Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 – 22.4.2023): “Ánh sáng soi đường” cho Đảng Cộng sản Việt Nam
22/04/2023 05:54
V.I.Lênin là lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Nga và phong trào Cách mạng thế giới. Người khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”, “chỉ đảng nào có được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong”. Ðến nay, những chỉ dẫn của Người vẫn là ánh sáng soi đường và là kim chỉ nam cho các đảng cộng sản, trong đó có Ðảng Cộng sản Việt Nam...
Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 – 22.4.2023): “Ánh sáng soi đường” cho Đảng Cộng sản Việt Nam

V.I.Lênin là lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Nga và phong trào Cách mạng thế giới. Người khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”, “chỉ đảng nào có được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong”. Ðến nay, những chỉ dẫn của Người vẫn là ánh sáng soi đường và là kim chỉ nam cho các đảng cộng sản, trong đó có Ðảng Cộng sản Việt Nam...

V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Ảnh tư liệu

Quan điểm của V.I.Lênin về Xây dựng Đảng Cộng sản

Thứ nhất, Lênin cho rằng, đảng kiểu mới của giai cấp công nhân là đảng phải lấy Chủ nghĩa Mác làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Học thuyết của Mác là hệ thống lý luận khoa học, vũ khí lý luận, ngọn cờ tập hợp lực lượng của giai cấp vô sản, là cơ sở để chính đảng kiểu mới vạch ra cương lĩnh hành động, chiến lược và sách lược cách mạng, xây dựng chế độ xã hội mới của người lao động.

Thứ hai, Đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị có tổ chức và là tổ chức chặt chẽ nhất, có giác ngộ nhất của giai cấp công nhân. Lênin chỉ ra rằng: “Tính tự giác của đội tiên phong còn biểu hiện ở chỗ là nó biết tự tổ chức. Mà sau khi đã được tổ chức, nó có một ý chí thống nhất, và ý chí thống nhất ấy của một nghìn, một trăm nghìn, một triệu người tiên tiến sẽ trở thành ý chí của một giai cấp”.

Thứ ba, Đảng phải được xây dựng và tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Lênin chỉ rõ: “Trước kia Đảng ta chưa phải là một khối chính thức và có tổ chức, mà chỉ là một tổng số những nhóm riêng biệt và do đó, giữa các nhóm ấy không thể có những quan hệ nào khác, ngoài sự tác động về mặt tư tưởng. Hiện nay, chúng ta đã trở thành một Đảng có tổ chức, điều đó có nghĩa là chúng ta đã tạo ra một quyền lực, biến uy tín về tư tưởng thành uy tín về quyền lực, khiến cấp dưới phải phục tùng cấp trên của Đảng”.

Thứ tư, khi trở thành đảng cầm quyền, đảng cộng sản là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chuyên chính vô sản và là một bộ phận của hệ thống ấy. Lênin khẳng định: “Chủ nghĩa Mác giáo dục Đảng công nhân, là giáo dục đội tiên phong của giai cấp vô sản, đội tiền phong này đủ sức nắm chính quyền và dẫn dắt toàn dân tiến lên CNXH, đủ sức lãnh đạo và tổ chức một chế độ mới, đủ sức làm thầy, làm người dẫn đường, làm lãnh tụ của tất cả những người lao động”.

Thứ năm, đoàn kết thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức là sức mạnh vô địch của đảng cộng sản; tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của đảng. Lênin cho rằng: “Chuyên chính vô sản không thể thực hiện được nếu không có sự đoàn kết nhất trí của những người lao động”, và sự đoàn kết, thống nhất trong đảng phải dựa trên cương lĩnh, điều lệ, đường lối, chính sách của Đảng, là sự đoàn kết có nguyên tắc trên cơ sở lợi ích chung của đất nước, dân tộc và giai cấp.

Thứ sáu, đảng cộng sản mạnh lên do thường xuyên đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong đảng. Lênin chỉ ra: “Chủ nghĩa cơ hội là sự hy sinh lợi ích căn bản của quần chúng cho lợi ích tạm thời của một số hết sức ít công nhân, nói cách khác tức là sự liên minh giữa một bộ phận công nhân với giai cấp tư sản để chống lại quần chúng vô sản”.

Thứ bảy, đảng cộng sản gắn bó mật thiết với nhân dân, đấu tranh kiên quyết ngăn chặn và loại trừ bệnh quan liêu. Lênin cảnh báo: “Một trong những nguy hiểm lớn nhất và đáng sợ nhất là sự cắt đứt liên hệ với quần chúng”.

Thứ tám, đảng cộng sản tăng cường kết nạp những người ưu tú của giai cấp công nhân, nhân dân lao động vào đảng, kịp thời đưa những người không xứng đáng ra khỏi đảng.

Thứ chín, đảng cộng sản tuân theo chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Lênin chỉ rõ: “Kẻ nào không chứng tỏ được bằng hành động rằng mình sẵn sàng để cho tổ quốc mình chịu phần hy sinh lớn nhất, miễn sao cho sự nghiệp cách mạng XHCN thực sự tiến lên, thì kẻ đó không phải là người XHCN”.

Ý nghĩa đối với công tác xây dựng đảng của Đảng ta hiện nay

Cách mạng Việt Nam 93 năm qua đã đạt được nhiều thành công quan trọng, thành công đó có sự vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của V.I. Lênin về xây dựng chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân - Đảng cộng sản. Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, trong tình hình hiện nay, Đảng ta cần tập trung vào những vấn đề sau:

Một là, trung thành, kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn: Độc lập dân tộc và CNXH. Đấu tranh có hiệu quả đối với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc chỉ đạo về xây dựng tổ chức, sinh hoạt, hoạt động của Đảng, nhất là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Ba là, tăng cường và giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, thể hiện bản chất cách mạng của Đảng ta. Có nhân dân giúp sức, ủng hộ và tin tưởng sẽ tạo nên sức mạnh của Đảng.

Bốn là, không ngừng xây dựng và chỉnh đốn để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Cần chú ý công tác phát triển đảng, tạo nguồn phát triển đảng từ những quần chúng ưu tú xuất thân từ giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác để không ngừng tăng cường sức mạnh và trí tuệ của Đảng.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định đây là công việc thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn bộ hệ thống chính trị, gắn liền với phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Con đường thắng lợi của cách mạng Việt Nam chính là theo con đường của cách mạng Tháng Mười Nga, mà Lênin vĩ đại đã vạch ra cho nhân dân lao động toàn thế giới, cho các dân tộc bị áp bức và cho cả loài người tiến bộ đi đến thắng lợi hoàn toàn”.

Nguồn: Theo baobinhdinh.vn