Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động, tạo động lực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
12/11/2021 03:00
Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An. Được sự quan tâm lãnh đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời của Đảng ủy và sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn; hoạt động của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, thực sự chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động...
Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động, tạo động lực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

                                                                                         ThS. Nguyễn Phùng Khánh

                                                                                               Chủ tịch Công đoàn,

                                                                                     Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp

 Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An. Được sự quan tâm lãnh đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời của Đảng ủy và sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn; hoạt động của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, thực sự chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động (VC, NLĐ), tạo động lực quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn trường hiện có 63 đoàn viên, sinh hoạt tại 05 tổ công đoàn với 38 nữ, 25 nam, độ tuổi trung bình là 40. Nhiệm vụ chủ yếu là của đoàn viên là giảng dạy, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Đoàn viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động công đoàn với 04 tiến sỹ và tương đương; 04 nghiên cứu sinh; 43 thạc sỹ; 08 cử nhân, 30 người có trình độ CCLLCT và 22 người có trình độ Trung cấp lý luận chính trị.

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Nhằm tạo động lực, thúc đẩy tinh thần làm việc hăng say, cống hiến, tận tâm trong việc của đoàn viên. Từ đầu nhiệm kỳ (2017) đến nay, Công đoàn luôn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của công đoàn. Nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Hàng năm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị VC, NLĐ đúng quy định; ban hành nghị quyết, động viên đoàn viên hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch. Dân chủ, khách quan trong các nội dung thảo luận về việc bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy chế nội bộ, quy chế quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho viên chức, người lao động. Không khí hội nghị dân chủ, cởi mở, có nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm góp ý vào các báo cáo của chuyên môn, báo cáo Công đoàn, tập trung vào việc bổ sung xây dựng hệ thống quy chế và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Hàng năm, Công đoàn có ý kiến nhận xét trong việc đánh giá, xếp loại chuyên môn, xếp loại công đoàn; phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của đoàn viên, thường xuyên khích lệ, động viên kịp thời những sáng kiến, thành tích của đoàn viên tạo động lực tinh thần thúc đẩy tính tích cực làm việc của viên chức, người lao động.

Tích cực tham gia cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác quản lý, giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan. Ý kiến của công đoàn về công tác tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng viên chức, công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn… được chuyên môn phối hợp giải quyết hiệu quả.

Phối hợp với chuyên môn đảm bảo các chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của VC, NLĐ được đảm bảo. Việc phân công nhiệm vụ đúng năng lực, sở trường của đoàn viên, Có 100% đoàn viên được tham gia đóng BHXH; số người được nâng lương định kỳ, vượt khung từ năm 2017 đến nay là 124 người, nâng lương trước thời hạn 43 người, nâng chuyển ngạch từ GV lên GVC được thực hiện kịp thời; cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, thi nâng ngạch đúng quy định, ngoài ra có nhiều đoàn viên tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm thực hiện đúng quy định, khách quan, dân chủ.

Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn được quan tâm thường xuyên. Vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức cho VC, NLĐ học tập, nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-TLĐ ngày 20/7/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chương trình số 19-CTr/TU, ngày  01/07/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính. Tuyên truyền đoàn viên nâng cao ý thức, thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-2019.

Hoạt động xã hội của công đoàn đã triển khai kịp thời; công tác thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách vào dịp tết cổ truyền được thực hiện tốt. Các loại quỹ thực hiện đầy đủ như quỹ "Vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, các loại quỹ theo kế hoạch vận động của UBMTTQ tỉnh như ủng hộ đồng bào Miền trung bị lụt bão năm 2019, ủng hộ phòng, chống Covid-19; chương trình “Sóng và máy tính cho em”; hàng năm giúp đỡ có hiệu quả tại xã Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn. Tổng số tiền đóng góp vào các loại quỹ từ 2017 đến nay là 500.000.000 đồng.

Đoàn viên tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt", điển hình năm 2021 có 03 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi toàn quốc do Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức. Phong trào thi đua "Lao động sáng tạo", phong trào "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng", Phong trào "Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với cuộc vận động xây dựng người CC,VC "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu". Việc phát động, đăng ký giao ước thi đua triển khai đúng kế hoạch. Phong trào thi đua lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong CC,VC, NLĐ tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều công trình sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học được triển khai áp dụng vào công tác quản lý, giảng dạy, phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Phong trào thi đua trong VC, NLĐ có chất lượng, hiệu quả hơn với 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều người đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở trở lên. Công đoàn trường được công nhận là tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác nữ công thực hiện tốt, đảm bảo vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ VC, LĐ, Ban Nữ công quần chúng đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, BGH quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, xây dựng Quy chế hoạt động nữ công. Tổ chức sinh hoạt truyền thống 8/3; 20/10 đảm bảo nội dung, chất lượng theo hướng đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức, xây dựng các mô hình hoạt động nữ công nhằm thu hút đông đảo chị em tham gia. Hàng năm nữ VC, NLĐ đều được tổ chức đi học tập, nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh.

 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC CHO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THI ĐUA HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Để thực sự là chỗ dựa tin cậy; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho VC,NLĐ, trong những năm tới Công đoàn cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động: Chủ động tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình công tác hàng năm, phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, phản biện theo chức năng, nhiệm vụ của công đoàn để thực hiện tốt các chế độ, quyền lợi liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội; phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.

2.  Tổ chức các hoạt động gắn với lợi ích cơ bản của VC, NLĐ. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái trong đoàn viên và người lao động, giúp đỡ xã nghèo. Tổ chức tuyên truyền kịp thời chủ trương các cuộc vận động của cấp trên trong VC,NLĐ, tích cực, hưởng ứng, tự nguyện tham gia thực hiện các cuộc vận động. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động xã hội trong nội bộ cơ quan đơn vị.

3. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua góp phần tích cực vào sự phát triển của trường, thực hiện mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh.  Tiếp tục chỉ đạo vận động đoàn viên thực hiện phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, quản lý giỏi, phục vụ tốt"; Thi đua lao động sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính; thi đua  học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nhiệp vụ; thi đua "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng" gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong đơn vị.

4. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, đạo đức công vụ của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường vững mạnh. Tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức, xây dựng Công đoàn vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan mạnh.

6. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ cán bộ, viên chức, lao động trong tình hình mới. Quan tâm nâng cao chất lượng phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ VC,NLĐ gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Để tạo động lực thực sự cho VC,NLĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: Đảng ủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động công đoàn, nhất là chủ trương, định hướng tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng VC, NLĐ; quan tâm những ý kiến nhận xét của tổ chức công đoàn

Lãnh đạo chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với Công đoàn để tổ chức tốt hội nghị công chức, viên chức hàng năm, quan tâm lắng nghe ý kiến của đoàn viên trong việc bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế nội bộ...