Nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu Trường Chính trị chuẩn mức độ 1
24/02/2023 02:37
Công tác cán bộ có vị trí quan trọng, luôn được Đảng ta quan tâm chăm lo xây dựng từ khi thành lập đến nay. Trong công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Đảng quan tâm thực hiện. Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ thời kỳ đổi mới...
Nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu Trường Chính trị chuẩn mức độ 1

ThS. Phan Tiến Dũng

Phó Hiệu trưởng

 

Công tác cán bộ có vị trí quan trọng, luôn được Đảng ta quan tâm chăm lo xây dựng từ khi thành lập đến nay. Trong công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Đảng quan tâm thực hiện. Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ thời kỳ đổi mới, nhiều chủ trương chính sách quan trọng của đảng và nhà nước đã được ban hành trong đó Trường Chính trị có vai trò quan trọng và trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân – trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ duy nhất của tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới của Trường Chính trị, ngày 13/11/2018 Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 09 QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 về trường chính trị chuẩn. Trên cơ sở Quy định số 09 QĐ/TW, ngày 03/6/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quy định số 2911 QĐ/TU quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành,Tr ường Chính trị Nghệ An đã không ngừng đổi mới, góp phần quan trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh, phát triển nguồn nhân lực và sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm vừa qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có những bước phát triển quan trọng: quy mô đào tạo được mở rộng; loại hình đào tạo ngày càng đa dạng; nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt căn cứ Quy định số 11 QĐ/TW và hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về xây dựng trường chính trị chuẩn, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cũng đã rà soát các tiêu chí, đánh giá mức độ của trường để phấn đấu xây dựng đạt trường chính trị chuẩn mức độ 1 trong thời gian tới. Việc xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ở mức độ 1 cần đạt được một số tiêu chí cụ thể về: Thể chế, quy định; đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn; xây dựng văn hóa trường Đảng; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính. Có thể nói trong các tiêu chí tiêu chí về đào tạo, bồi dưỡng là tiêu chí trung tâm quan trọng mà khi xây dựng các tiêu chí khác cũng nhằm đạt được tiêu chí này có chất lượng tốt.

Qua đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về “xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030” công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường cơ bản triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch Đề án đặt ra; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Giai đoạn 2015 - 2020, Trường đã tổ chức và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng với 25.142 học viên/17.270 học viên với các loại hình: phối hợp đào tạo cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc BTVTU quản lý (đối tượng 3); bồi dưỡng cán bộ quy hoạch UVBCH Đảng bộ tỉnh; bồi dưỡng kiến thức kinh điển cho đội ngũ giảng viên giảng dạy LLCT. Trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng: Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính (nay là TCLLCT); bồi dưỡng ngạch chuyên viên; bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đơn vị sự nghiệp công lập; bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể cấp xã; bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận cơ sở; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4; bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản; bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cấp huyện; bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực …

Bên cạnh việc đạt kết quả về số lượng và đa dạng về loại hình, nhà trường đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng thể hiện qua những nội dung:

Về quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thời gian qua nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ cũng như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường đã kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương Đảng; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Nội vụ; Tỉnh ủy Nghệ An đến đội ngũ viên chức, người lao động nhà trường và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan một cách kịp thời[1].

         

Trong quản lý những vấn đề cụ thể của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng:

Về xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm

Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm luôn được nhà trường hết sức quan tâm, chú trọng. Kế hoạch được triển khai xây dựng từ quý 3 của năm trước trên cơ sở khảo sát nhu cầu của các sở, ngành, địa phương cũng như cân đối khả năng đáp ứng của đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất nhà trường. Trong quá trình xây dựng kế hoạch luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội Vụ; Ban Thường vụ các huyện thành thị ủy. Vì vậy, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của trường được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt luôn sát với nhu cầu thực tế, tiến độ và chất lượng thực hiện được đảm bảo.

