Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hành chính - Quản trị

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2009 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2010
01/03/2010 10:04 PM

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC  THI  ĐUA NĂM 2009

VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2010

 

 

Trường Chính trị Nghệ An đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2009 và bắt đầu triển khai các mặt hoạt động năm 2010. Trong năm qua, phong trào thi đua của nhà trường tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần to lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2009.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2009:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:

a. Công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

Quán triệt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, kế hoạch đuợc Tỉnh ủy – UBND tỉnh giao; sự chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, của Bộ GD&ĐT, năm 2009 trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo kế hoạch, tiến độ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cơ bản vượt chỉ tiêu, kế hoạch.

Năm 2009, tổng số 71 lớp và 5482 học viên.

Trong đó:

- Trung cấp lý luận Chính trị (TCLLCT-HC): 44 lớp với 3125 học viên;

- Trung cấp lý luận chính trị - pháp lý 01 lớp với 68 học viên;

- Trung cấp pháp lý 05 lớp với 292 học viên;

- Trung cấp hành chính - văn thư 04 lớp với 254 học viên;

- Cao cấp chính trị 02  lớp với 240 học viên;

- Cử nhân báo chí 01 lớp với 97 học viên;

- Bồi dưỡng cán bộ đoàn thể 02 lớp với 161 học viên;

- Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên 08 lớp với 749 học viên;

- Bồi dưỡng KTQLNN ngạch chuyên viên chính 01 lớp với 119 học viên.

- Bồi dưỡng doanh nhân: 04 lớp với 300 học viên;

- Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy: 01 lớp với 60 học viên.

Ngoài ra còn phối hợp với Công an tỉnh mở một lớp Trung cấp Công an cơ sở với 129 học viên. Tạo điều kiện để Chương trình 165 Ban tổ chức Trung ương mở 01 lớp Bồi dưỡng tiếng Lào. Cơ cấu các loại hình đào tạo, số học viên, số lớp, địa bàn đào tạo được điều chỉnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ cơ sở.

b. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn:

Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường trong năm đã có nhiều khởi sắc.Việc đăng ký, thẩm định và phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế được triển khai từ đầu năm. Đến cuối tháng 12 năm 2009, HĐKH nhà trường đã tổ chức nghiệm thu 6 đề tài khoa học, thông qua 27 báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế của các giảng viên. Kết quả nghiệm thu có 07 báo cáo thực tế đạt loại xuất sắc, 20 báo cáo thực tế đạt loại khá; 03 đề tài xếp loại xuất sắc, 02 đề tài xếp loại khá, 01 báo cáo tiến độ. Trong năm, nhà trường đã tổ chức thành công 2 cuộc hội thảo khoa học cấp trường về “Khai thác giá trị khoa học qua di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Áp dụng phương pháp dạy học tích cực tại Trường Chính trị Nghệ An và các Trung tâm chính trị”  xuất bản được 02 số Nội san ( số định kỳ và một số đặc biệt nhân ngày 20.11). Công tác thông tin tư liệu, khai thác, tổng hợp được chú trọng. Lịch giảng dạy, công tác được giới thiệu, đăng tải kịp thời thông qua Trang thông tin điện tử nhà trường. Cung ứng giáo trình, tài liệu học tập, đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập cho các lớp. Phòng đọc, thư viện duy trì mở cửa thường xuyên thu hút đông đảo giảng viên và học viên đến khai thác thông tin.

Nhìn chung công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có bước chuyển biến tích cực như chất lượng các công trình nghiên cứu được nâng cao, đáp ứng yêu cầu về mặt lý luận và thực tiễn để bổ sung, ứng dụng vào thực tiễn phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

Trong năm qua, các lĩnh vực công tác khác như tổ chức - cán bộ, hành chính - quản trị, xây dựng cơ bản, văn hóa văn nghệ, TDTT…đều có nhiều đóng góp to lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

2. Về thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng:

Năm 2009 không có biểu hiện của tham nhũng, lãng phí. Việc triển khai các quy trình xây dựng, sử dụng vốn xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Các nguồn vốn khác từ NSNN đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả được cơ quan Tài chính, Kho bạc chấp nhận. Các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt chức năng giám sát cùng với sự hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đã góp phần làm lành mạnh môi trường dân chủ cơ quan. Đặc biệt thông qua việc phát huy dân chủ trong xây dựng Hệ thống quy chế nội bộ đã góp phần nâng cao việc bảo vệ đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, viên chức. Công tác tổ chức - cán bộ, tài chính - kế toán đều được công khai, minh bạch theo quy định, vì vậy không có đơn thư khiếu kiện xảy ra.

3. Thi đua xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh:

Tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng và củng cố các chi bộ trong sạch, vững mạnh, chú trọng công tác xây dựng Đảng. Chi ủy, Chi bộ nắm bắt những diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, động viên tư tưởng, tháo gỡ vướng mắc. Đảng viên trong các chi bộ đều chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói và làm theo nghị quyết. Công đoàn, Đoàn thanh niên đều hoạt động có hiệu quả, trong đợt kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động năm 2009, Công đoàn trường đạt đơn vị “Vững mạnh xuất sắc”.

4. Thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, viên chức phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan theo hướng tập trung phát huy những  thành tích đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học, phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”. Cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy chế nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và  ý thức tổ chức kỷ luật. Qua đó đã xuất hiện thêm nhiều gương sáng trong giảng dạy, học tập và phục vụ của cán bộ, viên chức và học viên góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm.

