Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
23/02/2023 09:40
Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức. Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII đã khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả”...
Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay

ThS. Nguyễn Phùng Khánh

Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp

 

Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức. Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII đã khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả”. Với ý nghĩa đó, hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở địa phương được đặc biệt quan tâm xây dựng. Vì vậy, ngày 19/5/2021, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW quy định về trường chính trị chuẩn (viết tắt Quy định số 11-QĐ/TW), đây là mục tiêu, có tính chiến lược, tạo đà, tạo động lực để các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu xây dựng tương xứng với vị trí, vai trò, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, xứng tầm là cơ sở duy nhất đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của địa phương. Trong bối cảnh đó, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, các hoạt động phục vụ tại các trường chính trị cần phải có những thay đổi, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường nhanh, bền vững, đạt chuẩn theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

1. Những kết quả đạt được

Với bề dày truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, tổ chức bộ máy, đội ngũ; hệ thống cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã không ngừng phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Để đạt kết quả đó, các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động nhà trường đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực xây dựng Trường phát triển về mọi mặt, góp phần trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn quan trọng của Tỉnh trong thời gian qua và những năm tiếp theo; khẳng định vị thế, vai trò, uy tín của ngôi trường có bề dày truyền thống trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh của cả nước, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

1.1. Công tác tổ chức, cán bộ từng bước đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng nâng cao

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung cao độ đầu tư để xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đảm bảo về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chất lượng ngày càng nâng cao từng bước đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Nhà trường đã sớm tham mưu cụ thể hóa Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với quy định chung và tình hình thực tế tại địa phương. Theo Quy định số 2911-QĐ/TU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Trường được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ mới với cơ cấu tổ chức gồm các khoa chuyên môn, phòng chức năng đảm bảo tinh gọn về số lượng, hợp lý về cơ cấu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động . Căn cứ hệ thống quy định của các cấp và tình hình thực tế, Trường đã xây dựng được hệ thống quy chế làm căn cứ cho công tác quản lý, sử dụng, đánh giá viên chức, người lao động nhà trường với 11 quy định, quy chế.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Từ năm 2015 đến tháng 11/2021, Trường có 08 đồng chí làm nghiên cứu sinh, 05 đồng chí học nâng cao trình độ thạc sĩ, 14 đồng chí học chương trình cao cấp lý luận chính trị, 09 đồng chí học chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Tính đến nay, Trường có 04 tiến sĩ, 04 người đang là nghiên cứu sinh, 47 thạc sĩ, trong đó có 44/45 giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên; 30 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị và cử nhân (03 đồng chí đang học cao cấp lý luận chính trị), 22 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị và tương đương (01 đồng chí đang học trung cấp lý luận chính trị); hàng chục lượt cán bộ, viên chức được cử tham gia các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, cập nhật kiến thức, kỹ năng định kỳ, thường xuyên.

Bên cạnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nét mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là quan tâm bồi dưỡng kiến thức thực tế để cán bộ, giảng viên tiếp cận, rèn luyện trong thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, tổng kết thực tiễn. Trường đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 35-ĐA/TU, ngày 16/10/2020 về “Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và các trung tâm chính trị cấp huyện giai đoạn 2020 - 2025”, trong đó quy định hình thức, nội dung nghiên cứu thực tế đa dạng, phù hợp với thực tiễn đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị.

Công tác tuyển dụng đảm bảo công khai, đúng quy định, theo nguyên tắc cạnh tranh nhằm lựa chọn những giảng viên có chất lượng. Nhà trường đã và đang là địa chỉ thu hút người tài, có trình độ cao, được đào tạo bài bản về công tác. Công tác quy hoạch với phương châm “mở” và “động”, thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung tạo điều kiện cho mọi viên chức có mục tiêu phấn đấu và không ngừng mở rộng phạm vi, đối tượng để chọn nguồn cán bộ quy hoạch. Đến nay, đã xây dựng quy hoạch viên chức quản lý các khoa, phòng đảm bảo đủ nguồn thay thế khi có nhu cầu. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý được thực hiện trên yêu cầu công tác, trình độ, năng lực, tín nhiệm; công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ được quan tâm. Trong giai đoạn 2015 - 2021 có 05 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được bổ nhiệm (02 Hiệu trưởng; 03 Phó Hiệu trưởng); có 18 lượt viên chức quản lý các khoa, phòng được bổ nhiệm. Cán bộ, viên chức sau khi được bổ nhiệm phát huy tốt năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, công tác đánh giá viên chức luôn được đổi mới; lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo để đánh giá và làm cở sở bổ nhiệm, điều động.

Có thể nói, trong thời gian qua, công tác tổ chức, cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động cả về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực lãnh đạo và phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ.

