Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp sóng điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021
12/06/2021 04:59
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ...
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp sóng điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021

     Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chiều ngày 12/6/2021, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp sóng điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc cho toàn thể đảng viên toàn Đảng bộ về giới thiệu chuyên đề toàn khóa năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề do GS,TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt.

 Đảng viên tham gia Hội nghị học tập trực tuyến

     Nội dung chuyên đề gồm có 2 phần: Phần thứ nhất, “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Phần thứ hai, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.

     Thông qua các giới thiệu về các nội dung chuyên đề, toàn thể đảng viên đã được cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Toàn cảnh Hội nghị

     Nội dung chuyên đề được dùng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân nhằm  góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các nội dung chuyên đề cũng là nguồn tư liệu để đảng viên nhà trường có thêm nhiều thông tin phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong thời gian tới.

     Trước đó, nhà trường đã kịp thời lắp đặt và hoàn thiện phòng học trực tuyến với Hội trường hơn 100 chỗ, có hệ thống màn hình led, âm thanh, ánh sáng, đường truyền Internet cáp quang được trang bị đầy đủ, kịp thời phục vụ cho các hội nghị, hội thảo, lớp học trực tuyến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

 

 

 

Hằng Nga