Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ: Những dấu mốc quan trọng
10/07/2020 05:19
25 năm qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực và trên cả bình diện song phương và đa phương.
Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ: Những dấu mốc quan trọng

25 năm qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực và trên cả bình diện song phương và đa phương.