TT Trích yếu Tác giả
1 MỘT SỐ TRAO ĐỔI TRONG VIỆC SOẠN GIẢNG BÀI: NGHIỆP VỤ CTMTTQ VÀ VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở CƠ SỞ TRONG BỘ MÔN NGHIỆP VỤ CT MTTQ & ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ Đ/c ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
2 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY BỘ MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN Đ/c Nguyễn Tiến Uyên
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
3 NHỮNG KHÓ KHĂN KHI GIẢNG DẠY MÔN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN NÓI CHUNG VÀ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC NÓI RIÊNG Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN Đ/c ThS. Nguyễn Văn Phượng
Khoa Lý luận cơ sở
4 VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN Đ/c Nguyễn Quang Đô
Giảng viên chính P.QL Đào tạo và NCKH
5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ Ở HƯNG NGUYÊN Đ/c ThS. Nguyễn Thị Thu Sa
Khoa Xây dựng Đảng
6 MỘT SỐ GHI NHẬN BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” Ở NGHỆ AN Đ/c ThS. Nguyễn Thị Mai Thương
Khoa Xây dựng Đảng
7 VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRẺ NGHỆ AN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HƯỚNG TỚI THU HÚT ĐẦU TƯ Đ/c ThS. Lê Thị Vinh
Khoa Nhà nước và Pháp luật
8 THANH NIÊN NGHỆ AN TIẾP CẬN NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII Đ/c ThS. Phan Thị Thanh Huyền Khoa
Khoa Lý luận cơ sở
9 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở TỈNH NGHỆ AN THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XVIII NHIỆM KỲ 2015 – 2020 Đ/c ThS. Nguyễn Hằng Nga
Khoa Lý luận cơ sở
10 VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ Đ/c ThS. Nguyễn Anh Tuấn
Khoa Nhà nước – Pháp luật
11 NIỀM TIN VÀ SỨC MẠNH Đ/c ThS. Phan Thị Thu Hằng
Khoa Nhà nước và Pháp luật
12 MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý TRONG LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015 Đ/c ThS. Nguyễn Khắc Thắng
Trưởng Khoa Nhà nước & Pháp luật
13 TÌM HIỂU CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÒA GIẢI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÒA GIẢI, VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ Đ/c Lê Anh Xuân
Khoa Nhà nước và Pháp luật
14 GIẢI PHÁP NÀO CHO VIỆC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN LAO ĐỘNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH NGHỆ AN ThS. Nguyễn Hằng Nga
Khoa Lý luận cơ sở
15 TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Đ/c ThS. Thái Xuân Sang
Khoa Nhà nước và Pháp luật
16 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG Đ/c Nguyễn Đình Thanh
Khoa Xây dựng Đảng
17 LỰC LƯỢNG ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH – MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ ThS. Nguyễn Quỳnh Trang
Khoa Xây dựng Đảng