Kỷ yếu số 01/2010
TT Tựa đề Tác giả
1 GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN ThS. Nguyễn Văn Phượng
Khoa Lý luận cơ sở
2 LỜI MỞ ĐẦU Ban Tổ chức Hội thảo
3 PHÁT HUY THẾ MẠNH CỦA TUỔI TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ThS. Trần Thị Thu Hà
Khoa Nhà nước và Pháp luật
4 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN ThS. Dương Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
5 NHẬN DIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY ThS. Ngô Bá Cường
Khoa Xây dựng Đảng
6 MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TOÀN CẦU ThS.Hồ Minh Đức
Phó Hiệu trưởng
7 VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIẢNG VIÊN TRONG VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ ThS. Thái Bình Dương
Trường Đại học Vinh
8 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ThS Bùi Thị Cần
Trường Đại học Vinh
9 TỔ CHỨC THẢO LUẬN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ThS. Hoàng Thị Nga
Trường Đại học Vinh
10 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ VÀ LÔ-GIC TRONG GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢNG VIỆT NAM PHẦN CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ThS. Phan Quốc Huy
Trường Đại học Vinh
11 NHỮNG CẢM NHẬN BƯỚC ĐẦU VỀ VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN ThS. Phan Thị Thị Hằng
Khoa Nhà nước và Pháp luật
12 MỞ ĐẦU BÀI GIẢNG ThS. Thái Xuân Sang
Khoa Nhà nước và Pháp luật
13 MỐI QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ThS. Hồ Thị Hương
Khoa Nhà nước và Pháp luật
14 SỬ DỤNG MÁY CHIẾU TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ThS. Trần Duy Rônin
Phòng Tổ chức - Tổng hợp
15 TRAO ĐỔI MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN HIỆN NAY ThS. Nguyễn Khắc Thắng
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
16 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHÓM TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN CNXHKH VÀ CHÍNH TRỊ HỌC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN ThS. Nguyễn Thị Chiên
Khoa Lý luận cơ sở
17 ĐIỂM MẠNH CỦA PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHÓM ThS. Nguyễn Thị Thanh Minh
Khoa Lý luận cơ sở
18 TRAO ĐỔI MỘT VÀI KINH NGHIỆM ĐỂ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ ThS. Nguyễn Phùng Khánh
Phòng Tổ chức - Tổng hợp
19 PHÂN BIỆT PHƯƠNG PHÁP HỎI ĐÁP VỚI PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN NHANH Nguyễn Thi Lan
Khoa Nhà nước và Pháp luật
20 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỎI ĐÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP NÊU Ý KIẾN GHI LÊN BẢNG ThS. Nguyễn Văn Thành
Khoa Lý luận cơ sở
21 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SÀNG LỌC ThS. Nguyễn Văn Phượng
Khoa Lý luận cơ sở
22 SỰ CẦN THIẾT VÀ BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG PHÁP NÊU Ý KIẾN GHI LÊN BẢNG TRONG DẠY HỌC MÔN CNXHKH TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN ThS. Nguyễn Văn Phượng
Khoa Lý luận cơ sở
23 NEO CHỐT KIẾN THỨC: NGUYÊN TẮC CẦN THIẾT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY ThS. Phạm Thị Thanh Giang
Khoa Xây dựng Đảng
24 CÁC HÌNH THỨC NEO CHỐT KIẾN THỨC, KẾT THÚC 1 BÀI GIẢNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ ThS. Nguyễn Thị Loan
Khoa Xây dựng Đảng