Thông báo tuyển sinh Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ tập trung đợt 1 năm 2021
14/04/2021 04:32
Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 25/01/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2021, Ngày 24/02/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 101-CV/TCT về công tác tuyển sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2021 gửi Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh, trong đó đào tạo 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung trong năm 2021.
Thông báo tuyển sinh Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ tập trung đợt 1 năm 2021