Công tác tuyển sinh, mở lớp

Từ khâu tuyển sinh, Trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, lựa chọn những đối tượng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm bảo phù hợp với quy hoạch và nhu cầu công tác cán bộ của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Việc xét tuyển căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng.

Trường đã tăng cường mở thêm các lớp hệ tập trung để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Tỷ lệ các lớp hệ tập trung và các lớp hệ không tập trung ngày càng được nâng lên, đảm bảo cân đối giữa hai loại hình này.

Trong mở lớp, nhà trường đảm bảo số lượng học viên mỗi lớp hợp lý  theo đúng quy định của Học viện và điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường. Bên cạnh đó trường phối hợp với các ban, ngành, địa phương mở các lớp với đối tượng học viên có mặt bằng trình độ, nghề nghiệp tương đồng (như lớp cho ngành giáo dục, ngành y tế, ngành thuế, khối các cơ quan cấp tỉnh, doanh nghiệp…) để nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Hoạt động quản lý giảng dạy, ra đề thi, chấm thi, hướng dẫn và chấm tiểu luận, khóa luận.

Căn cứ quy định của Học viện và các cơ quan có thẩm quyền, Trường xây dựng và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý  hoạt động đào tạo; quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng quy định rõ ràng, cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, đảm bảo phối hợp tốt giữa các khoa, phòng chuyên môn để tạo ra hiệu quả quản lý đồng bộ trong dạy và học. Đối với các lớp học không tập trung tại các địa phương, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa nhà trường với các đơn vị mở lớp để quản lý chặt chẽ và kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm và có hình thức phù hợp để thường xuyên thực hiện hoạt động thăm lớp, dự giờ kiểm tra giáo án, lấy phiếu thăm dò ý kiến của học viên đối với giảng viên…để quản lý công tác giảng dạy của đội ngũ giảng viên.

Từng bước nghiên cứu đổi mới cách thức ra đề thi, chấm thi, hướng dẫn và chấm tiểu luận, khóa luận để nâng cao hiệu quả đánh giá, tạo động lực và phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên. Kết hợp hợp lý các hình thức thi viết, thi vấn đáp, kết hợp câu hỏi tự luận và trắc nghiệm theo hướng kiểm tra kiến thức cơ bản gắn với phát huy tư duy sáng tạo và khả năng liên hệ, vận dụng thực tiễn của học viên. Từng bước hạn chế tình trạng sao chép, phụ thuộc vào tài liệu, giáo trình của học viên trong quá trình thi, kiểm tra.

Trong quản lý, đánh giá học viên

Việc quản lý, đánh giá học viên được thực hiện nghiêm túc theo quy chế của Học viện cũng như Quy chế của Trường. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật học tập của học viên thông qua cơ chế đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nghiêm túc, công minh, công khai và khách quan.

Đối với các lớp hệ tập trung, Phòng QLĐT&NCKH và Phòng Tổ chức - Tổng hợp thường xuyên phối hợp trong quản lý học viên. Trong đó chú ý quản lý không chỉ ở các giờ trên lớp mà còn ở ngoài giờ, phát huy hiệu quả hoạt động tự học, tự nghiên cứu. Bố trí bộ phận quản lý ký túc xá để tăng cường quản lý học viên nhằm phòng, chống các tệ nạn xã hội, lối sống thiếu lành mạnh ở một số học viên ngoài giờ lên lớp. Đối với các lớp không tập trung, trường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị mở lớp (chủ yếu là các trung tâm chính trị cấp huyện) gắn với phát huy vai trò của khoa chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm lớp trong quản lý học viên. Chú ý chọn ban cán sự lớp có năng lực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm giúp giáo viên chủ nhiệm, giảng viên quản lý lớp tốt làm cầu nối giữa học viên của lớp với giảng viên với nhà trường. Ngoài ra, trường cũng quan tâm tăng cường việc thông tin, phối hợp với cấp ủy, ban ngành, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng trong công tác quản lý, đánh giá học viên.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý

Hàng năm Trường tiến hành rà soát để đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý như ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng. Thường xuyên quan tâm bố trí đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giảng viên trong toàn trường. Chú ý lựa chọn, bố trí đội ngũ làm công tác tham mưu trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng có năng lực phẩm chất hoạt động hiệu quả.

