Họ và tên Chuyên môn CV Đảng Chính quyền Di động Điện thoại Email
Ban Giám hiệu
Nguyễn Thi Hồng Hoa Thạc sĩ TUV, BT Đảng ủy Hiệu trưởng 0988972868 0383832185 nguyenhonghoatct@gmail.com
Trần Viết Linh Thạc sĩ Đảng viên P.Hiệu trưởng 0912922848 0383596428 tranlinhtct@gmail.com
Phan Tiến Dũng Thạc sĩ ĐUV, Bi thư CB P.Hiệu trưởng 0912883048 0383220438 manhdung69@gmail.com
Nguyễn Mỹ Tặng Thạc sĩ Đảng viên P.Hiệu trưởng 0984963448 nguyenmytangbtc@gmail.com
Phòng Đào tạo
Lê Thu Hường Thạc sĩ Phó BT chi bộ P.Trưởng phòng 0977394584 lethuhuong0104@gmail.com
Trần Thị Hương Đại học Đảng viên P.Trưởng phòng 0948054267 huongpdttct@gmail.com
Nguyễn Đình Thanh Đại học Đảng viên Giảng viên 0915232769 tuanthanhtct@gmail.com
Phạm Thị Nga Đại học Đảng viên Chuyên viên 0916629926 phamnga84.tctna@gmail.com
Thái Thị Kim Anh Thạc sĩ Đảng viên Chuyên viên 0948766239 kimanhtct@gmail.com
Nguyễn Quang Đô Đại học Đảng viên GVC kiêm chức 0985806263 donguyen58@gmail.com
Võ Thị Thúy Hà Thạc sĩ Đảng viên GV kiêm chức 0982346308 vothuyhatct@gmail.com
Phòng Hành chính - Tổ chức
Nguyễn Phùng Khánh Thạc sĩ ĐUV, Bi thư CB Trưởng phòng 0945491897 0383597224 phungkhanh2017na@gmail.com
Trần Duy Rô Nin Thạc sĩ Phó BT chi bộ P.Trưởng phòng 0984155186 0383597221 ronintct@gmail.com
Phạm Thủy Đảng viên P.Trưởng phòng 0915128516 0383837277
Trần Thị Ngọc Thúy Đại học Chi ủy viên Chuyên viên 01248272400 0383842552 thuytct1974@gmail.com
Nguyễn Văn Chính Đại học Đảng viên Kế toán trưởng 0903213833 0383597223 chinh71tct@gmail.com
Phùng Thị Thùy Dung Đại học Đảng viên Kế toán viên 0977588661 0383589078 dungyt1988@gmail.com
Nguyễn Thị Sơn Hoa Trung cấp Đảng viên Nhân viên 0984600690 0383842552 hoamaiphong@gmail.com
Hoàng Thị Lương Cao đẳng Đảng viên Nhân viên 01694088264
Đặng Thị Lê Mai Trung cấp Nhân viên 0985014815
Nguyễn Tuấn Anh Thạc sĩ Đảng viên Kỹ sư 0913054261 0383589078 anhtuantct@gmail.com
Hoàng Xuân Tùng Đại học Đảng viên Kỹ thuật viên 0912494058 hoangtungtct@gmail.com
Đậu Văn Xuân Trung cấp Đảng viên Kỹ thuật viên 0982762118
Nguyễn Văn Cầu Cao đẳng Đảng viên Kỹ thuật viên 0982762118
Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu
Ngô Bá Cường Thạc sĩ PBT Đảng ủy Trưởng phòng 0913028507 0382220437 ngobacuong73@gmail.com
Phan Văn Ninh Thạc sĩ Đảng viên P.Trưởng phòng 0915051724 phanninhtct@gmail.com
Nguyễn Thị Hoài An Thạc sĩ Đảng viên P.Trưởng phòng 0912657559 0383597226 hoaiantct@gmail.com
Đinh Văn Dũng Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0978550779 dinhdung37ajc@gmail.com
Nguyễn Thị Ánh Hồng Thạc sĩ Đảng viên Chuyên viên 0972162085 hongteacher85@gmail.com
Ngô Thị Hằng Nga Đại học Đảng viên Thư viện viên 0983124080 0383597220 h.ngatct@gmail.com
Trần Thị Thiều Quang Thạc sĩ Đảng viên Biên tập viên 01633861568 thieuquangtct@gmail.com
Khoa Dân vận
Phạm Thị Như Quỳnh Thạc sĩ Bí thư CB Trưởng khoa 0983233834 nhuquynhtct@gmail.com
Nguyễn Thị Loan Thạc sĩ Đảng viên P.Trưởng khoa 0912999492 0383600285 nguyenloantct@gmail.com
