Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư
24/02/2023 11:05
Trong hành trình vẻ vang của công tác “huấn luyện cán bộ”, cùng với các Trường Chính trị trong cả nước, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã liên tục phấn đấu, quyết tâm, vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm hiện tại, Trường vinh dự là một trong hai Trường đầu tiên trong cả nước được Hội đồng thẩm định Trung ương đồng ý công nhận là Trường đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn...
Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư

 TS. Lê Thị Hoài Chung

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Trong hành trình vẻ vang của công tác “huấn luyện cán bộ”, cùng với các Trường Chính trị trong cả nước, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã liên tục phấn đấu, quyết tâm, vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm hiện tại, Trường vinh dự là một trong hai Trường đầu tiên trong cả nước được Hội đồng thẩm định Trung ương đồng ý công nhận là Trường đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Kết quả đầy vinh dự và tự hào này được viết lên bởi những đóng góp bền bỉ của đội ngũ cán bộ, giảng viên và hàng vạn lượt học viên đã và đang công tác, học tập tại Trường; là sự chỉ đạo, cổ vũ, định hướng to lớn về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; là sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát, coi việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn là trọng trách và nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương và chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã tiến hành rà soát theo các nhóm tiêu chí về xây dựng trường chính trị chuẩn. Trên cơ sở đó, nhà trường tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 18/8/2022 về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn” với mục tiêu, lộ trình và nhiệm vụ giải pháp rõ ràng làm cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Trường sớm đạt mục tiêu đạt chuẩn mức 1 vào năm 2022; đạt chuẩn mức 2 muộn nhất vào năm 2030. Hiện thực hóa chủ trương này, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời đầu tư cơ sở vật chất; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao đời sống của cán bộ, giảng viên, người lao động; tạo môi trường, động lực để cán bộ, giảng viên nhà trường thâm nhập thực tế, gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy.

Trên tinh thần đó, tập thể Ban Giám hiệu, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm khắc phục khó khăn, nỗ lực xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức 1. Theo đó, trường đã thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với thực tế, chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộ trên các mặt công tác. Trong năm 2022, nhà trường đã triển khai thực hiện khoa học, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, vượt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tỉnh giao với 124 lớp/ 7.626 học viên, đạt 118% số lớp so với kế hoạch, trong đó, mở mới 88 lớp với 5.317 học viên. Từ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự trưởng thành; trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong thành tựu chung của tỉnh nhà thời gian qua.

Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo về số lượng và chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Đội ngũ cán bộ, viên chức của trường đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm theo quy định. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, viên chức của trường có 62 người (3 giảng viên được tiếp nhận mới từ ngày 16/5/2022, gồm 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ). Chất lượng đội ngũ ngày càng có sự chuyển biến rõ nét: Số lượng viên chức có trình độ tiến sĩ là 7 người (chiếm 11,2%); 47 thạc sĩ, trong đó có 05 người đang nghiên cứu sinh (chiếm 75,81%); 8 đại học (chiếm 12,9%); hiện có 15 cán bộ, giảng viên đang tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; được Hội đồng thẩm định đánh giá cao, là trường thứ 3 trong cả nước có trình độ chuyên môn, học vị cao.

Công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn đã được Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong giai đoạn từ năm 2017-2021, trường đã tổ chức triển khai nghiên cứu và nghiệm thu đạt chất lượng 30 đề tài khoa học cấp trường, vượt 200% đề tài so với quy định. Trường cũng tổ chức tốt nhiều hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên môn, báo cáo chuyên đề nhằm khai thác các giá trị lý luận, giải quyết các vấn đề thực tiễn để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. Kết quả, giai đoạn 2017 - 2022, nhà trường đã phối hợp, chủ trì tổ chức được 1 hội thảo khoa học quốc tế, 8 hội thảo khoa học cấp tỉnh (đạt và vượt yêu cầu).

Công tác thông tin, tuyên truyền được trường thực hiện khá kịp thời, thường xuyên. Công tác tổng kết thực tiễn có nhiều chuyển biến, ngày càng thiết thực, góp phần xây dựng nhà trường từng bước trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có uy tín của tỉnh và cả nước. Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường đã được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, từng bước đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt cho cán bộ, giảng viên, học viên.

Trong thời gian qua, vai trò, vị thế của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An ngày càng được khẳng định, đặc biệt, những kết quả tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ các cấp. Việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 Hằng năm, tập thể Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đều được đánh giá xếp loại từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, năm 2021 được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ Thi đua. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, trường 2 lần được tặng Bằng khen, 2 lần được tặng Cờ Thi đua của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giai đoạn 2012-2020, Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An năm 2017. Nhiều tập thể khoa, phòng và cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh...

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn… xây dựng trường đạt chuẩn mức 1, tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có chất lượng của tỉnh, có bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang trong công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phục vụ sự nghiệp “trồng người”, phục vụ “công việc gốc của Đảng”.

Hiện nay, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã đạt 55/55 tiêu chí, trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt theo tiêu chuẩn mức 1.