Thông báo cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính
06/04/2021 08:21
Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 25/01/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2021, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2021.
Thông báo cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

     Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 25/01/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2021, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2021.

      Thông tin chi tiết: Công văn Sở Nội vụ