Kỷ yếu số 01/2008
TT Tựa đề Tác giả
1 LỜI MỞ ĐẦU Ban Tổ chức Hội thảo
2 TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VỚI CÁC BẢN CƯƠNG LĨNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM ThS. Nguyễn Văn Tuấn - Đại Học vinh
Dương Thanh Hải - Cao học K.15 Lịch sử Việt Nam, Đại học Vinh
3 TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ NHỮNG PHÁT HIỆN LỊCH SỬ VỀ QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI ThS. Ngô Bá Cường
Khoa Xây dựng Đảng
4 TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VỚI CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ThS. Trân Duy Rônin
Phòng Tổ chức - Tổng hợp
5 TỪ TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” NHẬN THỨC LẠI VỀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CỦA CÁC NHÀ NƯỚC TƯ SẢN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ThS. Nguyễn Khắc Thắng
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
6 GIÁ TRỊ KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA TÁC PHẨM "TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN" ThS. Nguyễn Văn Thành
Khoa Lý luận cơ sở
7 NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” ThS. Võ Thị Thúy Hà
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
8 TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN - NGỌN ĐÈN PHA SOI ĐƯỜNG CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM Lê Văn Minh
Khoa Xây dựng Đảng
9 TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CNXH ThS. Nguyễn Văn Phượng
Khoa Lý luận cơ sở
10 MỘT VÀI SUY NGHĨ NHÂN KỶ NIỆM 160 NĂM NGÀY RA ĐỜI “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” Pham Trung
Khoa Nhà nước và Pháp luật
11 ĐỌC LẠI “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN" NHẬN THỨC THÊM VỀ TẦM VÓC KHÁI QUÁT VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI Hoàng Xuân Bổng
Khoa Lý luận cơ sở
12 THỜI ĐẠI CỦA TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG SẢN TRONG THẾ GIỚI PHẲNG - TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ThS. Thái Xuân Sang
Khoa Nhà nước và Pháp luật
13 ÔN LẠI TƯ TƯỞNG CỦA TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TÌM HIỂU THÊM NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VỀ “TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH HOÁ ĐẤT NƯỚC” Nguyễn Ngọc Thanh
Khoa Lý luận cơ sở
14 VẤN ĐỀ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” ThS. Nguyễn Thị Chiên
Khoa Lý luận cơ sở
15 CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VẬN DỤNG SÁNG TẠO TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM ThS. Dương Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
16 TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN SOI SÁNG CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM Lê Quang Đạo
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
17 VỀ SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG SẢN VÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ThS Thái Bình Dương
Trường Đại học Vinh
18 TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN - ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN THẾ GIỚI TRONG SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG NHÂN LOẠI ThS. Hồ Minh Đức
Phó Hiệu trưởng
19 TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VỚI THỰC TIỄN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM NÓI CHUNG, NGHỆ AN NÓI RIÊNG ThS. Nguyễn Thị Trang Nhung
CN Trần Thị Lan
Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An
20 TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Hồ Sỹ Quế
Khoa Xây dựng Đảng