1.2. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, công tác phục vụ ngày càng chuyên nghiệp

Bên cạnh những đổi mới trong công tác tổ chức, cán bộ, trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, hệ thống cơ sở vật chất của Trường đã được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, từng bước đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, sinh hoạt, giải trí cho đội ngũ viên chức, người lao động và học viên. Nhà trường hiện có khuôn viên với diện tích 21.541,0 m2 trong đó gồm: 14 phòng học; 02 Hội trường; 01 nhà làm việc; thư viện; phòng truyền thống; 03 khu nội trú cho học viên với 140 phòng nghỉ; 01 nhà thi đấu đa chức năng, 01 sân bóng đá nhân tạo, 02 sân bóng chuyền, 01 khu tập thể thao ngoài trời và các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. So với giai đoạn trước, cơ sở vật chất được đầu tư tăng thêm 02 phòng học, 01 khu tập thể thao ngoài trời và thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có; mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; cải tạo chỉnh trang lại khuôn viên đảm bảo môi trường ngày càng “Xanh - Sạch - Đẹp”; môi trường giáo dục, văn hóa trường Đảng được quan tâm chăm lo.

2. Một số hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộ và cơ sở vật chất

Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong giai đoạn vừa qua, công tác tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất còn tồn tại một số hạn chế như:

Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức chưa được thực hiện đồng bộ, một số thời điểm chưa gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý cán bộ. Số lượng viên chức làm nghiên cứu sinh, cao cấp lý luận chính trị chưa tương xứng với tiềm năng của nhà trường; đa số viên chức vừa học vừa làm việc nên thời gian học tập trung không nhiều.

Đối chiếu với tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW, còn một số tiêu chí chưa đạt về tổ chức cán bộ như: tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số biên chế viên chức, người lao động ; số lượng giảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị sau 07 năm công tác tại Trường ; số lượng cán bộ, lãnh đạo quản lý về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị ; số lượng giảng viên chính ; chưa xây dựng được đội ngũ giảng viên thỉnh giảng ổn định, chuyên nghiệp.

Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác hành chính phục vụ mặc dù đã được đầu tư, nâng cấp, cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, có những thời điểm quá tải, không đảm bảo nhu cầu dạy và học, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Nguồn lực tài chính dành cho đầu tư xây dựng cơ sơ vật chất còn hạn chế trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn. Nhiều hạng mục công trình, trang thiết bị có tỷ lệ hao mòn lớn, giá trị còn lại thấp, chưa đảm bảo chất lượng phục vụ hoạt động chung của Trường.

3. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay

Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, trong đó trọng tâm xác định là:

Công tác tổ chức, cán bộ là một việc hệ trọng và nhạy cảm cần được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện, từ tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo đến công tác bổ nhiệm, điều động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo công tác cán bộ công khai, minh bạch, khách quan. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, ổn định tổ chức, bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Quan tâm đến viên chức nữ, viên chức trẻ; khuyến khích viên chức, đảng viên phấn đấu tự học tập nâng cao trình độ.

Thực hiện rà soát thường xuyên để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến công tác cán bộ: quy định về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động, luân chuyển viên chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm tiếp tục tham mưu rà soát, xây dựng tiêu chí rõ ràng, cụ thể đối với từng vị trí việc làm, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đảm bảo lành nghề, thạo việc, chuyên nghiệp. Thực hiện tốt công tác đánh giá viên chức, người lao động; xem xét viên chức, người lao động từ nhiều góc độ, ở nhiều thời điểm, qua nhiều công việc thực tiễn, tính đến hiệu quả công việc, chất lượng giải quyết công việc, nhất là vào những thời điểm khó khăn, thách thức. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; gắn với xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể Nhà trường vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện để mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Trường luôn chuẩn mực về mọi mặt.

Rà soát lại thực trạng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định về trường chính trị chuẩn; tập trung kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Trường bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm theo quy định của Đảng và Nhà nước. Có lộ trình và giải pháp cụ thể để phấn đấu đáp ứng tiêu chí về đội ngũ, nhất là tiêu chí về trình độ tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị, tỷ lệ giảng viên trên tổng số biên chế. Tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, kiêm nhiệm bảo đảm tính ổn định, chuyên sâu theo quy định.

Tham mưu lãnh đạo tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng hiện đại, đồng bộ với phương châm “đầu tư phù hợp, quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất”; tiếp tục chủ động thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030”.

Nâng cao tính chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức, người lao động; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc khoa học, sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt giữa các bộ phận để đạt hiệu quả cao trong công tác.

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, một ngôi trường có bề dày truyền thống với 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển trên mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy những kết quả đạt được, Trường cần tiếp tục đổi mới, có tầm nhìn chiến lược về sự phát triển một cách đồng bộ và toàn diện, lấy chất lượng và hiệu quả hoạt động làm thước đo, trong đó giải pháp trọng tâm quyết định là tập trung xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ, đầu tư trang bị hệ thống cơ sở vật chất bảo đảm về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng Trường trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Tỉnh.

 Tháng 11/2021