Phát huy vai trò của Đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay
25/05/2020 02:06
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với vị trí, vai trò quan trọng là tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An; trong những năm qua Đảng ủy Trường Chính trị đã tập trung lãnh đạo Nhà trường thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, bảo đảm Nhà trường luôn hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu
Phát huy vai trò của Đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

 

ThS. Nguyễn Thùy Dung - Khoa Xây dựng Đảng

     Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với vị trí, vai trò quan trọng là tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An; trong những năm qua Đảng ủy Trường Chính trị đã tập trung lãnh đạo Nhà trường thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, bảo đảm Nhà trường luôn hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và một số lĩnh vực khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

 

Đ/c Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa- TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tặng giấy khen cho hai tập thể đạt danh hiệu Chi bộ vững mạnh năm 2019 (Ảnh tư liệu)

     Thực hiện vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị, Đảng ủy Trường xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hàng năm, Đảng ủy tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt học tập và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong toàn Đảng bộ nhà trường; Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng tỉnh Nghệ An”, Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối CCQ Tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ Khối CCQ Tỉnh”…

     Đặc biệt, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, các chi bộ khoa, phòng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như thảo luận, quyết định những công việc nội bộ của nhà trường. Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức hàng năm nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo chất lượng và chỉ đạo các chi bộ dành thời gian sinh hoạt tư tưởng, lắng nghe ý kiến phát biểu, tâm tư nguyện vọng, những trăn trở, những vướng mắc, bức xúc phát sinh để kịp thời có biện pháp điều chỉnh, tháo gỡ. Chăm lo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng CCVC, người lao động, gắn công tác tư tưởng với công tác thi đua, thông qua việc làm tốt công tác thi đua để làm tốt công tác tư tưởng.

     Nét nổi bật trong phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Trường là đã tập trung lãnh đạo thực hiện sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế nhằm phát huy tính chủ động của cán bộ, viên chức các khoa, phòng trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn bộ máy các khoa, phòng đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 2911- QĐ/TU ngày 03/6/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy khoa, phòng theo Quy định số 2911-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị (từ 7 khoa, phòng nay giảm xuống còn 3 khoa, 2 phòng; giảm 01 khoa và 01 phòng). Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 26-CT/TTg  ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng và áp dụng phần mềm quản lý đào tạo, trang thông tin điện tử, hệ thống I-Office… góp phần nâng cao chất lượng công tác.

     Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hiện nay, 90,4% giảng viên nhà trường đã có trình độ Thạc sỹ, trong đó có 02 Tiến sỹ, 04 đồng chí đang là NCS. Hàng năm nhà trường tổ chức thao giảng và hội thi giảng viên dạy giỏi; học viên học giỏi lý luận chính trị, nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt. Trong nhiệm kỳ, nhà trường có 03 đồng chí tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện và đều đạt danh hiệu giảng viên giỏi, trong đó có 02 giảng viên đạt loại xuất sắc. Đã bồi dưỡng, kết nạp và chuyển chính thức cho 7 đảng viên mới, cho đến nay các đảng viên mới kết nạp đã tích cực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Với phương châm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, Đảng ủy đã lãnh đạo Ban Giám hiệu thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ như: Đề án số 12-ĐA/TU ngày 30/7/2015 về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030”; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 21/8/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 20/7/2017 về “Học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc”; Quy định số 2911- QĐ/TU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh”; Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/5/2019 về “Xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2019-2025”...; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức 02 Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy; phối hợp tổ chức đào tạo các lớp CCLCT đáp ứng yêu cầu đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

     Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kịp thời, sát với tình hình của tỉnh cũng như các nguồn lực của Trường, từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; hàng năm đều hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, số lượng lớp năm sau cao hơn năm trước. Lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy; tăng cường quản lý hoạt động dạy và học, coi trọng việc gia tăng hàm lượng kiến thức thực tiễn, cung cấp kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác phù hợp với các loại hình đối tượng cán bộ, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng lên.

     Song song với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng ủy đã tăng cường lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; Phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND Tỉnh tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia và hội thảo quốc tế quan trọng, có giá trị khoa học lý luận và thực tiễn cao, tạo được dấu ấn đậm nét và sức lan tỏa lớn, nâng cao vị thế của Trường, của Tỉnh như: Hội thảo khoa học quốc tế về Kỷ niệm 150 năm ngày sinh Chí sỹ Phan Bội Châu; Hội thảo khoa học về kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga; Hội thảo kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn; Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng Bác gửi BCH Đảng bộ Tỉnh… Chủ động, tích cực tổ chức các hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên môn, học tập chuyên đề, nghiên cứu thực tế nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên được cập nhật, bổ sung kiến thức, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Số lượng đề tài thực hiện hàng năm ổn định, nội dung nghiên cứu ngày càng thiết thực hơn. Từ năm 2015-2020 đã hoàn thành nghiên cứu 25 đề tài, đề án khoa học cấp trường; 02 đề tài cấp tỉnh, trong đó nhiều đề tài được ứng dụng, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị của nhà trường, các đề tài, đề án cấp tỉnh đã góp phần tham mưu, đề xuất được các giải pháp hiệu quả cho Tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị.

