Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nghiên cứu, trao đổi

HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN

 

                                                                                                                                   Nguyễn Tiến Uyên

                                                                                                                     Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng  

          Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng cho tới lúc chuẩn bị đi xa Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận và đánh giá cao vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong Di chúc thiêng liêng, Người khẳng định “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”. Vì vậy, “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Chính từ nhận thức đó, nên trong di sản tư tưởng của mình để lại cho toàn Đảng, toàn dân tộc về thanh niên và công tác thanh niên, Người đã nêu lên một hệ thống quan điểm lý luận về những vấn đề quan trọng về vai trò, vị trí của thanh niên trong tiến trình lịch sử qua các thời kỳ cách mạng; đường lối nội dung bồi dưỡng, giáo dục - đào tạo thanh niên thành lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nhiệm vụ công tác thanh niên của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội dự bị tin cậy của Đảng.” “

          Thứ nhất, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, lực lượng tiếp sức và kế thừa sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, Người luôn khẳng định tiềm năng, vai trò, vị trí to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, luôn tin tưởng và nhìn nhận thanh niên theo quan điểm phát triển. Ngay từ khi đất nước còn chìm trong bóng đêm mù mịt của nô lệ, Người đã nêu tư tưởng: Thức tỉnh thanh niên để đi đến thức tỉnh dân tộc. Vào những năm đầu khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”(1), bởi Người đã nhận thức một cách rõ ràng, chính xác rằng sự phát triển trong tương lai của đất nước và tiền đồ vẻ vang của dân tộc nằm trong tay thanh thiếu nhi.   Người nhấn mạnh, thanh niên “phải tham gia ý kiến vào công việc của chính phủ, chiến đấu giữ lấy nền độc lập và tự rèn luyện từ bây giờ để sau này lên thay những thủ lĩnh mà gánh vác những việc trọng đại của nước nhà”(2).

          Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ vai trò của thanh niên trên cả hai bình diện xã hội và mối quan hệ kết nối quá khứ với tương lai không thể tách rời nhau: “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”(3). Vai trò này vô cùng quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc và của giai cấp công nhân. Người luôn đặt niềm tin và mong đợi ở thanh niên. Người đưa ra dự báo hết sức đúng đắn mà nay đã trở thành hiện thực: “Với một thế hệ thanh niên hăng hái kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”(4).

          Thứ ba, để thanh niên thực sự phát huy được sức mạnh của mình, đóng góp to lớn cho cách mạng, phải quan tâm đặc biệt đến công tác thanh niên. Và chính Người đã sáng lập, rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí  Minh. Sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Nhà nước đề ra các chính sách thanh niên phù hợp với từng thời kỳ cách mạng, đặc biệt là về mặt giáo dục, đào tạo. Công tác thanh niên mà cơ bản là đào tạo, giáo dục, phát huy thanh niên theo Người là quá trình tác động đồng bộ của các chủ thể từ gia đình, đoàn thể, xã hội cho đến các cấp ủy đảng và chính quyèn. Người đưa ra luận điểm nổi tiếng: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”(5), chỉ có như vậy, Đảng mới có thể đào tạo, bồi dưỡng nên một “lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”, “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”(6).

          Để thực hiện tốt nội dung và mục đích của công tác thanh niên, theo Người, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải tổ chức thanh niên thành lực lượng chính trị hùng hậu chung quanh Đảng. Đó là điều kiện để giáo dục và ngược lại phải tiến hành đào tạo, giáo dục thanh niên qua tổ chức. Phải kiên trì xây dựng tổ chức của thanh niên để tập hợp, vận động thanh niên, giáo dục thanh niên để họ thực sự là “cánh tay đắc lực của Đảng để thực hiện những chủ trương, chính sách cách mạng”(7). Người còn căn dặn: “Phải củng cố tổ chức Đoàn, phải đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ và phải đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên”(8). Theo Người, củng cố tổ chức đoàn là điều kiện tiên quyết để mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Nhưng muốn củng cố tổ chức đoàn thì trước hết phải “đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ” để thống nhất ý chí và hành động trong nội bộ đoàn, làm cho tổ chức đoàn thật sự là tổ chức của những thanh niên tiên tiến, có lý tưởng cách mạng và phấn đấu kiên định vì lý tưởng đó. Tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Người chỉ rõ: “Đoàn thanh niên lao động - phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục các thế hệ thanh niên, nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”(9). Đây là một chức năng hết sức quan trọng của tổ chức đoàn với tư cách là một tổ chức quần chúng gần Đảng nhất mà trong Điều lệ Đảng từ trước đến nay đều ghi rõ. Để làm tốt công tác vận động, tập hợp giáo dục, rèn luyện thanh niên, cần phải nghiên cứu tìm ra những hình thức và phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc. Các hình thức và phương pháp đó vừa thu hút rộng rãi thanh niên tham gia nhưng phải được định hướng vững chắc. Muốn vậy, tổ chức Đoàn Thanh niên phải xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng, có tính ổn định và triển vọng phát triển, phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời sống công tác, học tập của thanh niên và tất cả đoàn viên phải gương mẫu. Trong công tác xây dựng Đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lưu ý về việc phải phát triển đoàn viên về số lượng đồng thời phải coi trọng việc nâng cao chất lượng. Người dạy: “Tổ chức Đoàn phải rộng hơn Đảng… cố nhiên khi kết nạp đoàn viên cần phải lựa chọn cẩn trọng những thanh niên tốt”.

          Thứ tư, Đảng phải hết sức quan tâm, chú trọng vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên và công tác đoàn. Người căn dặn: “Chi bộ phải chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên cho thật tốt”, đồng thời: “Trung ương và các cấp đảng bộ địa phương phải chăm sóc hơn nữa đến công tác thanh niên”, trong đó vấn đề quan trọng là chăm lo công tác xây dựng đoàn để “phát huy tác dụng tiên phong của Đoàn về mọi mặt”. Không chỉ cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên và công tác thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất coi trọng phát huy vai trò của Nhà nước trong công tác thanh niên. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Người đã chỉ thị thành lập Bộ Thanh niên rồi Nha Thanh niên trong chính phủ để chăm lo công tác thanh niên. Người căn dặn công tác thanh niên “phải liên hệ với các lực lượng của chính phủ”. Điều này có nghĩa là muốn đưa công tác thanh niên đạt đến kết quả như mong muốn, trước hết Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo và tổ chức sự phối hợp giữa nhiều lực lượng trong Chính phủ.

          Như vậy, từ bốn vấn đề nêu trên, chúng ta thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên chính là sự nhận thức sâu sắc của Người về thanh niên và công tác thanh niên đã được tổng kết thành lý luận và thông qua thực tiễn đã được nâng lên tầm cao mới. Tư tưởng của Người tiếp tục chỉ đạo, định hướng  để Đảng và Nhà nước ta tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác thanh niên trong giai đoạn mới. Tiếp tục dẫn dắt, xây dựng, tổ chức thanh niên, phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; để non sông Việt Nam, dân tộc Việt Nam tự hào “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn./.

Chú thích:

(1) Hồ Chí Minh: Về giáo dục thanh niên, Nxb Thanh niên, HN, 1980, tr.82, 84.

(2) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, 1995, HN, tr.29.

(3), (4) Hồ Chí Minh, Sđd, tr.315, 375.

(5) Hồ Chí Minh tuyển tập, tập II, Nxb Sự thật, 1980, tr.129.

(6), (7), (8), (9) Hồ Chí Minh: Về giáo dục thanh niên, Nxb Thanh niên, HN, 1980, tr.28, 165, 166.

 

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn