Họ và tên Chuyên môn CV Đảng Chính quyền Di động Email
Ban Giám hiệu
Nguyễn Thi Hồng Hoa Thạc sĩ TUV, BT Đảng ủy Hiệu trưởng 0988972868 nguyenhonghoatct@gmail.com
Phan Tiến Dũng Thạc sĩ ĐUV P.Hiệu trưởng 0912883048 manhdung69@gmail.com
Dương Thanh Bình Thạc sĩ CNUBKTĐU P.Hiệu trưởng 0946033568 duongthanhbinh.net@gmail.com
Nguyễn Mỹ Tặng Thạc sĩ Đảng viên P.Hiệu trưởng 0984963448 nguyenmytangbtc@gmail.com
Phòng Đào tạo
Lê Thu Hường Thạc sĩ Bí thư CB Trưởng phòng 0918660614 lethuhuong0104@gmail.com
Trần Thị Hương Đại học Đảng viên P.Trưởng phòng 0948054267 huongpdttct@gmail.com
Nguyễn Đình Thanh Đại học Đảng viên Giảng viên 0915232769 tuanthanhtct@gmail.com
Phạm Thị Nga Đại học Đảng viên Chuyên viên 0916629926 phamnga84.tctna@gmail.com
Thái Thị Kim Anh Thạc sĩ Đảng viên Chuyên viên 0948766239 kimanhtct@gmail.com
Võ Thị Thúy Hà Thạc sĩ Đảng viên GV kiêm chức 0982346308 vothuyhatct@gmail.com
Phòng Hành chính - Tổ chức
Nguyễn Phùng Khánh Thạc sĩ ĐUV, Bi thư CB Trưởng phòng 0945491897 phungkhanh2017na@gmail.com
Trần Duy Rô Nin Thạc sĩ Phó BT chi bộ P.Trưởng phòng 0984155186 ronintct@gmail.com
Trần Thị Ngọc Thúy Đại học Chi ủy viên Chuyên viên 01248272400 thuytct1974@gmail.com
Nguyễn Văn Chính Đại học Đảng viên Kế toán trưởng 0903213833 chinh71tct@gmail.com
Phùng Thị Thùy Dung Đại học Đảng viên Kế toán viên 0977588661 dungyt1988@gmail.com
Đặng Thị Lê Mai Trung cấp Nhân viên 0985014815
Nguyễn Thị Sơn Hoa Trung cấp Đảng viên Nhân viên 0984600690 hoamaiphong@gmail.com
Hoàng Thị Lương Cao đẳng Đảng viên Nhân viên 01694088264
Nguyễn Tuấn Anh Thạc sĩ Đảng viên Kỹ sư 0913054261 anhtuantct@gmail.com
Hoàng Xuân Tùng Đại học Đảng viên Kỹ thuật viên 0912494058 hoangtungtct@gmail.com
Nguyễn Văn Cầu Cao đẳng Đảng viên Kỹ thuật viên 0982762118
Đậu Văn Xuân Trung cấp Đảng viên Kỹ thuật viên 0982762118
Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu
Ngô Bá Cường Thạc sĩ PBT Đảng ủy Trưởng phòng 0913028507 ngobacuong73@gmail.com
Phan Văn Ninh Thạc sĩ Đảng viên P.Trưởng phòng 0915051724 phanninhtct@gmail.com
Nguyễn Thị Hoài An Thạc sĩ Đảng viên P.Trưởng phòng 0912657559 hoaiantct@gmail.com
Đinh Văn Dũng Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0978550779 dinhdung37ajc@gmail.com
Nguyễn Thị Ánh Hồng Thạc sĩ Đảng viên Chuyên viên 0972162085 hongteacher85@gmail.com
Ngô Thị Hằng Nga Đại học Đảng viên Thư viện viên 0983124080 h.ngatct@gmail.com
Trần Thị Thiều Quang Thạc sĩ Đảng viên Biên tập viên 01633861568 thieuquangtct@gmail.com
Khoa Dân vận
Phạm Thị Như Quỳnh Thạc sĩ Bí thư CB Trưởng khoa 0983233834 nhuquynhtct@gmail.com
Nguyễn Thị Loan Thạc sĩ Đảng viên P.Trưởng khoa 0912999492 nguyenloantct@gmail.com
Chu Văn Xuân Thạc sĩ ĐUV P.Trưởng khoa 0984457268 xuantctna@gmail.com
Nguyễn Thị Mai Thương Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0906053345 maithuong.dhv@gmail.com
Nguyễn Thi Thu Sa Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0917136222 thusa.nd@gmail.com
Khoa Lý luận Mác-Lênin và Tư Tưởng HCM
Nguyễn Văn Thành Thạc sĩ UVUBKTĐU, BTCB Trưởng khoa 0934354868 thanhthao1975@gmail.com
Trần Bá Long Thạc sĩ Đảng viên P.Trưởng khoa 0915190193 long.tranba@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Oanh Thạc sĩ Phó BT chi bộ P.Trưởng khoa 0915126610 kimoanh2610@gmail.com
Phạm Thị Lan Hương Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0912019880 phamthilanhuong85@gmail.com
Phan Thị Thanh Huyền Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0975583345 huyenphantct@gmail.com
Nguyễn Văn Phượng Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0944388566 nguyenphuongctna@gmail.com
Nguyễn Văn Điều Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0975715461 dieutuyengiao@gmail.com
Mai Thị Thu Hiền Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0972167188 maihienvtc@gmail.com
Nguyễn Hằng Nga Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0962633562 wubnguyen@gmail.com
Phạm Thị Tuân Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0918011862 tieptuan1@gmail.com
Nguyễn Thị Chiên Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên chính 0913048115 chientng@gmail.com
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Nguyễn Khắc Thắng Thạc sĩ Bí thư CB Trưởng khoa 0913078140 khacthangpkhtct@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Thạc sĩ UVUBKTĐU, PBTCB P.Trưởng khoa 0915358785 thanhtct76@gmail.com
Lê Anh Xuân Đại học Đảng viên P.Trưởng khoa 0913078468 leanhxuan367@gmail.com
Thái Xuân Sang Thạc sĩ Chi ủy viên P.Trưởng khoa 0915779259 thaixuansangtct@gmail.com
Phan Thị Thu Hằng Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0914576786 thuhangtctna@gmail.com
Cao Diệu Linh Thạc sĩ ĐUV Giảng viên 0904819583 dieulinhqlnn@gmail.com
Lê Thị Vinh Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0946284900 levinhna@gmail.com
Hồ Thị Hưng Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0983244995 hohung75tct@gmail.com
Nguyễn Anh Tuấn Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0902286684 nguyentuanqlnn@gmail.com
Khoa Xây dựng Đảng
Ngô Thị Vân Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0968994868 ngovantct@gmail.com
Cao Thị Thu Huyền Thạc sĩ Giảng viên 0914242328 caothuhuyen2@gmail.com
Nguyễn Thị Dung Đại học Đảng viên Giảng viên 0971832786 nguyendung121086@gmail.com
Nguyễn Quỳnh Trang Thạc sĩ Giảng viên 0912589377 nguyenquynhtrangqt@gmail.com
Nguyễn Hồng Giang Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0979162479 giangtctna@gmail.com
Trần Văn Công Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0968298283 cong.tran5389@gmail.com