động trong sự đàn áp, khủng bố ráo riết của chính quyền thực dân phong kiến. Trong những ngày tháng vô cùng gian khó đầu tiên, Đảng đã từng bước xác định đặt đường lối giải phóng dân tộc lên hàng đầu, kiên trì về lãnh đạo chiến lược và hết sức linh hoạt, sáng tạo về chỉ đạo sách lược, phương pháp cách mạng. Đường lối đó đã đáp ứng khát vọng độc lập, tự do của toàn thể nhân dân Việt Nam, do vậy, đã khơi dậy, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần quật khởi làm nên thắng lợi đầu tiên trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, là tiền đề vững chắc cho thắng lợi cuộc cách mạng Tháng Tám vĩ đại năm 1945 - cuộc cách mạng đã xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước.

Sau khi giành độc lập trong một thời gian ngắn, cả dân tộc Việt Nam một lần nữa lại đứng lên tiếp tục cầm súng đề bảo vệ nền độc lập dân tộc, tiến hành cuộc kháng chiến chống ngoại xâm kéo dài 30 năm, một lúc thực hiện hai nhiệm vụ: vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Đảng ta đã xác định đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Chính đường lối kháng chiến đó đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân cả nước đã đồng tâm, hiệp lực đánh bại hai kẻ thù lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, kết thúc cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Thắng lợi đã đánh dấu một bước ngoặt quyết định mở đường cho dân tộc Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên cả nước hòa bình, thống nhất, quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Sau 30 năm chiến tranh, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những bước đi đầu tiên đầy khó khăn. Đảng ta đã tiếp tục kiên định mục tiêu đã lựa chọn, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua sóng gió, tiếp tục tiến lên, kiên trì tìm tòi, khảo nghiệm thực tiễn, phát hiện và quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực tiễn lãnh đạo đất nước quá độ lên CNXH, tiến hành công cuộc đổi mới, xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn đất nước. Và thành tựu lớn mà Đảng ta đã đạt được trong thực tiễn đó chính là kết quả phát triển sau 37 năm đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đất nước phát triển nhanh, toàn diện h hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng tương đối nhanh và bền vững, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Chủ quyền độc lập dân tộc, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, uy tín, vị thế của Việt Nam được nâng cao. Với những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay[1]. Những thành tựu này có ý nghĩa lịch sử, khẳng định sự lựa chọn chính xác, đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đổi mới của Đảng, thể hiện rõ nét năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chứng minh vai trò là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Có thể thấy, những thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược của cách mạng Việt Nam bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quyết định nhất là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại đó đều gắn liền với việc xác định cương lĩnh chính trị, đường lối chiến lược đúng đắn và quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và thực hiện hóa đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Đó là cả một chặng đường dài đầy khó khăn, thử thách, dưới lá cờ của Đảng cách mạng Việt Nam vẫn kiên định, vững vàng, tiếp tục mở ra những trang sử mới cho dân tộc với những thành tựu lớn trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Trong bối cảnh hiện nay, những tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đặt sự nghiệp cách mạng Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thử thách không nhỏ. Trong tình hình đó, trách nhiệm, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng đang ở thời điểm then chốt cho những mục tiêu to lớn được đặt ra trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đó là: "Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao"[2]. Trước những thử thách và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới, để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vững vàng, tiến tới mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đầu của Đảng. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh tiếp tục đặt ra yêu cầu Đảng ta phải kiên quyết, kiên trì thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trước hết, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng, bảo đảm nhận thức đúng đắn, vững vàng, nhất quán của tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên về kiên định độc lập dân tộc và con đường đi lên CNXH, về sự nghiệp đổi mới và sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tập trung công tác xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh. Giữ vững và phát huy dân chủ XHCN trong Đảng và toàn xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’. “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết hợp giữa giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước với giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, coi trọng kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, kết hợp giữa giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Hai là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Công tác xây dựng Ðảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, được tích cực xây dựng, chỉnh đốn trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Cần phải tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Hoàn thiện thể chế, bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa pháp luật của Nhà nước với quy định của Đảng. Tiếp tục hoàn thiện mô hình, cơ chế vận hành và hoạt động của hệ thống chính trị; xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các tổ chức thành viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Thực hiện mạnh mẽ, toàn diện, mềm dẽo, kiên quyết, hiệu quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực và trong tất cả các mối quan hệ nội tại của hệ thống chính trị. Tiếp tục tạo chuyển biến mãnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xây dựng và hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong các lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực, nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Coi phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là chìa khóa, là trọng tâm chiến lược trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, qua đó góp phần quan trọng để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên gắn với làm tốt bảo vệ chính trị nội bộ.

 Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng cần tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quan tâm và có cơ chế phù hợp hơn nữa để rèn luyện, bồi dưỡng năng lực, trình độ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm bảo vệ, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, dám chịu trách nhiệm. Tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức chiến đấu và lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương và các nghị quyết của Đảng.

Năm là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới.

Nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, bảo đảm đường lối lãnh đạo của Đảng đi vào giải quyết hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ trong đời sống thực tiễn, tránh quan liêu, xa rời thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần "là công việc then chốt của then chốt", triệt để thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán Nhà nước bảo đảm tăng cường kỷ luật Đảng với hiệu lực, hiệu quả của pháp quyền XHCN trong một cơ chế vận hành thống nhất, tập trung dân chủ giữa sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và vai trò làm chủ của nhân dân.

Đồng thời, để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện cách mạng mới, cần tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Với phương châm xây dựng Đảng đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, cũng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Một mùa Xuân mới đang về trên mọi miền đất nước, thêm một tuổi mới cho Đảng là thêm một minh chứng sinh động nhất về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với những kỳ tích cho lịch sử dân tộc trong thời đại mới, đã làm nên một nước Việt Nam có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực, uy tín trên trường quốc tế như hiện nay. Với một chính đảng cầm quyền đầy bản lĩnh, độc lập, sáng tạo - một đảng vì dân - Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, viết tiếp những bản hùng ca, thực hiện khát vọng tự cường dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tài liệu tham khảo:

 [1] - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 322.

 [2]Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam, Nxb.CTQGST, HN, 2021, tr.111 - 112.