Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham gia lớp học trực tuyến "Tập huấn giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị"
14/06/2021 11:20
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2021, sáng nay, ngày 13 tháng 6 năm 2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham dự lễ khai mạc lớp Tập huấn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị cho giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưomg...
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham gia lớp học trực tuyến

     Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2021, sáng nay, ngày 13 tháng 6 năm 2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham dự lễ khai mạc lớp Tập huấn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị cho giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Dự lễ khai mạc còn có sự tham gia của 773 cán bộ giảng viên đến từ 63 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 11 trường bộ ngành, đoàn thể trên cả nước.

     Lớp Tập huấn kiến thức và phương pháp giảng dạy các chuyên đề trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị được tổ chức trong thời gian 18 ngày, từ ngày 14/6/2021 đến ngày 22/7/2021 với các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chưc chính trị xã hội; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Những nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt nam, quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

     Lớp học theo hình thức học trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams.

     Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị) được ban hành kèm theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG, ngày 21/1/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và có hiệu lực từ ngày 1/5/2021, thay thế Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Quyết định số 3136-QĐ/HVCTQG ngày 14/7/2016 và Quyết định số 8008-QĐ/HVCTQG ngày 24/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh về điều chỉnh chương trình đối với Trung cấp lý luận chính trị- hành chính.

    Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai mạc lớp Tập huấn

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tập huấn giáo trình Triết học Mác - Lênin trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị

 

Cán bộ, giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Lớp tập huấn trực tuyến

Tập huấn học phần "Những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh"

Hằng Nga