THÔNG BÁO mở Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; chuyên viên chính năm 2021
22/07/2021 09:37
Thực hiện kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng năm 2021, căn cứ nhu cầu tham gia học các chương trình “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Trường Chính trị Nghệ An thông báo chiêu sinh mở các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính theo hình thức học trực tuyến, tự nguyện, học ngoài giờ hành chính…
THÔNG BÁO mở Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; chuyên viên chính năm 2021

     

    Thực hiện kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng năm 2021, căn cứ nhu cầu tham gia học các chương trình “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên”, “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Trường Chính trị Nghệ An thông báo chiêu sinh mở các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính theo hình thức học trực tuyến, tự nguyện, học ngoài giờ hành chính…

Thông tin chi tiết văn bản Nhà trường: Nguồn 

Thông tin chi tiết văn bản Sở Nội vụ: Nguồn