Trường còn tổ chức cho cán bộ, giảng viên nghiên cứu thực tế theo định kỳ hàng năm hoặc về các địa phương cơ sở thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm để thâm nhập thực tế, tham gia nghiên cứu giải quyết các vấn đề thiết thực tại cơ sở, từ đó nâng cao kiến thức thực tiễn để áp dụng, vận dụng vào công tác giảng dạy, nghiên cứu, công tác lãnh đạo quản lý.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế:

Việc xây dựng hệ thống quy chế nội bộ của Trường liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đang còn có những thiếu sót bất cập, còn có những điểm chưa kịp thời, phù hợp với sự thay đổi văn bản của cấp trên và tình hình thực tế tại trường, địa phương.

 Cơ cấu đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự hợp lý, tỷ lệ các lớp học tập trung so không tập trung còn có sự chênh lệch lớn. Việc tuyển  sinh các lớp đào tạo theo hình thức tập trung gặp nhiều khó khăn, phụ thuộc nhiều vào các đơn vị phối hợp, chưa có biện pháp để khắc phục hiệu quả.

Công tác chiêu sinh, tuyển sinh trong đào tạo, bồi dưỡng còn có những thiếu sót hạn chế nhất định.

Công tác quản lý học viên có những điểm còn chưa chặt chẽ, sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan như: giảng viên lên lớp với chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm lớp với khoa, phòng chức năng chưa thực sự nhuần nhuyễn còn có những lúng túng nhất định. Công tác chủ nhiệm lớp cũng đang còn có những thiếu sót hạn chế nhất định cần được khắc phục.

Công tác kiểm tra, thăm lớp, dự giờ, quản lý, đánh giá đội ngũ giảng viên giảng dạy chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục đầy đủ và toàn diện để kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế của giảng viên trong  giảng dạy.

Hình thức thi, kiểm tra chưa thực sự đa dạng phong phú để khai thác, đánh giá được khả năng sáng tạo của học viên. Công tác tổ chức coi thi, chấm thi cũng còn có những hạn chế dẫn đến việc đánh giá kết quả của khóa học có những bất cập.

Việc chấm khảo thí cũng chưa được thực hiện nhiều để phát hiện những thiếu sót trong chấm bài thi khóa luận, tiểu luận nhằm khắc phục cũng như xử lý sai phạm.

Hoạt động thanh tra giáo dục nhằm giúp cho công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cũng chưa được tiến hành thường xuyên, bài bản nên hiệu quả chưa cao. Việc đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức sau đào tạo, bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trường với cấp ủy, cơ quan cử cán bộ đi học, cơ quan quản lý cán bộ trong việc theo dõi, quản lý và bố trí cán bộ sau đào tạo.

Công tác lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ về đào tạo, bồi dưỡng còn có những hạn chế, thiếu sót nhất định cần được khắc phục bổ sung kịp thời để đảm bảo chính xác khoa học hơn trong việc lưu trữ lâu dài thuận lợi cho việc khai thác, cung cấp thông tin khi cần thiết.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục và đào tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

 Nguyên nhân của những hạn chế

Trường chưa thực sự có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong việc đổi mới nội dung, phương pháp quản lý đào tạo, bồi dưỡng cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng bố trí viên chức theo vị trí việc làm một cách phù hợp.

