Kỷ yếu số 01/2009
TT Tựa đề Tác giả
1 LỜI MỞ ĐẦU ThS. Đinh Thị Lệ Thanh
Hiệu trưởng
2 THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ SỰ ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG TS. Trần Công Dương
Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh
3 DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CƯƠNG LĨNH HÀNH ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY ThS. Ngô Bá Cường
Khoa Xây dựng Đảng
4 VẬN DỤNG DI CHÚC CỦA BÁC HỒ VÀO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ ThS. Phan Hồng Hải
Trung tâm Khoa học xã hội & Nhân văn tỉnh Nghệ An
5 KHAI THÁC GIÁ TRỊ KHOA HỌC TRONG DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY ThS. Dương Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
6 NHỮNG GIÁ TRỊ KHOA HỌC TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY Ở NGHỆ AN. Nguyễn Thị Thảo
Ban Dân vận Tỉnh ủy
7 NHỚ LỜI DI CHÚC, NOI GƯƠNG VÀ LÀM THEO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU Hoàng Trung Côn
Nguyên giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
8 THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG BỘ NGHỆ AN ThS. Đậu Văn Thanh
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
9 MẤY SUY NGHĨ VỀ SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN CHÍNH TRỊ TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Trần Trọng Quế
Khoa Lý luận cơ sở
10 CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU ThS. Trần Thị Thu Hà
Khoa Nhà nước và Pháp luật
11 CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ThS. Thái Bình Dương
Đại học Vinh
12 TƯ TƯỞNG VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ThS. Nguyễn Thị Chiên
Khoa Lý luận cơ sở
13 TƯ TƯỞNG VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ThS. Nguyễn Thị Chiên
Khoa Lý luận cơ sở
14 DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ThS. Phan Văn Tuấn
Đại học Vinh
15 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Nguyễn Thị Khoa
Khoa Xây dựng Đảng
16 DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN CỦA ĐẢNG ThS. Nguyễn Văn Thành
Khoa Lý luận cơ sở
17 GIỮ GÌN SỰ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG THEO DI HUẤN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ThS. Phạm Thị Thanh Giang
Khoa Xây dựng Đảng
18 DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG CUỘC VẬN ĐỘNG, XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HÔM NAY Lê Văn Minh
Khoa Xây dựng Đảng
19 ĐOÀN KẾT TRONG ĐẢNG, ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN: LỜI CĂN DẶN TÂM HUYẾT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, KIM CHỈ NAM HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG TA TRONG SỰ NGHIỆP GIỮ NƯỚC, DỰNG NƯỚC ThS. Hồ Minh Đức
Phó Hiệu trưởng
20 DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY ThS. Nguyễn Khắc Thắng
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
21 BÀI HỌC VỀ XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT CỦA ĐẢNG QUA DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Hồ Sĩ Quế
Khoa Xây dựng Đảng
22 XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT TRONG CHI BỘ THEO LỜI CĂN DẶN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Lê Anh Xuân
Khoa Nhà nước và Pháp luật
23 SUY NGHĨ LỜI BÁC CĂN DẶN ĐẢNG TA VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG QUA DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ThS. Nguyễn Thị Loan
Khoa Xây dựng Đảng