Đảng bộ Trường Chính trị Nghệ An - Dấu ấn nhiệm kỳ và định hướng phát triển
18/11/2020 10:30
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có bề dày lịch sử với truyền thống gần 75 năm xây dựng và phát triển. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ có 7 chi bộ khoa, phòng và các chi bộ học viên sinh hoạt tạm thời. Đến nay, Đảng bộ có 05 chi bộ khoa, phòng với 62 đảng viên...
Đảng bộ Trường Chính trị Nghệ An - Dấu ấn nhiệm kỳ và định hướng phát triển

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung

TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 Đồng chí Ngô Bá Cường

Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

     Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có bề dày lịch sử với truyền thống gần 75 năm xây dựng và phát triển. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ có 7 chi bộ khoa, phòng và các chi bộ học viên sinh hoạt tạm thời. Đến nay, Đảng bộ có 05 chi bộ khoa, phòng với 62 đảng viên và 03 chi bộ học viên sinh hoạt tạm thời hiện đang học tập tại trường[1]. Đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Trường đa số là giảng viên, cán bộ khoa học, cán bộ nghiệp vụ có trình độ về chuyên môn và lý luận chính trị, đang trực tiếp tham gia vào công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn tỉnh.

     Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường Chính trị  Nghệ An thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VIII trong trong bối cảnh cả nước và tỉnh nhà tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng. Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn những khó khăn, đặt ra yêu cầu về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày càng cao; nhiều vấn đề của thực tiễn cần được giải đáp, làm sáng tỏ trong khi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên còn có những hạn chế, bất cập nhất định; điều kiện phát triển kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn; tình hình thiên tai, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường. Nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng bộ trường Chính trị tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt thành tích trên các mặt công tác.

     Với vai trò là lãnh đạo chính trị, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết ĐHĐB Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương khóa XII. Trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt học tập và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa "trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong toàn Đảng bộ nhà trường; Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng tỉnh Nghệ An”, Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh”…

     Ngay đầu nhiệm kỳ, với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, Đảng bộ nhà trường đã trực tiếp tổ chức và phối hợp triển khai nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau bao gồm: Cao cấp lý luận chính trị, Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã; Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3, đối tượng 4; lớp kỹ năng soạn thảo văn bản, lớp thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập... Kết quả, trong 5 năm, nhà trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp mở được 284 lớp với 21.330 học viên (tăng dần đều theo từng năm), so với giai đoạn 2010 - 2014 (167 lớp với 12.463 học viên) tăng: 117 lớp, với 8.867 học viên. Đồng thời, Đảng bộ cũng đã tăng cường lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Từ năm 2015-2020 đã hoàn thành nghiên cứu 25 đề tài, đề án khoa học cấp trường; 04 đề tài, đề án cấp tỉnh, trong đó nhiều đề tài được ứng dụng, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị của nhà trường, các đề tài, đề án cấp tỉnh đã góp phần tham mưu, đề xuất được các giải pháp hiệu quả cho Tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị[2].

     Một trong những kết quả nổi bật, có tính đột phá trong nhiệm kỳ là Đảng bộ đã lãnh đạo công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn đào tạo chuyên môn với nâng cao trình độ lý luận chính trị trước hết là cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ quản lý khoa, phòng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhà trường, các khoa, phòng theo Quy định số 2911- QĐ/TU ngày 03/6/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy từ 7 khoa, phòng giảm xuống còn 5 khoa, phòng. Định kỳ hàng năm tiến hành xây dựng, bổ sung quy hoạch; rà soát, bổ sung đội ngũ viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao về chất lượng, về năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Dân chủ cơ sở được phát huy, các đoàn thể vững mạnh, cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư xây dựng; diện mạo nhà trường thay đổi đáng kế; vai trò, vị thế của nhà trường được khẳng định; đào tạo, bồi dưỡng số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh.

     Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan Tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Trường đã thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ theo quy định của Đảng. Tỷ lệ sinh hoạt cấp ủy trên 12 kỳ/năm; Sinh hoạt chi bộ trên 12 kỳ/năm; sinh hoạt chuyên đề 4 kỳ/năm; tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt đạt trên 95%. Nội dung sinh hoạt ngày càng đa dạng, phong phú. Công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị được thực hiện nghiêm túc. Công tác hành chính đảng được thực hiện tốt. Công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm được thực hiện đúng hướng dẫn. Trong nhiệm kỳ, có 13 lượt chi bộ và 37 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới (trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, kết nạp và chuyển chính thức cho 7 đảng viên mới); Thực hiện tốt mối liên hệ với cấp ủy nơi đảng viên cư trú rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên theo quy định[3].

 

Đ/c Lê Thị Hoài Chung – TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tặng hoa cho hai đồng chí  Ủy viên BCH Đảng bộ Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020

     Để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, Đảng bộ đã duy trì có nề nếp chế độ làm việc của Đảng ủy, thường xuyên nghe báo cáo và tổ chức làm việc với Ban chấp hành các đoàn thể, có ý kiến chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Tăng cường lãnh đạo việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về chức năng, chức trách nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ phối hợp giữa các phòng, khoa, bộ phận trong cơ quan. Phát huy dân chủ, bảo đảm hoạt động ngày càng khoa học, hiệu quả. Chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, tình đoàn kết, thân ái đồng chí, đồng nghiệp giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Quan tâm chăm lo xây dựng cơ sở vật chất phục vụ; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, khoa học, hiện đại. Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững và phát huy danh hiệu Đơn vị văn hóa.

