TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA NHÀ TRƯỜNG
16/12/2019 11:20
Trong suốt hơn 70 năm xây dựng và phát triển Nhà trường được sự quan tâm của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân tỉnh đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong gia đoạn mới.
TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA NHÀ TRƯỜNG

     Trong suốt hơn 70 năm xây dựng và phát triển Nhà trường được sự quan tâm của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân tỉnh đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong gia đoạn mới.

     Hiện nay Nhà trường có 64 công chức, viên chức được thống kê như sau:

      + Đảng viên  

    + Trình độ

    + Giảng viên

    + Viên chức, giảng viên kiêm chức, giảng viên

    + Giới tính