Hội thảo khoa học “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX vào giảng dạy lý luận chính trị”
04/06/2021 10:27
Sáng ngày 04/6/2021,Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX vào giảng dạy lý luận chính trị” Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; PGS,TS Nguyễn Thái Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Vinh; các nhà khoa học..
Hội thảo khoa học “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX vào giảng dạy lý luận chính trị”

     Sáng ngày 04/6/2021,Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX vào giảng dạy lý luận chính trị”

     Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; PGS,TS Nguyễn Thái Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Vinh; các nhà khoa học. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

     Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Hiệu trưởng; Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng ; Ngô Bá Cường, Trưởng khoa Xây dựng Đảng.


Hội thảo thực hiện giãn cách phòng, chống dịch COVID-19

     Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh: “Hội thảo là dịp để cụ thể hóa Chỉ thị số 01, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX";


Đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo.

“Hội thảo nhằm tiếp tục quán triệt, làm sâu sắc hơn trong nhận thức về những nội dung quan trọng trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX; cập nhật, bổ sung, cụ thể hóa vào bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh hiện nay”.

     Hội thảo đã nhận được 27 bài tham luận của các nhà khoa học từ nhiều cơ quan, đơn vị với các chủ đề khác nhau, xung quanh nội dung quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.


 PGS, TS Nguyễn Thái Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Vinh phát biểu tham luận tại Hội thảo

     Tại Hội thảo, 13 tham luận và các ý kiến trao đổi, thảo luận đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản và quan trọng, đánh giá và phân tích làm rõ những vấn đề lớn mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề cập, như: Chủ đề Đại hội; thành tựu 35 năm đổi mới đất nước; những điểm mới phát triển lý luận về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; dự báo tình hình thế giới, trong nước thời gian tới; phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2030, 2045; giải quyết các mối quan hệ lớn trên các mặt của đời sống chính trị - xã hội, kinh tế; mục tiêu phát triển; tầm nhìn, khát vọng, ý chí phát triển đất nước...


Đồng chí Phạm Thị Như Quỳnh –Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật phát biểu tham luận tại Hội thảo

     

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội thảo

     Một số nhà khoa học cũng đã trao đổi cụ thể về kiến thức và kỹ năng vận dụng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề lý luận chính trị ở các góc độ tiếp cận khác nhau, trong đó chú trọng việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ; chuyển đổi số...


Đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng phát biểu Tổng kết Hội thảo

     Phát biểu Tổng kết Hội thảo, đồng chí Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện có ý nghĩa lịch sử rất sâu sắc.  Các ý kiến đều thống nhất, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ, tinh thần của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Việt Nam. Văn kiện có nhiều điểm mới thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Văn kiện Đại hội XIII thể hiện Tầm nhìn, khát vọng và ý chí phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng quán triệt, vận dụng, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Giang - Giảng viên khoa Xây dựng Đảng phát biểu tham luận tại Hội thảo

        Việc học tập, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX vào nghiên cứu, giảng dạy, là yêu cầu cấp thiết nhằm góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay./.

 

 

Hằng Nga