TT Trích yếu Tác giả
1 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HƯNG NGUYÊN HIỆN NAY Đ/c ThS. Phạm Thị Tuân
Khoa Lý luận cơ sở
2 CÁN BỘ NỮ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN VỚI LỊCH SỬ 70 NĂM PHÁT TRIỂN ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
3 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT ĐOÀN ĐỂ VẬN ĐỘNG, THU HÚT ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ThS.Nguyễn Anh Tuấn
4 MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ GIÁO TRÌNH VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ThS. Nguyễn Khắc Thắng
5 MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG VIỆC BỔ SUNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT-HC ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh
6 V.I LÊNIN BÀN VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỘNG SẢN CHO THANH NIÊN QUA TÁC PHẨM “NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN” ThS.Nguyễn Thị Chiên
7 VẬN DỤNG KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ThS. Hồ Thị Hưng
8 TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
9 PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở NGHỆ AN ThS. Nguyễn Văn Phượng
10 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ LỚN MẠNH GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY ThS. Nguyễn Văn Điều
11 MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2013-2017) VỚI LÃNH ĐẠO CHUYÊN MÔN ThS. Phan Tiến Dũng