Đội ngũ giảng viên của trường còn thiếu so với biên chế được giao và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhưng chưa được bổ sung kịp thời. Một số giảng viên còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy; thiếu kiến thức thực tiễn; việc đổi mới phương pháp giảng dạy chưa thực sự hiệu quả.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của trường còn thiếu, chưa có sự đầu tư thỏa đáng, thích hợp để đáp ứng yêu cầu cho công tác đào tạo, bồi dưởng cán bộ. công chức, viên chức.

Một số văn bản của các bộ, ngành Trung ương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng còn có sự chồng chéo chưa thống nhất, chưa sát với thực tiễn nhưng chưa được bổ sung kịp thời nên việc thực hiện ở địa phương cơ sở còn gặp khó khăn, vướng mắc.

Một số cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp chưa thực sự quan tâm và thực hiện tốt công tác phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 Có một bộ phận học viên chưa xác định đúng đắn về động cơ, thái độ học tập nên đã xuất hiện một số biểu hiện thiếu tự giác, chưa tập trung, đối phó.

Một số nội dung tài liệu, chương trình bồi dưỡng còn bất cập, chưa phù hợp với đối tượng học viên nặng về lý luận, thiếu thực tiễn, kỹ năng.

Trước yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn mức độ 1 theo Quy định số 11 QĐ/TW của Ban Bí thư, trong thời gian tới Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cần thực hiện một số nội dung để nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đó là:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy  trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Tiếp tục tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về vị trí, vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; về ý thức, trách nhiệm, tinh thần học tập cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Căn cứ vào các quy định của Trung ương Đảng, Nhà nước, các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh lên quan đến công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Trường cần tiếp tục tham mưu, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy định, quy chế, chỉ thị để lãnh đạo chỉ đạo  trong công tác đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản đã ban hành để đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu lực sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Trung ương và Tỉnh bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho phù hợp với tình hình của giai đoạn mới.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phải tuân thủ theo sự chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trước hết là triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình Trung cấp LLCT mới mà Giám đốc Học viện đã ban hành. Tranh thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn sự ủng hộ của Học viện để xây dựng Trường đạt chuẩn mức 1 trong vài ba năm tới.

Thứ ba, quan tâm đến công tác phối hợp với các đơn vị liên quan

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, công tác phối hợp với các huyện, thành, thị cũng như các sở, ban, ngành đóng vai trò quan trọng. Cần nhận thức rõ vai trò và coi công tác phối hợp là một trong những giải pháp quan trọng để đạt hiệu quả tốt nhất trong đào tạo, bồi dưỡng. Nhà trường phải phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trên tất cả các khâu của quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Hằng năm nhà trường cần tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nhằm đánh giá công tác trong năm để rút kinh nghiệm và định hướng cho năm tiếp theo thực hiện tốt hơn. Quan tâm thường xuyên phối hợp tốt với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo, Sở Nội vụ; với các huyện, thành, thị ủy, Trung tâm Chính trị để tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kịp thời, hiệu quả. Quan tâm phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả hơn nữa.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hệ thống Quy chế của nhà trường, góp ý có trách nhiệm đối với quy chế của Học viện

Huy động trí tuệ của đội ngũ, giảng viên, viên chức của nhà trường tham gia một cách tích cực trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế nội bộ đảm bảo đúng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các Quy chế của Học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng và tình hình thực tế của nhà trường. Đồng thời Trường tham gia tích cực trong việc góp ý sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế của Học viện áp dụng cho các trường chính trị cấp tỉnh, đặc biệt đối với quy chế quản lý hoạt động đào tạo; quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng để quy chế sát với thực tiễn cơ sở hơn.

Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường cần tập trung quy định rõ ràng cụ thể các nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể tham gia vào quá trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng như: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng; Trưởng khoa; Chủ nhiệm lớp; Giáo viên giảng dạy và các viên chức khác theo vị trí việc làm để từ đó các chủ thể xác định rõ chức trách nhiệm vụ của mình mà thực hiện. Quy chế quy định rõ cụ thể các bước của quy trình đào tạo, bồi dưỡng như: công tác tuyển sinh; giảng dạy, xét thi hết môn, tốt nghiệp, làm tiểu luận, khóa luận…; Quy chế quy định rõ các hình thức chế tài cụ thể đối với các trường hợp viên chức, học viên có vi phạm.

