Phát huy truyền thống Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 75 năm xây dựng và phát triển
16/11/2021 05:00
Lịch sử hình thành và phát triển 75 năm qua của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ lớp huấn cán bộ đầu tiên, được tổ chức vào ngày 18/11/1946. Lớp học được mở tại đình Làng Trung, xã Yên Dũng, nay là phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, với gần 40 đồng chí, do đồng chí Hồ Mỹ Xuyên - Phó Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp phụ trách...
Phát huy truyền thống Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 75 năm xây dựng và phát triển

 ThS. Dương Thanh Bình

                                                   Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

 

Lịch sử hình thành và phát triển 75 năm qua của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ lớp huấn cán bộ đầu tiên, được tổ chức vào ngày 18/11/1946. Lớp học được mở tại đình Làng Trung, xã Yên Dũng, nay là phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, với gần 40 đồng chí, do đồng chí Hồ Mỹ Xuyên - Phó Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp phụ trách. Nhiều đồng chí trong số đó, sau này đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp Tỉnh và Trung ương. Lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên này là cột mốc quan trọng đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển hệ thống các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ như: Trường Đảng Lê Hồng Phong (1947), Trường Hành Chính tỉnh (1959), Trường Thanh vận Lý Tự Trọng (1960) và một số trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ khác. Trải qua những bước vận động phát triển, ngày 03 tháng 6  năm 1993, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ra quyết định hợp nhất Trường Đảng Trần Phú, Trường Quản lí Nhà nước, Trường Trung cấp Thanh vận Lí Tự Trọng thành Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Nghệ An. Đến năm 1997, Trường được đổi tên thành Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của cách mạng của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong các thời kỳ cách mạng. Những thành tích, kết quả đạt được của Nhà trường đã góp phần quan trọng trang bị về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quảng đại quần chúng trong các thời kỳ cách mạng. Ở những bước ngoặc cách mạng, trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, Trường là nơi có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh làm thất bại những luận điệu thù địch, góp phần vào việc tăng cường sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân Nghệ An.

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có những cống hiến xứng đáng cho việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Nghệ An, thực sự là công cụ tổ chức để thực hiện đường lối, nhiệm vụ công tác cán bộ của Đảng, của chính quyền và của các tổ chức quần chúng. Dù tồn tại dưới những mô hình tổ chức khác nhau, quy mô lớn hay nhỏ, chia ra nhiều trường, nhiều phân hiệu hay sát nhập thành một trường thống nhất; với nhiều loại hình chương trình và nhiều hình thức đào tạo khác nhau, nhưng bất cứ lúc nào, ở đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào, Trường đều bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho từng giai đoạn cách mạng. Đã có hàng chục vạn cán bộ được huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng qua Trường Chính trị tỉnh. Từ những học viên lớp huấn luyện đầu tiên cho đến nay, nhiều cán bộ kế tiếp nhau đã cống hiến, trưởng thành. Rất nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cơ sở, huyện, tỉnh và ở Trung ương.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học đã từng bước được đổi mới, vừa phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, vừa góp phần tổng kết thực tiễn và tham mưu cho tỉnh trong việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy truyền thống của các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng có những đổi mới quan trọng theo hướng điều chỉnh quy mô đào tạo; tăng cường bồi dưỡng theo chức danh; đẩy mạnh nghiên cứu hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng; thử nghiệm những cải tiến trong quản lý đào tạo. Từ năm học 2010 – 2011, quy mô đào tạo được điều chỉnh theo hướng giảm dần về số lượng để tập trung nâng cao chất lượng, từng bước cân đối hợp lý tỷ lệ giữa đào tạo chính quy và đào tạo tại chức.

Nội dung giảng dạy được thực hiện phù hợp với tình hình mới, định hướng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 4/11/2014 của Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 8, khóa XI Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; triển khai thực hiện chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và bắt đầu từ tháng 01/5/2021 triển khai chương trình mới theo quyết định số 292/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Để cụ thể hóa chủ trương của trung ương và tỉnh Nghệ An và định hướng chiến lược xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trong thời kỳ tới, năm 2014, sau khi tiến hành tổng kết nghiêm túc quá trình thực hiện Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từ 2000 - 2010”, Nhà trường đã tiến hành xây dựng và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 12  ĐA/TU ngày 30  tháng 07 năm 2014 về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 tầm nhìn đến 2030”. Đây là cơ sở chính trị quan trọng, định hướng chiến lược cho quá trình phát triển mạnh mẽ của Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

Phương pháp giảng dạy, học tập được tiếp tục đổi mới theo hướng mở rộng áp dụng phương pháp dạy học tích cực, hiện đại, coi người học là trung tâm, thực hiện tốt phương châm “lý luận liên hệ với thực tiễn”. Các khoa thực hiện việc góp ý giáo án, thông qua bài giảng trước khi lên lớp. Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo việc dự giờ, thăm lớp, góp ý bài giảng cho các giảng viên. Công tác kiểm tra, góp ý giáo án được thực hiện một cách nghiêm túc và có nề nếp. Hằng năm, nhà trường tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường và tham gia thi giảng viên dạy giỏi cấp học viện..

