Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Anh Sơn K15
11/01/2020 06:46
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Anh Sơn K15 (Khoá 2019 - 2020), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Anh Sơn K15

 DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Anh Sơn K15 (Khoá 2019 – 2020)

 

STT Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
01 Võ Thị  Bình "Vận dụng quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại" vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã Lạng Sơn huyện Anh Sơn Tỉnh Nghệ An ThS. Phạm Thị Lan Hương
Mobi: 0971832786
02 Hà Thanh  Hải Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Trung tâm y tế Anh Sơn trong giai đoạn hiện nay P.Trưởng Khoa, ThS. Chu Văn Xuân
Mobi: 0984457268
03 Hứa Mạnh  Sơn Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Tào Sơn  trong giai đoạn hiện nay Trưởng Phòng, ThS. Nguyễn Phùng Khánh
Mobi: 0945491897
04 Phan Thị  Hoài Công tác dân vận trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Khai Sơn ThS. Nguyễn Thị Mai Thương
Mobi: 0906053345
05 Trần Thị  Cảnh Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ ở Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II trong giai đoạn hiện nay. ThS. Trần Văn Công
Mobi: 0968298283
06 Võ Thị  Huyền
Thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên tại trường Tiểu học Tường Sơn nhằm đáp ứng yêu cầu trong đổi mới giáo dục
P.Trưởng Khoa, ThS. Thái Xuân Sang
Mobi: 0915779259
07 Lê Thị  Thiết Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Trường Mầm non Bình Sơn, huyện Anh Sơn trong giai đoạn hiệu nay CN. Lê Anh Xuân
Mobi: 0913078468
08 Nguyễn Thị Ngọc Thực trạng và một số giải pháp trong  công tác đánh giá công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn, Anh Sơn Hiệu trưởng,TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa
Mobi: 0988972868
09 Nguyễn Hồng  Vân Vận dụng quan điểm Chủ Nghĩa Mác- Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề liên minh công - nông - trí thức vào việc tăng cường sức mạnh đoàn kết trong quần chúng nhân dân trên địa bàn Thị trấn Anh Sơn huyện Anh Sơn trong giai đoạn hiện nay. ThS. Nguyễn Văn Phượng
Mobi: 0944388559
10 Dương Thị  Mai Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa để nâng cao kỹ năng ứng xử học đường cho học sinh tại Trường THCS Hoa Sơn Anh Sơn  ThS. Nguyễn Thị Chiên
Mobi: 0913048115
11 Lê Thị  Sao
Giải pháp nhằm phát huy vai trò tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đảng viên trong giai đoạn hiện nay ở Đảng bộ xã Hùng Sơn
Trưởng Khoa, ThS. Ngô Bá Cường
Mobi: 0913028507
12 Nguyễn Thị Minh Thi Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ quan UBND huyện Anh Sơn trong giai đoạn hiệu nay P.Trưởng Khoa, ThS. Nguyễn Thị Loan
Mobi: 0912999492
13 Nguyễn Bá Hùng Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở xã Đức Sơn huyện Anh Sơn trong giai đoạn hiện nay. ThS. Đinh Văn Dũng
Mobi: 0947869779
14 Phạm Thị  Đăng Thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng công tác mặt trận xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn trong giai đoạn hiện nay ThS. Nguyễn Thị Thu Sa
Mobi: 0917136222
15 Đặng Thị  Tuyền Thực trạng và giải pháp quản lý Nhà nước về hộ tịch tại UBND xã Hội Sơn huyện Anh Sơn Tỉnh Nghệ An hiện nay ThS. Cao Diệu Linh
Mobi: 0904819583

 

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;

 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;

 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại TT sau đó TT nộp về Trường.