2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, Khóa IX, những kết quả nổi bật
20/11/2023 11:50
Đảng bộ Trường Chính trị Nghệ An có bề dày lịch sử, với truyền thống 77 năm xây dựng và phát triển. Đảng bộ có 05 chi bộ khoa, phòng với 65 đảng viên trong đó có 25 nam, 37 nữ, 07 đảng viên có trình độ tiến sỹ; 47 đảng viên có trình độ thạc sỹ (04 đồng chí đang học nghiên cứu sinh); 08 đảng viên có trình độ cử nhân; 50 đảng viên có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị...
2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, Khóa IX, những kết quả nổi bật

Đảng bộ Trường Chính trị Nghệ An có bề dày lịch sử, với truyền thống 77 năm xây dựng và phát triển. Đảng bộ có 05 chi bộ khoa, phòng với 65 đảng viên trong đó có 25 nam, 37 nữ, 07 đảng viên có trình độ tiến sỹ; 47 đảng viên có trình độ thạc sỹ (04 đồng chí đang học nghiên cứu sinh); 08 đảng viên có trình độ cử nhân; 50 đảng viên có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, 11 người có trình độ Trung cấp Lý luận chính trị. Nhà trường có tổ chức Công đoàn cơ sở. Đội ngũ đảng viên của đảng bộ cơ bản có trình độ chuyên môn cao, nhận thức chính trị đầy đủ, sâu sắc, tư tưởng vững vàng, kiên định.

1. Những kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai học tập nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa IX (Nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ Tỉnh khóa XX, Đại hội Đảng bộ Tỉnh khóa XIX và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, yêu cầu các chi bộ tiếp tục triển khai học tập, quán triệt, sinh hoạt chuyên đề và cụ thể hóa thành nhiệm vụ cụ thể của từng khoa, phòng.

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; các chính sách, pháp luật mới của Nhà nước, quyết định, kết luận của cấp trên, Đảng uỷ đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên nhà trường.

Hằng năm, Đảng uỷ luôn quan tâm đến việc xây dựng và bổ sung chương trình, hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp sát với thực tiễn nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Phát huy được vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các chi bộ khoa, phòng, người đứng đầu trong việc tổ chức học tập, quán triệt, vận dụng cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ tập thể, cá nhân.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đặt ra, hàng năm Đảng ủy lãnh đạo để Ban Giám hiệu và Phòng chức năng chủ động xây dựng Kế hoạch đảm bảo tất cả các khâu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ khâu tuyển sinh, đến việc mở lớp, tổ chức quản lý, giảng dạy và tốt nghiệp… Trong 03 năm, Trường đã tổ chức thực hiện, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch của Tỉnh ủy giao hàng năm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên của tỉnh So với chỉ tiêu đại hội đề ra là hàng năm có ít nhất 60 lớp ĐT, BD, trong đó tỷ lệ tổ chức tập trung, tại trường chiếm 30%. Đến giữa nhiệm kỳ đã đạt và vượt chỉ tiêu, mục tiêu đại hội đề ra.

Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng các khâu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm đổi mới phương pháp dạy, học, đánh giá thực chất kết quả học viên; mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đa dạng hóa loại hình. Tăng cường các biện pháp quản lý học viên, quản lý hoạt động dạy và học; chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc những biểu hiện buông lỏng quản lý, vi phạm nội quy, quy chế đào tạo, bồi dưỡng. Từ năm 2020 – 2022 có 12 giảng viên dự thi, trong đó có 09 giảng viên đạt loại giỏi và 03 giảng viên đạt loại xuất sắc. Tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lần thứ VII, Trường có 03 giảng viên tham gia, trong đó có 02 giảng viên đạt loại xuất sắc, 01 giảng viên dạy giỏi.

Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt được những kết quả nhiều kết quả nổi bật.

