Trường Chính trị tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng
12/10/2021 03:55
Thực hiện Thông báo số 194-TB/TU, ngày 19/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ tiêu tuyển dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy năm 2021
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tuyển dụng, tiếp nhận viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An;

Thực hiện Thông báo số 194-TB/TU, ngày 19/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ tiêu tuyển dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy năm 2021;

Xét nhu cầu vị trí việc làm theo biên chế được giao, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng: 03 người.

- 01 giảng viên chuyên ngành: Triết học;

- 01 giảng viên hoặc giảng viên kiêm nhiệm chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước hoặc Triết học;

- 01 giảng viên hoặc giảng viên kiêm nhiệm chuyên ngành: Luật hoặc Quản lý hành chính công.

2. Hình thức

Tiếp nhận vào làm viên chức.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

- Có ít nhất 05 năm (60 tháng) công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo Đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 14 Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tuyển dụng, tiếp nhận viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An).

- Có trình độ thạc sĩ và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên phù hợp với chuyên ngành cần tiếp nhận; có năng khiếu sư phạm (ưu tiên người có trình độ tiến sĩ).

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích.

4. Hồ sơ

- Đơn xin tiếp nhận vào viên chức.

- Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác 03 năm gần nhất.

- Bản nhận xét đánh giá của cơ quan quản lý người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian 03 năm gần nhất.

- Bản kê khai tài sản.

- Quyết định tuyển dụng, các quyết định công nhận kết quả bầu cử, bổ nhiệm, quyết định lương của cơ quan có thẩm quyền.

5. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ

5.1. Thời hạn: 30 ngày làm việc, kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng trên Báo Nghệ An (số thứ nhất ngày 11/10/2021).

5.2. Địa điểm

Phòng Tổ chức - Tổng hợp, tầng 2, nhà Hiệu bộ, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, số 121, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại liên hệ: 0989.883.887 (đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo).

6. Lệ phí: 500.000 đồng/người.

 

Văn bản gốc