Danh sách khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K50.3
19/02/2021 10:57
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K50.3 (Khoá 2020 - 2021), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K50.3

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K50.3 (khoá 2020 - 2021)

 

TT Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
01 Nguyễn Hồ Mạnh Quản lý nhà nước của chính quyền tỉnh về xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Nghệ An TS. Nguyễn Thị Hoài An
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0912657559
Email: hoaiantct@gmail.com
02 Võ Văn Sơn Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ Tài nguyên và Môi trường- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nghi Lộc giai đoạn hiện nay ThS. Nguyễn Thùy Dung
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0946760395
Email: nguyendung121086@gmail.com
03 Phạm Quang Hạnh Vận dụng quan điểm của Đảng, nhà nước về việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng CNXH vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ chi cục dân số kế hoạch hoá gia đình tỉnh nghệ an trong giao đoạn hiện nay ThS.Nguyễn Văn Điều
Khoa Lý luận cơ bản
Mobi: 0914722588
Email: dieutuyengiao@gmail.com
04 Lê Thanh Sơn Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu ThS. Chu Văn Xuân
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0984457268
Email: xuantctna@gmail.com
05 Nguyễn Tài Vinh Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Sở TN và MT. GV. Nguyễn Đình Thanh
Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Mobi: 0915232769
Email: tuanthanhtct@gmail.com
06 Nguyễn Thị Phương Thúy Nâng cao chất lượng đảng viên tại đảng bộ Sở Tài chính ThS. Nguyễn Thị Hồng Giang
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0945275660
Email: giangtctna@gmail.com
07 Ngô Đình Thái Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa trên địa bàn phường Vinh Tân, thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay ThS. Ngô Thị Vân
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0914127137
Email: ngovantct@gmail.com
08 Nguyễn Thị Nguyệt Một số giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An trong giai đoạn hiện nay ThS. Phan Tiến Dũng
Phó Hiệu trưởng
Mobi: 0912883048
Email: manhdung69@gmail.com
09 Cao Thị Kim Uyên Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ phường Long Sơn giải đoạn hiện nay ThS. Nguyễn Thị Hồng Giang
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0945275660
Email: giangtctna@gmail.com
10 Lê Thị Thanh Tâm Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Sở Tài chính GV. Nguyễn Đình Thanh
Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Mobi: 0915232769
Email: tuanthanhtct@gmail.com

 Chú ý:

     Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp
     Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày
     Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại TT sau đó TT nộp về Trường