     Cùng với quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, những năm qua các chi bộ trực thuộc, đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xử lý tốt những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay liên quan đến hồ sơ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên khi đi học tập, công tác ở nước ngoài theo quy định. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về kiểm tra giám sát.

    Có thể thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên; các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra cơ bản đều đạt và vượt. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần được quan tâm lãnh đạo để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới như:

     - Công tác chính trị, tư tưởng xây dựng tấm gương điển hình chưa nhiều trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chất lượng sinh hoạt chuyên đề chưa cao, hình thức chưa phong phú, nội dung còn thiên về triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Việc lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả chưa cao.

     - Công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế. Việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, chủ trương chưa toàn diện; chất lượng giám sát, phản biện của các đoàn thể; công tác bảo đảm an ninh trường học chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

     - Một số ít cán bộ, đảng viên tinh thần trách nhiệm chưa cao, còn có tâm lý tự thỏa mãn, chưa chịu khó học tập, nâng cao trình độ. Còn có viên chức vi phạm chính sách dân số, KHHGĐ.

     Tại Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 7 đồng chí, gồm 1 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư, 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; cơ cấu gồm: 02 đồng chí trong Ban Giám hiệu; 05 đ/c là lãnh đạo trưởng phòng, khoa, trưởng đoàn thể. Các đồng chí trong Đảng ủy là những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có uy tín và kinh nghiệm, đã tham gia nhiều khóa cấp ủy các cấp, có chuyên môn sâu về công tác xây dựng Đảng. Đó là những điều kiện giúp Đảng bộ Trường xác định đúng nội dung nhiệm vụ, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

     Để tiếp nối truyền thống vẻ vang gần 75 năm xây dựng Trường Chính tỉnh từng bước hiện đại, hội nhập, có uy tín, vị thế cao trong cả nước, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp tục xác định và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, hạt nhân là Đảng ủy, và các cấp ủy, chi bộ trực thuộc.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ trực thuộc; quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Trường bằng việc xác định rõ trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi khoa, phòng. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, quyết định, xác định đúng và trúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng năm và cả nhiệm kỳ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý theo hướng hiện đại.

     Hai là, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trước yêu cầu mới.

     Trong đó, lãnh đạo việc đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học viên. Trước hết, cần đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát với đối tượng và mục tiêu đào tạo, vừa bảo đảm tính khoa học, cơ bản và hệ thống, vừa tăng cường tính hiện đại, thực tiễn, cập nhật những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đa dạng hóa loại hình đào tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra, đánh giá, kiên quyết khắc phục tình trạng “ngại học, lười học” lý luận chính trị.

     Bên cạnh đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để có những công trình khoa học lớn, có dấu ấn và giá trị khoa học, góp phần vận dụng sáng tạo và bổ sung, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới cũng như phục vụ tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đẩy mạnh xây dựng các báo cáo kiến nghị cho Tỉnh, khẳng định vai trò là cơ quan nghiên cứu, tham mưu, tư vấn hàng đầu cho Tỉnh về công tác lý luận, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

      Quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo mô hình trường chính trị chuẩn. Tập trung chỉ đạo nội dung, hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Đổi mới nội dung, hình thức hội thi giảng viên dạy giỏi; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh quản lý hệ thống, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các mặt hoạt động của trường, đặc biệt là cải cách hành chính trong thực hiện các hoạt động quản lý, các quy trình nghiệp vụ.

     Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường mẫu mực về đạo đức, tác phong; có bản lĩnh chính trị vững vàng; giỏi chuyên môn, nghiệp vụ;  Chăm lo xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững và phát huy danh hiệu “Đơn vị văn hóa”. Nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong mọi hoạt động của nhà trường.

     Lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên các lĩnh vực hoạt động của nhà trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng hoạt động giám sát; thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về chấp hành Điều lệ, Quy định của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.

     Lãnh đạo đổi mới công tác thông tin khoa học, hiện đại hóa hệ thống phục vụ thông tin để kết nối hệ thống thông tin khoa học trong nhà trường. Lãnh đạo tăng cường đầu tư xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ thông tin bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Tận dụng nguồn lực vật chất hiện có, trang bị các phương tiện hiện đại; chú trọng sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời tích cực thực hiện các hình thức xã hội hóa, hợp tác công - tư ở những hạng mục, công trình phù hợp theo quy định của Nhà nước.

     Ba là, lãnh đạo quyết tâm thực hiện thắng lợi ba khâu đột phá.

     Thứ nhất, lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và quan điểm của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội.

     Thứ hai, tập trung xây dựng và thực hiện các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     Thứ ba, tăng cường lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. 

     Phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ thời cơ và thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, Đảng bộTrường Chính trị tỉnh Nghệ An và mỗi cán bộ, đảng viên của nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng; không ngừng đổi mới, sáng tạo để triển khai có hiệu quả cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ nhà trường đã đề ra, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 

Tài liệu tham khảo

 [1][2] Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

[3] [4] Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ trường chính trị Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025.

 [1] Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

[2], 3 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025