Các biểu mẫu dành cho học viên
03/01/2020 11:27
Với mục đích lấy người học làm trung tâm, Nhà trường từng bước cung cấp các thông tin liên quan đến việc dạy và học trên Website. Dưới đây là danh sách các biểu mẫu dành cho học viên giúp học viên nắm bắt quy chế, quy định, nội quy....
Các biểu mẫu dành cho học viên

Với mục đích lấy người học làm trung tâm, Nhà trường từng bước cung cấp các thông tin liên quan đến việc dạy và học trên Website. Dưới đây là danh sách các biểu mẫu dành cho học viên giúp học viên nắm bắt quy chế, quy định, nội quy....

DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU

STT Tên các loại biểu mẫu Tải về
 01  Những lưu ý về học tập và rèn luyện đối với học viên lớp trung cấp LLCT - HC Nguồn
 02  Giấy xin xác nhận học bù chương trình trung cấp LLCT - HC Nguồn
 03  Bản tự kiểm điểm học viên lớp TCLLCT - HC Nguồn
     
     
     
     
     
     


những lưu ý về học tập và rèn luyện đối với học viên

lớp trung cấp llct – hc