Mừng Đảng ta 90 mùa xuân - Tuổi trẻ tự hào và trách nhiệm
28/05/2020 09:39
Với niềm vui và tự hào khi Đảng ta tròn 90 mùa xuân, thế hệ trẻ chúng tôi cảm nhận sâu sắc chặng đường phát triển vẻ vang, vĩ đại của Đảng, chúng tôi nhận thức được rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp,là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam.
Mừng Đảng ta 90 mùa xuân - Tuổi trẻ tự hào và trách nhiệm

ThS. Nguyễn Văn Điều - GV. Khoa Lý luận cơ sở

     Với niềm vui và tự hào khi Đảng ta tròn 90 mùa xuân, thế hệ trẻ chúng tôi cảm nhận sâu sắc chặng đường phát triển vẻ vang, vĩ đại của Đảng, chúng tôi nhận thức được rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Người là hiện thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Sau khi được thành lập, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hơn ba mươi năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. 

   Đ/c ThS. Nguyễn Anh Tuấn – Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật, Bí thư Đoàn trường đạt giải nhì tại Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc năm 2019

      Khi chúng tôi sinh ra, cuộc chiến tranh vệ quốc đã đi qua, song chúng tôi hiểu rằng để có ngày hôm nay, nhiều thế hệ cha ông, nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam đã nêu cao tinh thần ái quốc, tự cường, để giành độc lâp, tự do và thống nhất đất nước, chúng tôi tự hào về thế hệ đoàn viên thanh niên đi trước như Nguyễn Thái Học, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm… với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, hay ở đâu có giặc là ta cứ đi, các anh các chị đã góp phần xây dựng lên tượng đài tuổi trẻ Việt Nam anh hùng, sống có lý tưởng, một lòng theo Đảng, sẵn sàng đi bất cứ đâu, có mặt ở những nơi gian khó khi Tổ quốc cần, xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Chúng tôi dần lớn lên và được dạy dỗ để biết yêu quê hương, tự hào về dân tộc, biết trân trọng quá khứ. Lịch sử phát triển của Đảng, lịch sử hào hùng của dân tộc cho chúng tôi niềm kiêu hãnh được sinh ra và lớn lên ở một đất nước mà như nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết: Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất/ Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất, Những buổi ngày xưa vọng nói về.

     Bản thân tôi vô cùng vinh dự và tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương Xô-Viết Nghệ Tĩnh giàu truyền thống cách mạng, mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng biết bao anh hùng hào kiệt trên mọi lĩnh vực, góp phần làm rạng danh cho dân tộc, cho non sông, đất nước Việt Nam. Trong đó, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người đặc biệt quan tâm và gửi trọn niềm tin cho thế hệ thanh niên chúng ta.

      Từ những năm đầu hoạt động cách mạng (năm 1925), Người đã nêu luận điểm: “Muốn thức tỉnh dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên”, trong Thư gửi thanh niên Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ, Thanh niên Việt Nam có khả năng cách mạng to lớn, là lực lượng cứu nguy dân tộc. Đến khi Đất nước giành độc lập (tháng 9 năm 1945), Người gửi gắm: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần rất lớn ở công học tập của các em”1.

     Trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng của mình, một lần nữa Bác gửi trọn niềm tin cho thế hệ thanh niên: “ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên"”2.

     Trong niềm vui mừng Đảng ta 90 tuổi hôm nay, chúng ta luôn khắc ghi vào tâm trí của mình lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước, biết ơn Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã tạo dựng và vun đắp để hôm nay, thế hệ trẻ được thừa hưởng cuộc sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tạo điều kiện và phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh thời gian qua đã tạo điều kiện cho thế hệ trẻ chúng tôi có được môi trường tốt nhất để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, hướng cho tuổi trẻ sống có lý tưởng, hoài bão, ước mơ, phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Với hành trình lịch sử vẻ vang 90 năm qua, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trước mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng,… công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận lý luận, văn hóa, tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ trước hết. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi Đảng và Nhà nước ta chủ động đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và xã hội, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách để bóp méo, bịa đặt với mục đích cản trở sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới; xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phá hoại Đảng và chế độ, làm rạn nứt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Ý thức được trách nhiệm trước Đảng, nhận thức đầy đủ về thời cơ và thách thức, với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức đoàn các cấp, đoàn viên, thanh niên cần thực hiện tốt các nội dung sau:

     Một là, các cấp bộ đoàn và đoàn viên phải thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị (khoá XII) đối với công tác đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, để xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác cụ thể; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao.

     Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong đoàn viên thanh niên

     Hai là, tổ chức đoàn cần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những âm mưu, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội đã thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam; phát hiện những bất cập, hạn chế của các biện pháp, công tác nghiệp vụ đã và đang được triển khai...

     Ba là, Các tổ chức đoàn cần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn nên tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”. Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về cuộc đời, sự nghiệp, giá trị học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các cuộc thi tìm hiểu trên mạng internet, cuộc thi Olympic các môn khoa học lý luận chính trị… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

     Triển khai có chất lượng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và những năm tiếp theo trong các phong trào thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn. Thông qua gương người tốt, việc tốt; những mô hình hiệu quả để tuyên truyền, giác ngộ đoàn viên thanh niên.

     Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp các tổ chức cơ sở đoàn, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội; mỗi tổ chức đoàn ở các đơn vị dù có vai trò, chức năng, nhiệm vụ riêng, nhưng đều có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau trong công tác đoàn. Nên trong quá trình đấu tranh, rất cần có sự chung tay, phối hợp giữa các tổ chức đoàn cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận và sức mạnh lớn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên trẻ trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thế lực cơ hội, phản động, có tư tưởng lệch lạc về chính trị, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

     Mừng Đảng ta 90 mùa xuân! Từ đó, giữ vững niềm tin sắt son và nguyện chiến đấu, lao động, học tập dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng!

 [1] Hồ Chí minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,1996, t.4, tr.33-34. 

[2] Hồ Chí minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.12, tr.510.