Danh sách khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K50.1
18/02/2021 02:42
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K50.1 (Khoá 2020 - 2021), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K50.1

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K50.1 (khoá 2020 - 2021)

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Giáo viên hướng dẫn
01 Lê Đức Bằng Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước của chính quyền huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An ThS. Trần Bá Long
Phó Trường khoa Lý luận cơ sở
Mobi: 0915190193
Email: long.tranba@gmail.com
02 Phan Huy Chung Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức UBND Thị xã Thái Hòa tỉnh, Nghệ An ThS. Nguyễn Thị Thanh
Phó Trường khoa Nhà nước và Pháp luật
Mobi: 0915358785
Email:thanhtct76@gmail.com
03 Trần Minh Hạnh Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong xây dựng, phát triển nông thôn mới tại huyện Tương Dương hiện nay ThS. Nguyễn Thị Mai Thương
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0906053345
Email:maithuongdvtct@gmail.com
04 Lô Thị Lan Nâng cao hiệu quả tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện Tương Dương trong giai đoạn hiện nay ThS. Đinh Văn Dũng
P.Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Mobi: 0947869779
Email:dinhdung37ajc@gmail.com
05 Nguyễn Thị Khánh Linh Công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tương Dương - Thực trạng và giải pháp ThS. Nguyễn Mỹ Tặng
Phó Hiệu trưởng
Mobi: 0984963448
Email:nguyenmytangbtc@gmail.com
06 Vũ Thành Tôn Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng huyện ủy Tương Dương trong giai đoạn hiện nay ThS. Trần Văn Công
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0968298283
Email:
07 Vi Văn Hoàng Thực trang và giải pháp xây dựng đời sống văn hóa
ở cơ sở trên địa bàn huyện Tương Dương trong giai đoạn hiện nay
ThS. Ngô Bá Cường
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0913028507
Email: ngobacuong73@gmail.com
08 Trần Thị Thảo Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào việc giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho ĐVTN Thị xã Thái Hòa trong giai đoạn hiện nay ThS.Nguyễn Thị Chiên
Khoa Lý luận cơ sở
Mobi: 0913048115
Email:cong.tran5389@gmail.com
09 Lô Văn Ốc Ốc Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Thái trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An ThS. Dương Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
Mobi: 0946033568
Email: duongthanhbinh.net@gmail.com
10 Nguyễn Thị Trang Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi xã Bắc Sơn huyện Qùy Hợp trong giai đoạn hiện nay ThS. Nguyễn Thị Thu Sa
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0917136222
Email:thusa.nd@gmail.com
11 Trần Thị Lê Giải pháp nâng cao hiểu quả công tác chăm sóc người có công trên địa bàn Thị xã Thái Hòa trong giai đoạn hiện nay ThS. Nguyễn Thị Loan
Khoa Xây dựng Đảng
Mobi: 0912999492

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;
 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;
 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại trung tâm sau đó trung tâm nộp về Trường