Chu Văn Xuân Thạc sĩ ĐUV P.Trưởng khoa 0984457268 0383593585 xuantctna@gmail.com
Nguyễn Thị Mai Thương Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0906053345 maithuong.dhv@gmail.com
Nguyễn Thi Thu Sa Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0917136222 thusa.nd@gmail.com
Khoa Lý luận Mác-Lênin và Tư Tưởng HCM
Nguyễn Văn Thành Thạc sĩ UVUBKTĐU, BTCB Trưởng khoa 0934354868 thanhthao1975@gmail.com
Trần Bá Long Thạc sĩ Đảng viên P.Trưởng khoa 0915190193 long.tranba@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Oanh Thạc sĩ Phó BT chi bộ P.Trưởng khoa 0915126610 kimoanh2610@gmail.com
Phan Thị Thanh Huyền Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0975583345 huyenphantct@gmail.com
Nguyễn Hằng Nga Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0962633562 wubnguyen@gmail.com
Nguyễn Văn Phượng Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0944388566 nguyenphuongctna@gmail.com
Phạm Thị Tuân Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0918011862 tieptuan1@gmail.com
Nguyễn Văn Điều Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0975715461 dieutuyengiao@gmail.com
Phạm Thị Lan Hương Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0912019880 phamthilanhuong85@gmail.com
Mai Thị Thu Hiền Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0972167188 maihienvtc@gmail.com
Nguyễn Thị Chiên Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên chính 0913048115 chientng@gmail.com
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Nguyễn Khắc Thắng Thạc sĩ Bí thư CB Trưởng khoa 0913078140 0383597226 khacthangpkhtct@gmail.com
Lê Anh Xuân Đại học Đảng viên P.Trưởng khoa 0913078468 leanhxuan367@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Thạc sĩ UVUBKTĐU, PBTCB P.Trưởng khoa 0915358785 thanhnt35@yahoo.com.vn
Thái Xuân Sang Thạc sĩ Chi ủy viên P.Trưởng khoa 0915779259 thaixuansangtct@gmail.com
Phan Thị Thu Hằng Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0914576786 thuhangtctna@gmail.com
Hồ Thị Hưng Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0983244995 hohung75tct@gmail.com
Cao Diệu Linh Thạc sĩ ĐUV Giảng viên 0904819583 dieulinhqlnn@gmail.com
Nguyễn Anh Tuấn Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0902286684 nguyentuanqlnn@gmail.com
Lê Thị Vinh Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0946284900 levinhna@gmail.com
Khoa Xây dựng Đảng
Dương Thanh Bình Thạc sĩ CNUBKTĐU, BTCB Trưởng khoa 0946033568 duongthanhbinh.net@gmail.com
Nguyễn Tiến Uyên Đại học Đảng viên P.Trưởng khoa 0915771071 tienuyenchinhtri@gmail.com
Ngô Thị Vân Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0968994868 ngovantct@gmail.com
Nguyễn Quỳnh Trang Thạc sĩ Giảng viên 0912589377 nguyenquynhtrangqt@gmail.com
Cao Thị Thu Huyền Thạc sĩ Giảng viên 0914242328 caothuhuyen2@gmail.com
Nguyễn Hồng Giang Thạc sĩ Đảng viên Giảng viên 0979162479 giangtctna@gmail.com
Nguyễn Thị Dung Đại học Đảng viên Giảng viên 0984897696 nguyendung121086@gmail.com
Trần Văn Công Đại học Đảng viên Giảng viên 0968298283 cong.tran5389@gmail.com