     Để tạo ra sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, Nhà trường, Đảng ủy duy trì có nề nếp chế độ làm việc với Ban chấp hành các đoàn thể, thường xuyên nghe báo cáo và tổ chức làm việc với tập thể Ban Chấp hành, có ý kiến chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Hàng năm, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhà trường đã có nhiều cố gắng trong hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua bổ ích, thiết thực, được cấp trên đánh giá cao, liên tục được xếp loại vững mạnh xuất sắc. Nhiều đoàn viên, hội viên đạt thành tích cao trong công tác, có nhiều đóng góp cho nhiệm vụ chính trị của nhà trường được các cấp khen thưởng. Tăng cường lãnh đạo việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về chức năng, chức trách nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ phối hợp giữa các phòng, khoa, bộ phận trong cơ quan; phát huy dân chủ, bảo đảm hoạt động ngày càng khoa học, hiệu quả. Chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, tình đoàn kết, thân ái đồng chí, đồng nghiệp giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Quan tâm chăm lo xây dựng cơ sở vật chất phục vụ; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, khoa học, hiện đại. bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững và phát huy danh hiệu Đơn vị văn hóa.

     Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi và kết quả đạt được, sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường hiện nay cũng như trong thời gian tới vẫn còn gặp một số khó khăn, bất cập như:

      - Sau đại hội đảng các cấp có nhiều biến động về đội ngũ cấp ủy nhất là ở cấp cơ sở, đặt ra yêu cầu về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày càng cao; nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn cần được giải đáp, cần được làm rõ trong lý luận và thực tiễn; điều kiện phát triển kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn; tình hình thiên tai, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường.

     - Một số quy định của Đảng về hệ thống trường chính trị chưa được thể chế hóa một cách đồng bộ, thống nhất, nên trong triển khai thực hiện có những khó khăn, tác động đến tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức.

     - Một số quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng còn bất cập, vướng mắc...

     Trước thềm đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ Trường khóa IX (2020-2025) để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò lãnh đạo của mình, Đảng ủy cần thực hiện tốt các nội dung sau:

     Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên Ban Chấp hành, các chi bộ và cán bộ, đảng viên về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị Đảng ủy, của chi bộ và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ, chi bộ đối với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời kỳ mới. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy trong công tác xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh.

      Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động của Nhà trường. Tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân trong nhà trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị khoa, phòng, từng vị trí việc làm, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường vững mạnh toàn diện.

      Ba là, lãnh đạo công tác tổ chức – cán bộ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ phù hợp với tình hình mới, bảo đảm tinh gọn, chuyên môn hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp và làm việc hiệu quả.

      Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy đáp ứng yêu cầu mới. Tiếp tục cụ thể hoá tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ quản lý từ Ban Giám hiệu đến khoa, phòng có phẩm chất tốt, đủ năng lực và uy tín; có trình độ chuyên môn cao, có năng lực giảng dạy, nghiên cứu, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ trẻ làm nguồn lực chính có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường trong giai đoạn mới.

      Bốn là, quan tâm, lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Gắn bó một cách thiết thực, phù hợp hoạt động các đoàn thể với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, kết hợp chặt chẽ vai trò, nhiệm vụ từng đoàn viên các đoàn thể với vai trò, nhiệm vụ người cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức Trường Chính trị tỉnh. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện của đoàn thể đối với công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chuyên môn

      Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Tăng cường chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức tổ chức, kỷ luật và tính tự giác, tiên phong gương mẫu của đảng viên.

     Sáu là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ.

     Làm tốt công tác quản lý đảng viên; kịp thời nắm được diễn biến tư tưởng của đảng viên và việc chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị và những vấn đề chính trị hiện nay để kịp thời giúp đỡ, tạo điều kiện cho đảng viên phấn đấu, phát triển. Thực hiện xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh bắt đầu từ việc xây dựng, rèn luyện đội ngũ đảng viên thực sự là những người có đủ phẩm chất, năng lực để cùng với tập thể chi bộ, đảng bộ đảm đương được những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho./.