Kỷ yếu số 02/2008
TT Tựa đề Tác giả
1 LỜI MỞ ĐẦU BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
2 PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN ThS. Trần Công Dương
Tỉnh ủy viên, Bi thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
3 QUÁN TRIỆT VÀ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒ CHÍ MINH TRƯỚC YÊU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY ThS.Ngô Bá Cường
Khoa Xây dựng Đảng
4 MẤY Ý KIẾN VỀ QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH Trần Trọng Quế
Khoa Lý luận cơ sơ
5 LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH SOI SÁNG VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN HIỆN NAY ThS. Trần Viết Quang
Trường Đại học Vinh
6 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ThS. Thái Doãn Việt
Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
7 QUÁN TRIỆT VÀ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO VIỆC GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ ThS. Dương Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
8 QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Ở NGHỆ AN HIỆN NAY ThS. Nguyễn Văn Thành
Khoa Lý luận cơ sở
9 HỌC TẬP PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN CÔNG TÁC DÂN VẬN HIỆN NAY ThS. Phạm Thị Thanh Giang
Khoa Xây dựng Đảng
10 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ ThS Nguyễn Phùng Khánh
Phòng Tổ chức - Tổng hợp
11 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG GIẢNG DẠY MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ThS. Nguyễn Khắc Thắng
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
12 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC QUẦN CHÚNG HIỆN NAY ThS. Nguyễn Thị Loan
Khoa Xây dựng Đảng
13 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ VÀO GIẢNG DẠY PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH TẾ Ở VIỆT NAM ThS. Lương Văn Vỹ
Khoa Lý luận cơ sở
14 QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY Hồ Sỹ Quế
Khoa Xây dựng Đảng
15 NÓI VÀ VIẾT THEO CÁCH CỦA HỒ CHÍ MINH ThS. Trần Thị Thu Hà
Khoa Nhà nước và Pháp luật
16 QUÁN TRIỆT VÀ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀO DẠY VÀ HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY Bùi Văn Năm
Khoa Lý luận cơ sở
17 VẬN DỤNG NỘI DUNG TÁC PHẨM: “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO BÀI GIẢNG: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ” ThS. Thái Xuân Sang
Khoa Quản lý Nhà nước
18 ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Nguyễn Quốc Gia
Khoa Xây Dựng Đảng
19 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG “LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Lê Văn Minh
Khoa Xây dựng Đảng