Thứ năm, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ khoa học, hiệu quả các hoạt động cụ thể trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác tham mưu xây dựng kế hoạch

 Hàng năm BGH quan tâm chỉ đạo phòng chuyên môn nắm bắt nhu cầu học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị và các đơn vị trên địa bàn tỉnh để chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch sớm vào quý 3 hàng năm để trình Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phê duyệt. Thường xuyên cân đối lực lượng giảng viên để mở các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu của người học để tạo thêm việc làm, nguồn thu cho nhà trường, nâng cao đời sống cho đội ngũ viên chức, người lao động. Xây dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể, bố trí các bộ môn giảng dạy, lịch học phù hợp cho từng lớp và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng và quản lý, thực hiện nội dung chương trình.

 Tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới theo Quyết định số 292/QĐ-HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở và các chương trình bồi dưỡng khác của Học viện và Bộ Nội vụ ban hành. Quan tâm chỉ đạo việc điều phối chương trình tuân thủ nghiêm túc chương trình khung về chuyên môn mà Học viện, Bộ Nội vụ đã quy định; chỉ đạo các khoa chuyên môn biên soạn tập bài giảng để nghiệm thu nhằm chủ động về nội dung giảng dạy đối với các chương trình bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao. Tập trung hoàn thành việc rà soát bổ sung, cấp nhật nội dung tập bài giảng theo Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/5/2019 của BTVTU về “Xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2019-2025”; chỉ đạo biên soạn có chất lượng tập bài giảng theo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng chương trình nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021– 2023” để tiến hành nghiệm thu sớm đưa vào giảng dạy trong quý I năm 2022.

Bám sát chỉ đạo về chuyên môn ngay từ đầu khi phân công giảng dạy, yêu cầu người được phân công giảng dạy nghiên cứu kỹ nội dung chương trình để nắm vững được mục đích, yêu cầu, nội dung từng bài. Yêu cầu giảng viên các khoa nghiên cứu kỹ các chương nhằm khắc phục được hiện tượng giảng dạy trùng lặp ở các phần của các bài, các bộ môn khác nhau có những vấn đề có liên quan, xâm lấn lẫn nhau để người giảng có thể đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của bài mà không dàn trải, giảng lại những phần mà trước đó đã có người khác đã trình bày.Việc bố trí giảng viên giảng dạy trên nguyên tắc giảng viên phải giảng được tất cả các bài trong chương trình môn học thuộc khoa. Số bài giảng tăng dần cho các chức danh từ tập sự giảng viên, giảng viên, giảng viên chính nhằm bảo đảm đủ số tiết theo quy định cho từng chức danh và chất lượng bài giảng. Việc phân công bài giảng cần theo hướng từng cụm bài liền kề và có phương án thay thế để khi vì lý do nào đó mà giảng viên được phân công không giảng dạy được thì vẫn có người đảm nhận. Đổi mới việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế của học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng một cách thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý việc tổ chức soạn, thông qua, kiểm tra giáo án, kiểm tra đột xuất, thăm lớp dự giờ

Ban Giám hiệu yêu cầu lãnh đạo các khoa thông qua giáo án, cũng như việc kiểm tra giáo án của giảng viên và hàng năm thành lập đoàn kiểm tra giáo án của nhà trường nhằm phát hiện, sửa chữa kịp thời những nội dung không phù hợp, bổ sung những vấn đề thiết thực đảm bảo mục đích, yêu cầu mà bài giảng đã đặt ra, tránh được các trường hợp giáo án kém chất lượng. Thường xuyên quán triệt đến giảng viên các vấn đề như: Quán triệt yêu cầu và định hướng những nội dung cần đạt được của bài giảng; xác định nguồn tư liệu tham khảo, thông tin thực tế để đưa vào giáo án; quy định thời gian hoàn thành việc soạn giáo án và chuẩn bị thông qua giáo án; giữ vững nguyên tắc chưa thông qua giáo án thì chưa bố trí giảng bài.