Tổ chức quản lý, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ngày càng nghiêm túc, chặt chẽ, nền nếp. Công tác nghiên cứu khoa học đã được triển khai theo kế hoạch, đồng bộ và hiệu quả. Hàng năm, đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn hướng vào những vấn đề cơ bản, cấp bách. Hệ thống quy chế, quy định về hoạt động khoa học được xây dựng và sửa đổi, bổ sung  hàng năm. Hoạt động khoa học ngày càng bài bản, chuyên nghiệp. Sản phẩm khoa học, thông tin, tư liệu có chất lượng tốt hơn, thiết thực và được đánh giá cao. Công tác quản lý, đăng ký, xét duyệt đề cương, tổ chức ký kết hợp đồng, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, nghiệm thu kết quả nghiên cứu được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng quy chế, quy định.

Chất lượng, số lượng các hoạt động khoa học ngày càng được nâng cao hơn. Đặc biệt là ở quy mô, tầm ảnh hưởng và khả năng tác động trực tiếp, tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tham mưu chủ trương chính sách cho tỉnh, định hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiên cứu học thuật có chiều sâu với nhiều đề tài, đề án cấp tỉnh, hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và tổng kết thực tiễn, trong đó có nhiều đề tài được áp dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy.  Điểm nổi bật trong 3 năm qua là nhà trường đã tham mưu, phối hợp tổ chức thành công một số Hội thảo khoa học quy mô lớn, thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học ở trong nước, trong tỉnh.

Công tác tổng kết thực tiễn có nhiều đổi mới, ngày càng thiết thực; chú trọng tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập thông tin thực tế tại các địa phương, trong các ngành, lĩnh vực phục vụ giảng dạy, học tập

Thực hiện phương châm kết hợp lý luận với thực tiễn, hàng năm, Trường đã tổ chức các chuyến đi nghiên cứu thực tế cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, phối hợp, làm việc với các địa phương trong và ngoài tỉnh để tìm hiểu, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về tình hình kinh tế - xã hội gắn với việc triển khai các đề tài khoa học để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Mời báo cáo viên Trung ương, tỉnh báo cáo về tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng… nhằm bổ sung các thông tin thực tiễn cho cán bộ, giảng viên. Duy trì và thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chuyên môn, thông tin, tư liệu. Các bài viết nghiên cứu trao đổi lý luận, thực tiễn, sáng kiến kinh nghiệm được triển khai theo đúng kế hoạch, ngày càng có chất lượng và được giới thiệu, đăng tải lên Website, Nội san của nhà trường. Công tác thông tin, tư liệu đã có nhiều cố gắng để phục vụ tốt các nhiệm vụ chuyên môn.  

Thực hiện Nghị quyết đại hội, Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo đề ra chủ trương, giải pháp tăng cường xây dựng, tu sửa, chỉnh trang cơ sở vật chất và năng lực phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng phục vụ và công tác tài chính - tài vụ, trong đó chú trọng khâu quản lý tài sản, thanh toán chế độ cho học viên, các chế độ chính sách cho cán bộ viên chức, người lao động theo quy định của nhà nước. Thực hiện tốt cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong tổ chức và hoạt động. Kinh phí phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được cấp theo định mức ngân sách, tương đương định mức các sở, ban, ngành.

Cơ sở vật chất được đầu tư cải tạo, sửa chữa  phục vụ hoạt động của nhà trường: Sửa chữa, chống thấm, lợp mái tôn, đóng trần các phòng chuyên môn, ốp vách tường trang trí, phòng khách, chân tường cầu thang nhà hiệu bộ; Sửa chữa sảnh hành lang tầng 2 và nền sàn, chân tường phòng ở tầng 3, 4 nhà C1; Sửa chữa, sơn 32 phòng tầng 2,3 nhà C3 phục vụ lớp cao cấp LLCT học tập trung; Sửa chữa hệ thống cấp nước, thiết bị vệ sinh trục B, D, I nhà C3; đầu tư, chỉnh trang 02 phòng học thông minh với trang thiết bị tương đối hiện đại.

Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải tiến phương pháp lề lối làm việc xây dựng nhà trường trong sạch vững mạnh. Sau đại hội, quán triệt và tích cực thực hiện quan điểm coi thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính gắn với cải tiến lề lối làm việc, Đảng ủy xác định đây là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chỉ đạo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 100% đảng viên chấp hành chế độ học tập lý luận chính trị theo Quyết định của Bộ Chính trị, tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tổ chức Đảng cấp trên.

Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Trường đã nghiêm túc tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết BCH Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối CCQ Tỉnh khóa XX (2020-2025) và tuyên truyền sâu rộng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong cán bộ, viên chức, người lao động, học viên của nhà trường. Tỷ lệ học tập, quán triệt đạt: 100% đối với cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; trên 98 % đối với học viên các lớp học tập trung tại trường. Sau khi học tập Nghị quyết Đại hội, đảng viên đã viết bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm đạt 100%.

Định kỳ tổ chức các hội nghị học tập chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, hội thảo khoa học về các lĩnh vực chính trị, văn hóa, tư tưởng nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tri thức lý luận khoa học và lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Ban 35 hoạt động theo kế hoạch hằng năm và thực hiện nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội và xử lý các vấn đề kịp thời. Việc nhận và triển khai bản tin thông tin nội bộ, hoạt động của báo cáo viên trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng được triển khai kịp thời. Đảng ủy đã cử đồng chí Nguyễn Phùng Khánh - báo cáo viên Đảng ủy tham gia cuộc thi và đạt giải nhì báo cáo viên Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ khoa, phòng và các đoàn thể thường xuyên quan tâm đến tình hình tư tưởng của đảng viên. Chỉ đạo các chi bộ dành thời gian sinh hoạt tư tưởng, lắng nghe ý kiến phát biểu, tâm tư nguyện vọng, những trăn trở, những vướng mắc, bức xúc phát sinh trong công việc cũng như trong cuộc sống của đảng viên và học viên để kịp thời có biện pháp điều chỉnh. Quan tâm chăm lo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng VC,NLĐ và học viên có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên, khích lệ họ yên tâm công tác.

Đảng bộ nhà trường thường xuyên lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong nhà trường. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn…

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quan tâm lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy định về đạo đức công vụ, văn hóa trường Đảng, chăm lo xây dựng, chỉnh trang thiết chế công sở, cảnh quan, môi trường sạch, đẹp, văn minh góp phần tạo tâm lý, tư tưởng vui tươi, lành mạnh trong học tập, công tác của cán bộ, viên chức, học viên nhà trường.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đảng ủy, quy định sinh hoạt đảng (quy định sinh hoạt Đảng ủy vào ngày 28 hàng tháng, sinh hoạt Chi bộ ngày mồng 3 hàng tháng), tuân thủ chặt chẽ, đầy đủ các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng bộ. Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 15/9/2021 về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, giám sát thường xuyên.

Việc thực hiện phân công đảng ủy viên dự sinh hoạt chéo được thực hiện định kỳ theo các quý tại các kỳ sinh hoạt của các chi bộ, đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo sát sao, kịp thời tới hoạt động của các chi bộ. 5/5 chi bộ tiến hành sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Giả định thao giảng, kể chuyện.

Duy trì tổ chức chào cờ kết hợp triển khai nhiệm vụ đầu tháng nghiêm túc, hiệu quả; cung cấp thông tin quán triệt chủ trương, chính sách mới cho cán bộ, viên chức, người lao động; kỷ luật công vụ, lề lối làm việc, văn hóa công sở. Chế độ hội họp được tiếp tục chấn chỉnh, ngày càng đi vào nền nếp, góp phần xây dựng không gian sư phạm chuẩn mực, văn minh.

Xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Trường đảm bảo về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chú trọng về chất lượng; nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Hằng năm, lãnh đạo, chỉ đạo rà soát hệ thống quy chế, quy định, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân định trách nhiệm trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.

