Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến về Quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
09/12/2021 10:46
Sáng 9/12/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp sóng điểm cầu trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại điểm cầu Trường Chính trị, có đồng chí Phan Tiến Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng; Bí thư chi bộ, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường.
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến về Quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 9/12/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp sóng điểm cầu trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại điểm cầu Trường Chính trị, có đồng chí Phan Tiến Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng; Bí thư chi bộ, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường.

Đảng viên tham gia Hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị

Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận 21 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Quy định 37 về “Những điều đảng viên không được làm” của Ban Chấp hành Trung ương trong toàn Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện quyết liệt có hiệu quả Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận số 21-KL/TW đặt ra yêu cầu tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm là giải pháp căn cơ, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa sai phạm.

Việc quán triệt Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An – đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên, đưa  nội dung Kết luận số 21-KL/TW và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến với cơ sở. Những nội dung của Kết luận và Quy định được lồng ghép vào bài giảng, chuyển tải và thấm nhuần sâu sắc đến đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.