Kỷ yếu số 01/2014
TT Tựa đề Tác giả
1 MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ VIỆC LỰA CHỌN VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ThS. Dương Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
2 MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NỘI SAN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ThS. Nguyễn Thị Chiên
Khoa Lý luận cơ sở
3 ĐỂ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN NGÀY CÀNG ĐI VÀO CHIỀU SÂU HIỆU QUẢ ThS. Trần Văn Công
Khoa Xây dựng Đảng
4 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC HÀNG NĂM CỦA CÁC KHOA NHẰM THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NCKH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ ThS. Ngô Bá Cường
Khoa Xây dựng Đảng
5 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH Đ/c Nguyễn Thị Hằng
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
6 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NỘI SAN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN ThS. Phạm Thị Lan Hương
Khoa Lý luận cơ sở
7 LÀM THẾ NÀO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN HIỆN NAY ThS. Hồ Thị Hưng
Khoa Nhà nước và Pháp luật
8 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NỘI SAN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN TỚI ThS. Nguyễn Phùng Khánh
Phòng Tổ chức - Tổng hợp
9 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TỔNG KẾT THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN QUA ThS. Nguyễn Thị Loan
Khoa Xây dựng Đảng
10 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NỘI SAN NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NHÀ TRƯỜNG ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
Khoa Nhà nước và Pháp luật
11 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI VIẾT NỘI SAN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN Đ/c Nguyễn Thị Khoa
Khoa Xây dựng Đảng
12 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN ThS. Nguyễn Khắc Khắc
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
13 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TS. Nguyễn Thái Sơn
Trường Đại học Vinh
14 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN TS. Nguyễn Thị Hoài An
Khoa Nhà nước và Pháp luật