Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ
26/12/2019 02:04
Sáng 25-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Ðảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến. Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng...
Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ

    

     Sáng 25-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Ðảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến. Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì.

     Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (điểm cầu TP Hồ Chí Minh); các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng; đại diện lãnh đạo các ban đảng, cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp của Ðảng ở T.Ư, lãnh đạo bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư; đại diện thường trực các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc T.Ư…

Đ/c Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2019 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn ngành tổ chức xây dựng Ðảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên. Ngành đã tham mưu Bộ Chính trị trình xin ý kiến các hội nghị Trung ương 10, 11 (khóa XII) nhiều nội dung quan trọng. Trình Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15 trong số 17 đề án; góp phần hoàn thành 69 trong số 75 đề án, nhiệm vụ… Tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương; về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Ðến nay, cả nước đã giảm được bốn đầu mối trực thuộc T.Ư, bảy tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện; giảm khoảng 15 nghìn lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2017.

     Ngành thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã điều động, luân chuyển 29 đồng chí diện T.Ư quản lý về công tác tại các tỉnh; 704 cán bộ từ cấp tỉnh về huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên tỉnh; hơn 3.600 cán bộ cấp huyện về xã và hơn 1.700 cán bộ cấp xã lên huyện; chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm 2019, đã kiện toàn hơn 850 cán bộ, phê duyệt quy hoạch hơn 560 cán bộ diện T.Ư quản lý và phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII đối với 184 đồng chí; tổ chức bốn lớp bồi dưỡng kiến thức cho 181 đồng chí trong quy hoạch. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực…

     Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng những thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Ðảng đạt được trong năm 2019 và bốn năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng.

     Ðồng chí nhấn mạnh, nhìn tổng thể, ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Ngành đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu và triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác tổ chức xây dựng Ðảng; công tác nghiên cứu bám sát tình hình, sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết của Ðảng; phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, sớm đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, đạt những kết quả nổi bật. Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành. Ngành đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định 08 của Ban Chấp hành T.Ư, đã cụ thể một bước nội dung xây dựng Ðảng về đạo đức mà Ðại hội XII của Ðảng đề ra. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

     Ðồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và phương hướng khắc phục, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Ðồng chí yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Ðảng cần đổi mới tư duy, kiên quyết hành động khi triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã xác định; trong đó trọng tâm là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; trước hết là công tác nhân sự, bảo đảm nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có tài, đức, uy tín và triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận đúng đắn, kịp thời về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy ở những nơi có vấn đề phức tạp, mất đoàn kết nội bộ, có đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục kiên trì thực hiện các Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Ðẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế.

     Ngành tổ chức xây dựng Ðảng cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa các quy định của Ðảng và của Nhà nước về tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Có cơ chế phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; tăng cường kiểm tra, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng "chạy chức", "chạy quyền". Sớm tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

     Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tổ chức xây dựng Ðảng nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ đại hội đề ra, cụ thể hóa thành nhiệm vụ phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị và quyết tâm thực hiện tốt.

Nguồn: Theo Báo Nhân dân