Kỷ yếu số 01/2011
TT Tựa đề Tác giả
1 LỜI MỞ ĐẦU Ban Tổ chức Hội thảo
2 MẤY SUY NGHĨ VÀ ĐỀ XUẤT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HIỆN NAY Trương Công Anh
Nguyên Hiệu trưởng
3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HIỆN NAY Lê Thị Hoài Nam
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
4 VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC TS. Trần Viết Quang
Trường Đại học Vinh
5 VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY CHÍNH TRỊ HIỆN NAY TS. Nguyễn Thái Sơn
Trường Đại học Vinh
6 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY MÔN DÂN VẬN HIỆN NAY TS. Lê Xuân Huy
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
7 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC GẮN LÝ LUẬN VỚI HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HIỆN NAY Hồ Sỹ Quế
Khoa Xây dựng Đảng
8 QUÁN TRIỆT VÀ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM LÝ LUẬN GẮN LIỀN VỚI THỰC TIỄN TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐẢNG Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HIỆN NAY ThS. Ngô Bá Cường
Khoa Xây dựng Đảng
9 MỘT VÀI SUY NGHĨ VÀ KINH NGHIỆM VỀ VIỆC GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HIỆN NAY ThS. Nguyễn Khắc Thắng
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
10 VỀ VIỆC GẮN LÍ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ ThS. Phạm Thị Thanh Giang
Khoa Xây dựng Đảng
11 GẮN THỰC TIỄN VÀO GIẢNG DẠY BỘ MÔN DÂN VẬN TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
Khoa Nhà nước và Pháp luật
12 NÂNG CAO HIỆU QUẢ GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HIỆN NAY Buì Văn Năm
Khoa Xây dựng Đảng
13 MỘT ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ NGUYÊN TẮC KẾT HỢP GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀO GIẢNG DẠY MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NHẰM ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHẤT ThS. Lương Văn Vỹ
Khoa Lý luận cơ sở
14 GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN KHI GIẢNG DẠY PHẦN HỌC: MỘT SỐ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CT-HC ThS. Nguyễn Thị Loan
Khoa Xây dựng Đảng
15 NÂNG CAO TRI THỨC CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN ThS. Trần Duy Rônin
Phòng Tổ chức - Tổng hợp
16 THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - MỘT NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY Nguyễn Thị Khoa
Khoa Xây dựng Đảng
17 NÂNG CAO TÍNH THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Lê Anh Xuân
Khoa Nhà nước và Pháp luật
18 THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ VỚI VIỆC GIẢNG DẠY MÔN KHOA HỌC HÀNH CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HIỆN NAY ThS. Thái Xuân Sang
Khoa Nhà nước và Pháp luật