Công tác cán bộ: Thực hiện tốt việc đánh giá, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với sắp xếp hợp lý các vị trí việc làm; định kỳ tiến hành xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu phát triển của trường trong từng giai đoạn. Đến nay, đội ngũ cán bộ, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm lập trường đúng đắn, có ý thức nghề nghiệp cao, thân thiện, giản dị, gắn bó với học viên, đồng chí, đồng nghiệp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, trong đó chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức (đã cử 136 lượt cán bộ, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng các loại hình). Đến nay, đội ngũ cán bộ, viên chức Trường đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW, trong đó có 04 chỉ tiêu vượt.

Tăng cường giáo dục, quán triệt thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong toàn Đảng bộ nhà trường; Chỉ thị 13 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ’ Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Chất lượng đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên, thể hiện trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết, gương mẫu trong học tập, rèn luyện đạo đức lối sống. Chế độ học tập thường xuyên của cán bộ, đảng viên đã được đưa vào quy định. Đảng viên trong diện quy hoạch đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu khi được phân công.

Công tác xây dựng tổ chức đảng thường xuyên được Đảng ủy coi trọng, triển khai thường xuyên. Lãnh đạo tốt việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ (quy định sinh hoạt Đảng ủy vào ngày 28 hàng tháng, sinh hoạt Chi bộ ngày mồng 3 hàng tháng); thực hiện các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Tổ chức quy hoạch, rà soát, bổ sung Quy hoạch Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn chi bộ các khoa, phòng tiến hành quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, 2022 – 2025, 2025-2027, theo định kỳ hàng năm. Kiện toàn đối với cấp ủy và cho ý kiến về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực chuyên môn đúng theo quy định. Qua đó, đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhà trường; xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ về cơ cấu; hài hòa về độ tuổi, đảm bảo tính kế thừa, phát triển bền vững, tạo sự chủ động trong công tác cán bộ từ nay đến năm 2025.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm việc xây dựng tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo về số lượng và chất lượng; nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ công chức, viên chức, trong đó chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên. Từng bước xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm lập trường đúng đắn, có ý thức nghề nghiệp cao, thân thiện, giản dị, gắn bó với học viên, đồng chí, đồng nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 15/9/2021 về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, giám sát thường xuyên.

Qua đánh giá, phân loại năm 2021, có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu và 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 50 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy tặng giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2021. Năm 2022, có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu và 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề xuất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xếp loại Đảng bộ Trường Chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 13 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 52 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy tặng giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2022.

Đảng ủy quan tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị -xã hội. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đảng ủy tổ chức phiên làm việc với BCH Công Đoàn, Đoàn Thanh niên (giải thể tháng 7/2022) nhà trường cho ý kiến về chương trình công tác năm 2022 và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đoàn thể trong thời gian tới; lãnh đạo Tổ chức Công đoàn làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuối tháng 3/2023.

Quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo chế độ chính sách, quyền lợi cho đoàn viên, tạo không khí làm việc dân chủ trong nhà trường; phối hợp với các đoàn thể trong các hoạt động chuyên môn, văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa. Công đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên đảm bảo quyền lợi của các đoàn viên, động viên đoàn viên tích cực tham gia và tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ, kỷ niệm phù hợp.

Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động được Đảng ủy quan tâm thường xuyên, chỉ đạo kịp thời. Các tổ chức đoàn thể đã tổ chức động viên các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Tập thể cán bộ, viên chức nhà trường đã hưởng ứng nhiệt tình cuộc phát động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Tân Sửu năm 2021 do Công đoàn Trường phát động theo thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy. Đảng ủy, Ban Giám hiệu phối hợp với Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên tổ chức thăm hỏi, tặng quà (trị giá 23.000.000 đồng) cho người nghèo tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn và phường Hưng Phúc, TP. Vinh; ủng hộ Quỹ Trẻ em khuyết tật: 11.122.000 đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Công đoàn viên chức tỉnh, trường thực hiện ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền 22.300.000 đồng (chưa kể tin nhắn ủng hộ qua cổng thông tin 1400; Quỹ Vaccine phòng COVID-19). Hưởng ứng kêu gọi Chương trình “Sóng và máy tính cho em” với số tiền 20.000.000 đồng. Năm 2022, Công đoàn trường đã kêu gọi ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền là 82.448.793 đồng, trong đó Quỹ phòng chống thiên tai là 19.648.793 đồng; Ủng hộ người nghèo xã Nghĩa Mai là 22.000.000 đồng; Ủng hộ đồng bào Kỳ Sơn bị lũ lụt là 30.800.000 đồng, ủng hộ trẻ em khuyết tật là 10.000.000 đồng.

Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng đoàn kết thống nhất nội bộ, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kết quả kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại các chi bộ năm 2021 cho thấy các chi bộ đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng. Cấp uỷ khoa, phòng đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 15/9/2021 về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó chi bộ Khoa Xây dựng Đảng được chọn làm chi bộ sinh hoạt mẫu được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy về dự và đánh giá cao.

Đảng ủy chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên. Trong năm 2021, không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên nhà trường.

Chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy; quy chế lãnh đạo, phối hợp với Ban Giám hiệu; các đoàn thể.. theo đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ. Điều chỉnh thời điểm họp Đảng ủy phù hợp với đặc điểm cụ thể của nhà trường. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban giám hiệu điều hành thực hiện kế hoạch chuyên môn. Chế độ hội họp, chế độ báo cáo, thống kê; thu nộp Đảng phí… thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

 Công tác bảo quản hồ sơ đảng viên, thực hiện cắt chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên nghỉ chế độ, chuyển công tác; tiếp nhận đảng viên mới về sinh hoạt; bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm; duy trì mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú. Việc thực hiện công tác văn thư lưu trữ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng phần mềm xử lý văn bản, hộp thư công vụ tại các chi bộ, đảng bộ được thực hiện tốt. Trong tình hình dịch COVID có nhiều diễn biến phức tạp, việc triển khai các nhiệm vụ trong Đảng bộ qua các trang zalo, thông tin trực tuyến, tổ chức họp, sinh hoạt trực tuyến đã phát huy hiệu quả, đúng theo quy định của Trung ương và Tỉnh uỷ. Công tác thu, nộp đảng phí và xây dựng dự toán thu, chi tài chính đảng phục vụ hoạt động công tác đảng của TCCS đảng năm 2021, 2022 đảm bảo đúng quy định.

2. Thực hiện các khâu đột phá

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã đề ra và triển khai thực hiện thắng lợi các khâu đột phá sau:

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh [1].

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Trong đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tạo điều kiện để các đảng viên tham gia học cao cấp LLCT; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là học nghiên cứu sinh, các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ… tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn[2].

- Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý chuyên môn, nâng cao chất đào tạo, bồi dưỡng; đa dạng hóa các loại hình mở lớp, nhất là các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng đánh giá, kiểm tra học tập đối với các hệ học, lớp học[3].

- Tập trung lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tổ chức đa dạng các công trình, đề tài, hội thảo, tọa đàm, trao đổi khoa học. Thường xuyên tổ chức có chất lượng các đoàn nghiên cứu thực tế ở cơ sở, cung cấp cập nhật kiến thức thực tiễn cho cán bộ, giảng viên thực hiện tốt công tác nghiên cứu giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới[4].

- Lãnh đạo công tác quản trị, xây dựng cơ bản, tập trung xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt điều kiện vật chất phục vụ các hoạt động chuyên môn của nhà trường, nhất là công tác dạy và học[5].

Kết quả đạt được thông qua các khâu đột phá đã được cụ thể hóa bằng việc Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là 1 trong 2 Trường đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn mức 1 theo Quy định 11 của ban Bí thư. Đây là thành quả nỗ lực, cố gắng bền bỉ của các hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên toàn trường; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lộ trình khoa học, bài bản, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Đảng ủy về khâu đột phá, tạo đà phát triển mới, tầm cao mới của nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy đã nghiêm túc đánh giá những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại.

Lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ đạt hiệu quả chưa cao như: lãnh đạo thực hiện một số chủ trương giải pháp trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; việc đưa giảng viên đi thực tế ở cơ sở; chất lượng giám sát, phản biện của các đoàn thể. Chỉ tiêu về kết nạp đảng viên (trong nhiệm kỳ kết nạp được 01 quần chúng ưu tú vào đảng) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020- 2025 đến thời điểm hiện tại chưa đạt. Trong sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chuyên đề chưa cao, hình thức chưa phong phú, một số đảng viên trẻ còn thiếu tự tin, ngại bày tỏ ý kiến; Nội dung còn thiên về triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Trong công tác kiểm tra, giám sát: chưa thực hiện hết nội dung chương trình kiểm tra, giám sát, chưa kiểm tra được việc triển khai, thực hiện CCHC tại các chi bộ trực thuộc.

Hạn chế, khuyết điểm trên đây, ngoài nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan là: việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy có lúc chưa thật quyết liệt. Hầu hết các đồng chí cấp ủy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều, triển khai công tác đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh. Đội ngũ giảng viên nhà trường chủ yếu tập trung cho nhiệm vụ giảng dạy, chưa đầu tư và dành thời gian nhiều cho công tác đảng và các nhiệm vụ khác. Một số chi bộ chưa đầu tư thỏa đáng cho công tác đảng. Một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy đầy đủ tinh thần tự giác, tính chủ động, tích cực trong công tác.

Nhìn chung, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ đã thực hiện tốt lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề đang vướng mắc, nảy sinh từ thực tiễn; đồng thời lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá trong từng thời điểm để tập trung lãnh đạo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên; các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra cơ bản đều đạt và vượt. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần được quan tâm lãnh đạo để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ và trong giai đoạn mới.

3. Phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo

Trong những năm sắp tới, Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước và tỉnh ta tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tỉnh Nghệ An đang trên đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, phấn đấu trở thành tỉnh khá ở khu vực phía Bắc vào năm 2025; Nhà trường tiếp tục thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU ngày 30/7/2015 về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030” và Đề án số 17-ĐA/TU ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn, tham gia tích cực thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Nhà trường. Đảng bộ quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nỗ, lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức 2 và triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Đảng bộ xác định mục tiêu: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật kỷ cương; thực hiện đổi mới, sáng tạo đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tham gia có hiệu quả vào quá trình hoạch định, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Tỉnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 Để triển khai thực hiện mục tiêu trên, trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, Đảng bộ xác định làm tốt các nhiệm vụ, công việc như sau:

1. Lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng Trường Chính trị Nghệ An đạt chuẩn theo lộ trình mức 2 trước năm 2030.

Trên cơ sở Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1, từ nay đến năm 2030, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá các tiêu chí, đề ra lộ trình cụ thể để phấn đấu được công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 2. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí về thể chế, về chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt tiêu chí văn hóa ứng xử, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính đảm bảo đáp ứng đầy đủ hệ thống tiêu chí. Hoàn thành hồ sơ, thủ tục  để được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định, xét công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh

- Chỉ đạo, Ban Giám hiệu và các khoa, phòng chủ động trong tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm bảo đảm sát với chỉ tiêu được giao, đồng thời nâng cao chất lượng phối hợp với các đơn vị mở lớp trong việc triển khai kế hoạch hàng năm bảo đảm tính khoa học, hiệu quả. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đại hội đề ra: hàng năm có trên 60 lớp đào tạo, bồi dưỡng; có 30% số lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung tại trường.

-  Chú trọng áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, gia tăng hàm lượng thực tiễn, kỹ năng công tác, phong cách lãnh đạo, quản lý trong hoạt động giảng dạy. Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đào tạo. Thực hiện việc đánh giá chất lượng đầu vào gắn với việc đánh giá chuẩn chất lượng đầu ra đối với các lớp đào tạo tại trường. Thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học viên về các đơn vị chủ quản. Đổi mới việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế, chú trọng nghiên cứu tại các địa phương trong tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích, động viên bằng các hình thức phù hợp để thúc đẩy cán bộ, giảng viên nhà trường học tập, nghiên cứu chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp, đủ sức đáp ứng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới.

