Giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám trường tồn cùng đất nước và dân tộc
19/08/2023 10:09
Cách mạng Tháng Tám là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta. Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề nổi dậy tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lật đổ chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á...
Giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám trường tồn cùng đất nước và dân tộc
Ngày 19/8/1945, hàng vạn người dân Thủ đô dự míttinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn thành phố chào mừng thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 19/8/1945, hàng vạn người dân Thủ đô dự míttinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn thành phố chào mừng thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Cách mạng Tháng Tám thành công đã tạo nên bước ngoặt trọng đại trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta là người làm chủ đất nước, đoàn kết một lòng cùng nhau bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Cuộc cách mạng này còn là sự kiện mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, đã cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Nhân dân Việt Nam mãi mãi tự hào về thành quả Cách mạng Tháng Tám bởi đó là sự kết tinh của truyền thống yêu nước nồng nàn, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc được phát huy lên tầm cao mới dưới sự lãnh đạo thiên tài của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Cách mạng Tháng Tám đã để lại những giá trị vĩ đại trường tồn cùng đất nước và dân tộc.

Đó là những bài học về xây dựng Đảng, về tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường để làm nên chiến thắng…

Phát huy giá trị ấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ lập nên những kỳ tích trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, viết tiếp những trang sử vàng thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ, huy hoàng.

Tự hào về Mùa Thu Cách mạng, về truyền thống lịch sử hào hùng, chúng ta đời đời biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam và những cống hiến, sự hy sinh xương máu của hàng triệu Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc.

Chúng ta nguyện kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng và phát huy những giá trị lịch sử trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay. Đó chính là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và những lợi ích của quốc gia, dân tộc, phát triển toàn diện và bền vững đất nước; không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng trong giai đoạn phát triển mới, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân, luôn củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nền tảng của sức mạnh đất nước.

 

Năm nay là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, nêu cao tinh thần cách mạng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không ngừng nỗ lực, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, hạn chế, ra sức thực hiện các nhiệm vụ còn lại, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đặt ra.

Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp lửa truyền thống cách mạng, tích cực tự rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó, mỗi người luôn thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong cuộc sống và công tác nhằm góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị không ngừng thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, tác phong làm việc của cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đất nước đang trong giai đoạn phát triển mới, hào khí cách mạng năm xưa luôn là ngọn lửa tinh thần thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt đúng thời cơ, quyết tâm giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu, đẹp, phát triển nhanh và bền vững.

Nguồn: Theo nhandan.vn