Thực hiện việc thăm lớp dự giờ, tiến hành kiểm tra đột xuất ở một số lớp để nắm về mọi mặt như: Giảng viên thực hiện quy trình, nội dung giảng dạy; thái độ ý thức của học viên trong học tập; lấy ý kiến phản hồi từ người học…

Thực hiện đổi mới việc ra đề thi, tăng cường quản lý công tác coi thi, chấm thi, chấm tiểu luận khóa luận

Chỉ đạo việc ra đề thi cần phải quan tâm theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, gắn hiểu biết kiến thức đã được học với việc giải quyết tình huống trong công tác, trong đời sống xã hội của học viên. Chú trọng việc ra đề mở để phát huy được tối đa tư duy, trí tuệ của học viên trong giải quyết vấn đề, tránh phụ thuộc vào tài liệu đã được sao chép sẵn. Đa dạng các loại hình thi, đánh giá kết quả hết môn hay tốt nghiệp như: Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm; tiểu luận; khóa luận…Thực hiện quản lý, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của đề thi đáp án; tổ chức coi thi, kiểm tra đảm bảo theo đúng quy định. Bố trí cán bộ coi thi đảm bảo các yếu tố về năng lực trình độ, phẩm chất để coi thi một cách khách quan, nghiêm túc. Không bố trí cán bộ coi thi quá 2 lần trên một lớp. Việc chấm thi đảm bảo nguyên tắc chấm tập trung, chấm thi hai vòng độc lập, chính xác, trung thực và phải chịu trách nhiệm về kết quả đã chấm. Thực hiện việc phân công người chấm một cách khách quan, sau khi giảng viên chấm xong tiến hành chấm khảo thí một số bài để có nhận xét, nếu phát hiện giảng viên chấm thiếu chính xác, không trung thực thì có biện pháp xử lý nghiêm khắc, đúng mức. Thực hiện đánh giá đúng chất lượng học tập của học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

 Quan tâm đến công tác chủ nhiệm lớp và công tác quản lý học viên tại lớp học và học viên ở khu nội trú

          Trên cơ sở nắm chắc đối tượng học viên của từng lớp học bố trí chủ nhiệm lớp một cách phù hợp với khả năng, năng lực của họ để có thể tiếp cận quản lý lớp một cách hiệu quả nhất. Các lớp học không tập trung học ở các đơn vị khác thì phối hợp bố trí đồng chủ nhiệm lớp phù hợp để theo dõi quản lý lớp học một cách thường xuyên, nghiêm túc trong thời gian học.

 Chủ nhiệm lớp thường xuyên liên hệ, gắn bó với học viên, đơn vị phối hợp đào tạo, với giảng viên lên lớp để nắm bắt tình hình lớp học mỗi kỳ học báo cáo về cho Lãnh đạo Phòng QLĐT & NCKH, BGH biết để thực hiện các quyết định quản lý như thi, kiểm tra, học bù, khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy chế…

Các lớp học tập trung ở trường cần quan tâm lựa chọn Chi ủy, Ban cán sự, Chi đoàn thanh niên của lớp để tạo nòng cốt cho học viên; bố trí các chủ nhiệm chuyên trách nhiệt tình, trách nhiệm có điều kiện thường xuyên bám lớp kể cả ngoài giờ lên lớp để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của học viên để quản lý, xử lý các vướng mắc phát sinh một cách kịp thời. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao giữa các lớp với nhau, giữa học viên với đội ngũ giảng viên, viên chức nhà trường để tạo nên sự gần gũi, không khí vui tươi tạo động lực trong học tập.