- Tổ chức quản lý, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo kế hoạch được xây dựng hàng năm nghiêm túc, chặt chẽ, nền nếp. Thực hiện các giải pháp đột phá, quyết liệt để chủ động tham gia các đề tài khoa học cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển của trường gắn với đời sống thực tiễn; Tăng cường quản lý việc nghiên cứu các đề tài khoa học cấp trường đảm bảo chất lượng, thiết thực, gắn với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức các diễn đàn nghiên cứu, trao đổi học thuật, các hội thảo khoa học nhằm khai thác các giá trị lý luận, giải quyết các vấn đề thực tiễn để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, các hội nghị học tập chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn để nghiên cứu chuyên sâu theo từng lĩnh vực, từng chuyên đề và chia sẽ kinh nghiệm, bổ sung, cập nhật kiến thức cho cán bộ, giảng viên.

Đổi mới công tác tổng kết thực tiễn theo hướng thiết thực; chú trọng tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập thông tin thực tế tại các địa phương, trong các ngành, lĩnh vực phục vụ giảng dạy, học tập. Đồng thời tham gia phản biện, kiến nghị, đề xuất với tỉnh về đổi mới cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển KT-XH, công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

Tăng cường quản lý công tác phục vụ tại thư viện, hệ thống thông tin, hướng tới việc xây dựng thư viện điện tử. Tiếp tục mua sắm bổ sung trang thiết bị, sách, tài liệu tham khảo, đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời cho việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên và học viên. 

3. Lãnh đạo công tác xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ

 - Tiết kiệm chi thường xuyên, tranh thủ các nguồn bổ sung từ ngân sách để tăng cường mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, phương tiện làm việc cho cán bộ, các phương tiện, thiết bị thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho học viên.

- Nâng cao chất lượng công tác hành chính, quản trị, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở bộ phận này đáp ứng yêu cầu phục vụ các hoạt động của nhà trường trong điều kiện mới.

- Có các giải pháp tiếp tục phát triển hệ thống thông tin, tư liệu, trước hết là nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, mạng không dây, trang Web, xây dựng thư viện điện tử, thực hiện quyết liệt chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, kết nối các hoạt động trong nhà trường và các đơn vị trong tỉnh; Xây dựng không gian nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, bố trí khoa học, hợp lý, tiện lợi.

4. Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, viên chức, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và nhà trường

- Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên thông qua tổ chức có chất lượng việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, đổi mới hình thức nghiên cứu, bổ sung, cập nhật kiến thức.

- Phát huy vai trò của các chi bộ khoa, phòng trong công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ. Thông qua chi bộ, kịp thời nắm bắt và giải quyết kịp thời những phát sinh tư tưởng, tìm hiểu kỹ lưỡng những nguyên nhân gây phát sinh tư tưởng để xử lý từ gốc.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII), tăng cường lãnh đạo thực hiện Kết luận số 01 KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động của nhà trường, trước hết là từ sự tiên phong, gương mẫu của những người lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, cấp trên.. để làm gương, tạo sự lan tỏa trong tập thể.

- Làm tốt công tác thi đua, thông qua làm tốt công tác thi đua để  giải quyết công tác tư tưởng. Xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích giữa các bộ phận trong trường, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Lãnh đạo công tổ chức- cán bộ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo xây dựng và sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường. Chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ sau quy hoạch, tiếp tục đưa cán bộ trong diện quy hoạch đi thực tế ở cơ sở để cọ xát thực tiễn, tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm... Phấn đấu đến năm 2025 tất cả đội ngũ giảng viên có có trình độ CCLLCT, trình độ chuyên môn từ Thạc sỹ trở lên, phấn đầu đạt các tiêu chuẩn của Trường Chính trị chuẩn mức 2. Chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ một cách hợp lý, khoa học gắn với  xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà trường; Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt việc đưa cán bộ trong diện quy hoạch đi thực tế ở cơ sở để tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của nhà trường trong thời gian tới đáp ứng được yêu cầu.

 - Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định nội bộ ngày càng hoàn thiện, đầy đủ và phù hợp hơn bảo đảm giải quyết tối mối quan hệ về chức năng, nhiệm vụ và nâng cao tính hiệu quả trong công việc của từng khoa, phòng, từng vị trí công việc.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu thực hiện tốt chế độ kiểm điểm, đánh giá, nhận xét của cán bộ, đảng viên, viên chức, thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, phấn đấu cán bộ, viên chức Nhà trường đạt các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà khoa học được tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vinh danh.

6. Lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị

- Lãnh đạo thực hiện có chất lượng việc học tập, làm theo nội dung chủ đề hàng năm. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyển đổi hành vi cụ thể của từng tập thể, cá nhân trong Đảng bộ nhà trường.

- Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở trong cơ quan theo phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện".  Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả  Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối CCQ Tỉnh Nghệ An về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập và thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chi bộ khoa, phòng và toàn Đảng bộ. Tiếp tục duy trì, củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình hay, việc làm tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên của nhà trường.

7. Quan tâm lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

Lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các khoa, phòng, các đoàn thể. Chú trọng lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò đoàn thể trong giám sát, phản biện về chủ trương, chính sách của cấp ủy, chuyên môn.

Định hướng hoạt động cho các tổ chức đoàn thể; lãnh đạo các hoạt động phối hợp giữa các đoàn thể với chuyên môn trong các công việc cụ thể của nhà trường. Tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể tham gia quản lý hoạt động chuyên môn, tham gia ý kiến xây dựng Đảng bộ, Chi bộ ngày càng TSVM.

8. Công tác xây dựng tổ chức Đảng

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục cải tiến hình thức sinh hoạt, cách thức tổ chức điều hành các cuộc họp, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Tăng cường chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức tổ chức, kỷ luật và tính tự giác, tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường hơn nữa hình thức sinh hoạt chuyên đề.

Tiếp tục thực hiện các quy định về các chế độ học tập, rèn luyện, phân công công tác, phân định trách nhiệm, gắn trách nhiệm với quyền lợi chính đáng để đảng viên nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng công tác quản lý đảng viên nơi công tác và trên địa bàn dân cư bảo đảm 100% đảng viên được giới thiệu gắn với sinh hoạt tại chi bộ địa bàn cư trú; 100% đảng viên thực hiện nghiêm túc Quy định về Những điều đảng viên không được làm; phát huy tính chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trên mọi lĩnh vực hoạt động.

 Bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy hàng năm để chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra. Kiểm tra việc thực hiện chế độ hành chính Đảng, chế độ quản lý, thu, nộp đảng phí..

Nâng cao chất lượng các báo cáo của Đảng uỷ, công tác xử lý công văn, hướng dẫn việc triển khai các nội dung do cấp uỷ cấp trên chỉ đạo để các chi bộ thực hiện. Tăng cường sinh hoạt với các chi bộ học viên để nắm bắt tình hình, kịp thời lãnh đạo. Thực hiện tốt chế độ hành chính trong công tác Đảng./.

 [1] Chỉ đạo tham mưu xây dựng Đề án số 17-ĐA/TU ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn

[2] Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 –NQ/ĐU, ngày 5/6/2019 về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Trường Chính trị Nghệ An đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

[3] Ban hành Nghị quyết ngày 5/5/2023 Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị Nghệ An

[4] Ban hành Nghị quyết số 61-NQ/ĐU, ngày 29/12/2021 về đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm xây dựng Trường Chinh trị Nghệ An theo tiêu chí trường chính trị chuẩn mức độ 1

[5] Ban hành Nghị quyết số 03 -NQ/ĐU, ngày 01/02/2023 Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị Nghệ An