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, nhà trường đã trực tiếp và phối hợp triển khai nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau bao gồm: Cao cấp lý luận chính trị; Trung cấp lý luận chính trị; Trung cấp hành chính – văn thư; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; bồi dưỡng cán bộ đoàn thể. Ngoài các loại hình đào tạo, bồi dưỡng được xác định, Trường đã chủ động mở thêm các lớp thuộc các chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế như: Trung cấp Luật; Trung cấp Lý luận chính trị - luật; bồi dưỡng doanh nhân; bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã (giành cho 6 chức danh là Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã); bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3, 4.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng với 25.142 học viên. Bên cạnh các loại hình đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án xác định, Trường Chính trị tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành các đề án, chương trình bồi dưỡng; tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều loại hình bồi dưỡng khác nhau phù hợp với tình hình thực tiễn với tổng bồi dưỡng là 1.066 học viên giai đoạn 2015 - 2020, trong đó có nhiều loại hình bồi dưỡng mới, cụ thể: Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch UVBCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3); Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức LLCT cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Bồi dưỡng cấp ủy cấp huyện; Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực cho giảng viên kiêm nhiệm cấp huyện; Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực LLCT cho giảng viên Trường Chính trị tỉnh, giảng viên kiêm nhiệm cấp tỉnh; Bồi dưỡng một số kỹ năng soạn thảo văn bản; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong giai đoạn 2015 – 2020, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức triển khai nghiên cứu và được nghiệm thu đạt loại xuất sắc 03 đề tài khoa học cấp tỉnh[1]; được công nhận 04 sáng kiến cấp tỉnh[2]. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường triển khai thực hiện và nghiệm thu giai đoạn 2015 – 2020 là 34 đề tài[3]. Số lượng các đề tài tăng; chất lượng nghiên cứu ngày càng được nâng cao góp phần tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, định hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức, cung cấp luận cứ khoa học cho chương trình, đề án, cơ chế, chính sách... của địa phương. Giai đoạn 2021 – 2023, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục triền khai thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An”, là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức chuyên môn cấp xã trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, việc biên soạn các giáo trình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiếp tục xây dựng, xây dựng và hoàn thiện để xuất bản cuốn Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 1946 - 2016. Trường đã quan tâm tổ chức quán triệt nghiêm túc và tham gia ý kiến có chất lượng vào các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng các cấp theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tổ chức các Hội thảo khoa học, các sinh hoạt chuyên đề nhằm khai thác các giá trị lý luận, giải quyết các vấn đề thực tiễn để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Các bài viết nghiên cứu trao đổi lý luận, thực tiễn, báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế, sáng kiến kinh nghiệm được triển khai theo đúng kế hoạch, hiệu quả và được giới thiệu, đăng tải lên Website và Nội san nhà trường. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức cho các giảng viên đi nghiên cứu thực tế từ 15 - 20 ngày ở một số trường chính trị trong cả nước; các huyện, xã trong tỉnh nhằm học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn phục vụ giảng dạy. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra cho công cuộc đổi mới đất nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An, đồng thời là nền tảng vững chắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Tổ chức bộ máy được chăm lo củng cố ngày càng hoàn chỉnh, hợp lý. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được bổ sung số lượng, trẻ hoá và được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cho đến nay bộ máy nhà trường có 3 khoa, 2 phòng, với 71 cán bộ, viên chức, người lao động. Đội ngũ giảng viên có 47 người, trong đó có 4 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 42 có trình độ thạc sỹ, 4 giảng viên đang nghiên cứu sinh đang thực sự trưởng thành, trở thành bộ phận nòng cốt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Cơ sở vật chất, hoạt động phục vụ giảng dạy, học tập, tổ chức đời sống cán bộ, viên chức, học viên có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và học viên đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời. Việc khai thác sử dụng cơ sở vật chất hiện có đạt hiệu suất cao. Dự án xây dựng trường được triển khai có chất lượng, hiệu quả. Từ tiếp nhận hệ thống nhà cấp 4 nay trường đã có hệ thống nhà cao tầng với sức chứa 400 – 500 học viên nội trú, hệ thống lớp học phục vụ 1000 người với các phương tiện dạy học hiện đại. Môi trường cảnh quan, điều kiện, phương tiện giảng dạy, học tập, làm việc, ăn, ở, sinh hoạt nói riêng, đời sống vật chất tinh thần cán bộ, viên chức, học viên nói chung không ngừng được cải thiện, an ninh, trật tự trong nhà trường được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể chính trị trong nhà trường được quan tâm. Trong nhiều năm qua Đảng bộ trường luôn được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, hoạt động tích cực, hiệu quả, phát huy tốt vai trò tổ chức chính trị trong các hoạt động của nhà trường, hàng năm được công nhận là tổ chức vững mạnh xuất sắc.