Có phân công bộ phận đảm nhiệm công tác quản sinh để quản lý học viên tại trường ngoài giờ học trong khuôn viên Trường, nhắc nhở học viên thực hiện việc tự học, tự nghiên cứu tránh các tệ nạn xã hội, gây mất trật tự trong Trường. Chủ nhiệm lớp định kỳ hàng tháng, quý tổ chức sinh hoạt lớp để kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình học tập của lớp giúp học viên tiếp thu những mặt tốt để phát huy; chỉ ra những hạn chế, tồn tại để khắc phục kịp thời. Nhà trường có thông báo theo định kỳ kết quả học tập, rèn luyện của học viên về cơ quan đơn vị của học viên để biết phối hợp quản lý.

Thứ sáu, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý đào tạo, bồi dưỡng một cách hiệu quả

Bám sát Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Đề án “xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030”, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành để triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Áp dụng công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng bằng công nghệ thông tin hiện đại cho phù hợp với tình hình mới, nhất là quản lý việc dạy và học trực tuyến trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Số hóa các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện việc lưu trữ tài liệu bằng công nghệ thông tin. Hiện đại hóa trang thiết bị trong nhà trường, hệ thống tư liệu, tài liệu; đầu tư trang thiết bị hiện đại, thư viện điện tử phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập; quản lý chặt chẽ công tác thông tin tư liệu, thư viện phục vụ cho nghiên cứu khai thác dạy và học. Sử dụng hiệu quả việc trao đổi thông tin về công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng giữa các cá nhân cơ quan đơn vị trong và ngoài trường thông qua mạng I-Office; trang thông tin điện tử và các mạng xã hội để nâng cao hiệu quả chất lượng công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

 Thứ bảy, Quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ quản lý, viên chức làm công tác tham mưu quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà trường có đủ năng lực quản lý và tổ chức có hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả. Động viên khuyến khích, giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sỹ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn dưới 50 tuổi. Chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên có cơ cấu hợp lý, bảo đảm phẩm chất chính trị, có trình độ cao về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước và kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cho nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý vững vàng về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ.

Thứ tám, thực hiện tốt hoạt động của thanh tra giáo dục

Với chức trách, nhiệm vụ của mình, Thanh tra Giáo dục của Trường cần phải tăng cường thường xuyên, hiệu quả hơn nữa các cuộc thanh tra định kỳ, đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để tham mưu tốt hơn, sâu sát hơn cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu nhà trường trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

Thứ chín, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật

Thường xuyên quan tâm phát động, tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua theo định kỳ và đột xuất do cấp trên phát động. Tạo không khí thi đua sôi nổi  về “dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt” trong nhà trường. Chú ý xây dựng gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Thực hiện nghiêm túc chế độ khen thưởng theo quy định đảm bảo tôn vinh tập thể, cá nhân là viên chức, học viên nhà trường để động viên khuyến khích kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh mang tính răn đe, giáo dục đối với tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Với việc phân tích, đánh giá hoạt động quản lý đào tạo, bồi dưỡng trong thời gia qua của nhà trường để từ đó đưa ra đề xuất một số biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong giai đoạn mới. Chúng tôi tin tưởng rằng hoạt động quản lý đào tạo, bồi dưỡng sẽ có những chuyển biến tích cực góp phần quan trọng trong việc hoàn chỉnh các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức độ 1 trong thời gian tới.

 

Tháng 11/2021

[1] Các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc; Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18/6/1997 của Ban Chấp hành TƯ (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục  đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Quy định số 09 QĐ/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn…

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức; Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ; Quyết định số 587/QĐ/TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030…

Các văn bản của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành: Kế hoạch số 19/KH-HVCTQG ngày 17/02/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện “Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”…

Các văn bản về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 20/7/2017 về “Học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc”; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 21/8/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Quy định số 2651-QĐ/TU ngày 12/02/2019 về nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An; Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/5/2019 về “Xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2019-2025” …