5. Việc triển khai công tác thi đua khen thưởng theo Luật và các Nghị định, Quy định và Hướng dẫn của cấp trên:

Từ đầu năm cơ quan đã tiến hành nghiên cứu, sửa đổi quy chế và tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn trường; tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân trong năm. Trên cơ sở đăng ký giao ước của cá nhân và tập thể, cuối năm HĐTĐ nhà trường đã họp đánh giá về phong trào thi đua. Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân cụ thể như sau:

* Cá nhân:   - Lao động tiên tiến: 38 đồng chí.

                    - Chiến sỹ thi đua cơ sở: 14 đồng chí.

                    - Hiệu trưởng tặng giấy khen: 11 đồng chí.

- Đề nghị CT UBND tỉnh công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh 02 đồng chí.

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen: 03 đồng chí.

* Tập thể:

- Lao động tiên tiến: 09 đơn vị.

- Hiệu trưởng tặng giấy khen: 05 đơn vị.

- Đề nghị CT UBND Tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng cờ thi đua của CT UBND tỉnh cho Trường Chính trị.

- Đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 (gồm tập thể trường và 03 tập thể khoa, phòng).

6. Một số hạn chế, khuyết điểm:

a. Trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nhất là thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt” còn có những mặt hạn chế nhất định trước yêu cầu mới; Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng mặc dù đội ngũ cán bộ, giảng viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu song chất lượng của một số bài giảng chưa cao; việc liên hệ, cập nhật, vận dụng kiến thức thực tiễn chưa thật sự phong phú, hấp dẫn. Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học đã được vận dụng, được đổi mới nhưng tác dụng, hiệu quả chưa đạt được như mong muốn, kết quả học tập của một số học viên chưa cao, nhất là đối với đối tượng học viên vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số.

 b. Là năm có nhiều tiến bộ, song đánh giá một cách nghiêm túc trong năm qua vẫn chưa nhân rộng được các điển hình tiên tiến, phổ biến gương người tốt, việc tốt để các đơn vị và cá nhân khác học tập; chưa gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với các hoạt động khác trong nhà trường. Những nhược điểm này cần được khắc phục trong năm tới.

II. PHƯƠNG HƯỚNG THI  ĐUA NĂM 2010:

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy – UBND tỉnh đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường trong năm 2010; sự chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Nghệ An tiếp tục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; thi đua xây dựng tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có năng lực và phẩm chất tốt, xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB và các tổ chức chính trị xã hội khác vững mạnh; phát huy dân chủ nhằm thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội...Thông qua các ngày lễ lớn trong năm để phát động phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực trong CBVC nhà trường.

            1. Thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt… nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của nhà trường: Tiếp tục cải tiến về nội dung giảng dạy và áp dụng phương pháp dạy học tích cực, chú trọng đưa các tình huống thực tế vào bài giảng để học viên phân tích và tập xử lý, giải quyết. Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý đào tạo trong học tập, kiểm tra, chấm điểm và đánh giá kết quả tốt nghiệp của học viên. Thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” trong giáo dục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất.

3. Thi đua bảo đảm tiến độ và chất lượng các đề tài và sản phẩm khoa học, nâng cao tính khoa học và khả thi của các giải pháp, các kiến nghị với tỉnh và cấp trên trong việc bổ sung, phát triển quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách. Đề xuất, tham mưu và đăng ký với tỉnh để tham gia vào những công trình nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài, mặt khác tham gia vào các công trình nghiên cứu tổng kết, giải đáp, phản biện  những vấn đề rất thiết thực, cụ thể của đời sống thực tiễn nhà trường và địa phương.

4. Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng trong mọi mặt hoạt động. Mọi cán bộ, viên chức của nhà trường không ngừng nâng cao ý thức bảo vệ tốt tài sản công, tiết kiệm điện, nước, sử dụng hợp lý các vật tư, trang thiết bị, tận dụng tối đa và không lãng phí thời gian lao động. Thực hành dân chủ, công khai minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản và các lĩnh vực liên quan đến CBVC nhà trường. Tiếp tục không ngừng nâng cao về đời sống tinh thần và vật chất cho CBVC và học viên của nhà trường.

5. Thi đua “Học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là học tập và làm theo tinh thần “cần, kiêm, liêm, chính, chí công vô tư” của Bác. Cải tiến quy trình, thủ tục hành chính, đổi mới tác phong công tác của cán bộ, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, thạo việc và dân chủ, kỷ cương, nền nếp.

 

6. Thi đua giữ gìn trật tự, an toàn công sở, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, phòng làm việc, phòng ký túc xá ngăn nắp, gọn gàng. Các tập thể  học viên thi đua thực hiện nề nếp kỷ luật, kỷ cương trong học tập và xây dựng nếp sinh hoạt lành mạnh, tiến bộ. Cán bộ và học viên thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn khi tham gia  giao thông, phòng, chống các tệ nạn xâm nhập bản thân và gia đình. Tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội.

Để thực hiện tốt phương hướng trên: Các đồng chí trong Giám hiệu, cấp uỷ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất hành động và phải thường xuyên quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, viên chức cơ quan và học viên các lớp thực hiện các nội dung thi đua nêu trên; Thủ trưởng đơn vị, cấp uỷ Đảng và Công đoàn, lãnh đạo các khoa, phòng phải cụ thể hoá các nội dung thành chương trình hành động công tác và trong các công việc cụ thể của đơn vị. Phấn đấu năm 2010 Trường Chính trị được nhận cờ thi đua của Chính phủ, lập thành tích hướng tới 65 năm thành lập Trường Chính trị năm 2011.

Hội đồng thi đua nhà trường phải theo dõi sát sao phong trào thi đua nhằm phát hiện các điển hình tiên tiến trên các mặt hoạt động, đề xuất các hình thức động viên, khuyến khích, nhân rộng điển hình trong toàn cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc Nghị quyết XVI của tỉnh Đảng bộ và các Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

Đinh Thị Lệ Thanh

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn