Hội thảo khoa học: Cán bộ tuyên giáo và giảng viên giảng dạy, giáo dục LLCT tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
04/11/2022 01:59
Sáng 4/11, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực I tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo và giảng viên giảng dạy Lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay tại tỉnh Nghệ An”...
Hội thảo khoa học: Cán bộ tuyên giáo và giảng viên giảng dạy, giáo dục LLCT tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Sáng 4/11, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực I tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo và giảng viên giảng dạy Lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay tại tỉnh Nghệ An”. 
 Toàn cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Chủ trì hội thảo gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; PGS.TS Hoàng Văn Hoan, PGĐ Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực 1; TS Lê Hoài Chung, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII). 

 TS Lê Hoài Chung, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát biểu đề dẫn hội thảo.
PGS.TS Hoàng Văn Hoan, PGĐ Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực 1 phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các nhà khoa học cùng trao đổi, nhận diện về các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó đề xuất các giải pháp có hiệu quả để thông qua hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và giảng viên giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tham dự hội thảo.

Với 32 bài viết, nội dung phong phú, đa dạng, đề cập nhiều vấn đề mà hội thảo quan tâm, phản ánh nhiều góc tiếp cận khác nhau về: bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo.

 Các bài viết còn tập trung nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay, góp phần bảo vệ, lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương khóa XIII; giải pháp giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…

Các đại biểu tham dự.

Đây là dịp để đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo, cán bộ, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị và các nhà khoa học, các đại biểu trao đổi, chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên huấn, nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị trước yêu cầu mới. 

Nguồn: Theo Truyenhinhnghean.vn