Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Đô Lương K17
08/06/2020 09:18
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Đô Lương K17 (Khoá 2019 - 2020), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC Đô Lương K17

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính Đô Lương K17 (Khoá 2019 – 2020)

 

STT Họ và tên Tên đề tài Giảng viên huớng dẫn
01 Hoàng Văn Dũng Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng Đảng viên tại chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay.
ThS. Trần Văn Công
Mobi: 0911177968
02 Trần Doãn Tuấn Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã Thuận Sơn giai đoạn hiện nay.
P.Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Mỹ Tặng
Mobi: 0984963448
03 Đinh Thị Hảo Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN xã Văn Sơn trong giai đoạn hiện nay.
P.Trưởng khoa, ThS. Chu Văn Xuân
Mobi: 0984457268
04 Đặng Thị Thu Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào nâng cao chất lượng dạy - học tại trường Tiểu học trong giai đoạn hiện nay.
ThS. Mai Thị Thu Hiền
Mobi: 0916844286
05 Nguyễn Thị Dung Thực trang và giải pháp nâng cao cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng NTM, đô thị văn minh" trên địa bàn xã Lưu Sơn.
ThS. Nguyễn Thị Mai Thương
Mobi: 0906053345
06 Nguyễn Thị Huyền Trang Thực trạng và giải pháp công tác phát triển đảng viên ở đảng bộ xã Lam Sơn giai đoạn hiện nay.
ThS. Nguyễn Thùy Dung
Mobi: 0946760395
07 Đào Thị Hạnh Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng Đảng viên tại Đảng bộ xã Lam Sơn, Huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay.
ThS. Nguyễn Thị Hồng Giang
Mobi: 0945275660
08 Trần Thị Hoa Vận dụng quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng CNXH vào việc nâng cao chất lượng Chăm sóc - Giáo dục trẻ tại trường mầm non Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An.
ThS. Nguyễn Văn Phượng
Mobi: 0944388559
09 Lê Thị Linh Nhâm Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch.
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
Mobi: 0902286684
10 Hồng Cảnh Trường Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THPT Đô Lương 3 trong giai đoạn hiện nay.
P.Hiệu trưởng, ThS. Dương Thanh Bình
Mobi: 0946033568
11 Nguyễn Thị Thanh Bình Xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Đô Lương theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Trưởng Khoa, ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
Mobi: 0983233834
12 Nguyễn Thị Thu Hiền Đổi mới phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại UBND Thị trấn Đô Lương theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
ThS. Mai Thị Thu Hiền
Mobi: 0916844286
13 Trần Thị Thanh Thủy Công tác Cải cách hành chính ở UBND xã Yên Sơn- huyện Đô Lương –Tỉnh Nghệ An. Thực trạng và giải pháp.
P.Trường khoa, TS. Nguyễn Thị Hoài An
Mobi: 0912657559
14 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Thực trạng và giải pháp nhằm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn huyện Đô Lương giai đoạn hiện nay.
Trưởng Khoa, ThS. Ngô Bá Cường
Mobi: 0913028507
15 Trần Thị Lưu Một số giải pháp thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan UBND xã Bài Sơn trong giai đoạn hiện nay.
ThS. Nguyễn Thị Chiên
Mobi: 0913048115
16 Đào Thị Chung Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức tại xã Nam Sơn.
ThS. Hồ Thị Hưng
Mobi: 0983244995

 

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;
 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;
 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại trung tâm sau đó trung tâm nộp về Trường.