Với truyền thống lịch sử 75 năm, với những thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới, Trường đã được Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong các năm 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012, 2017; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011 – 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;  Đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI - năm 2017; đạt thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019). Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong các năm 2004, 2010, 2016; Chính phủ tặng cờ thi đua trong các năm 2005, 2016; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và đặc biệt năm 2011, Nhà trương vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba... Đây là những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng, ghi nhận những phấn đấu, nỗ lực và cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà trường.

Sự nghiệp vinh quang đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà Trường được giao, đã được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công chức viên chức và người lao động của Trường qua các thời kỳ cống hiến, dày công xây đắp. Những truyền thống tốt đẹp của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An mà các thế hệ cán bộ, giảng viên đã tạo dựng lên, là những giá trị tinh thần tốt đẹp thế hệ hôm nay sẽ giữ gìn, tiếp tục kế thừa và phát triển trong thời kỳ mới, để hoàn thành sứ mạng vinh quang đào tạo cán bộ cho hệ thống chính trị của tỉnh nhà.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, tiếp nối và phát huy những truyền thống vẻ vang 75 năm qua, trong thời gian tới Trường cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:

Một là: Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, gắn trang bị kiến thức với rèn luyện phương pháp kỹ năng làm việc và cách thức giải quyết vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống; gắn nâng cao trình độ năng lực với rèn luyện phẩm chất đạo đức; phát huy cao tính chủ động, sáng tạo của người học. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Chủ động đề xuất các loại hình đào tạo, bồi dưỡng gắn với điều kiện đặc thù của Trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn cán bộ của tỉnh.

Hai là: Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo hướng khả thi, tính thiết thực, hiệu quả. Bối cảnh hiện nay đòi hỏi những người làm công tác lý luận, trong đó có đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị phải không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo để kịp thời giải đáp những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn sinh động của thế giới, đất nước và tỉnh nhà, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Phấn đấu để nhà trường trở thành một đơn vị có vị trí quan trọng trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh nhà, xứng đáng với vị trí, tiềm năng của Trường Chính trị

Ba là: Không ngừng chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu nhân lực của Nhà trường và tạo nguồn cung cấp cán bộ cho tỉnh. Cán bộ, giảng viên Nhà trường phải là những người gương mẫu trong đạo đức, lối sống, trách nhiệm, tâm huyết trong công tác, có trình độ chuyên môn cao, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, bám sát thực tiễn, nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,... xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận lý luận, tư tưởng của Đảng.

Bốn là: Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ tốt cho hoạt động dạy, học và nghiên cứu khoa học. Tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chăm lo xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp, đoàn kết thống nhất, thi đua xây dựng Nhà trường ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 75 năm qua, từ những lớp huấn luyện đầu tiên, trải qua quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến ngày hôm nay, Trường Chính trị Nghệ An đã ngày càng trưởng thành vượt bậc và luôn gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Những thành tựu và giá trị đó mà lớp lớp cán bộ góp sức xây dựng lên, mỗi cán bộ, viên chức và học viên hiện nay có thêm niềm tin, phấn khởi, tự hào những nền tảng được tạo dựng hơn 7 thập kỷ qua đang tạo tiền đề cho Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có thế và lực mới để tranh thủ cơ hội, đẩy lùi khó khăn, thách thức, ngày càng phát triển theo chiều sâu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng./.

 [1] Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh (03 đề tài): “Xây dựng tập bài giảng “Tình hình thực hiện nhiệm vụ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020” trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành năm 2014”(năm 2015); “Nghiên cứu một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả QLNN của chính quyền cấp xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020” (năm 2015); “Thực trạng và giải pháp chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Nghệ An” (năm 2017).

[2] Sáng kiến cấp tỉnh: “Các giải pháp xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030” (2016); “Nghiên cứu một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020” (2017); “Giải pháp chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở Nghệ An” (2017); “Giải pháp bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và các trung tâm chính trị cấp huyện” (2020).

[3] Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: năm 2015: 05 đề tài; năm 2016: 05 đề tài; năm 2017: 07 đề tài; năm 2018: 05 đề tài; năm 2019: 06 đề tài; năm 2020: 06 đề tài.