Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin tổng hợp

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUÝ I/2017

 

 

33  / 833

 

        Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào- lý luận và thực tiễn . - H.: Chính trị Quốc gia, 2015. - 176tr. ; 21cm

             ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương

 

33 (V) / 834

Phạm Quốc Doanh

        Công ty nông, lâm nghiệp 25 năm đổi mới (1988-2013) / Phạm Quốc Doanh. - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 284tr. ; 21cm

 

 

33 (V) / 835

 

        Phát triển kinh tế tập thể trong 30 năm đổi mới ở Việt Nam. - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 332tr. ; 21cm

          ĐTTS ghi: Liên minh Hợp Tác Xã

 

 

33 (V) / 836

Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình (ch.b)

       Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế / Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình. - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 324tr. ; 24cm

 

 

33 (V) / 837-838

 

        Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. - Nghệ An, 2016. - 217tr. ;21cm

            ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

 

32 (V)/ 718

 

        Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc / Nguyễn Văn Khánh . - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 560tr. ; 24cm

         

32 (V)/ 719

 

        Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng Sông Cửu Long 30 năm đổi mới  . - H.: Chính trị Quốc gia, 2015. - 550tr. ; 24cm

         

32 (V)/ 720

 

        Phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế . - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 280tr. ; 24cm

               ĐTTS ghi: Liên minh hợp tác xã Việt Nam

         

32 (V)/ 721

 

        Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới / Hà Thị Khiết (ch.b) . - H.: Chính trị Quốc gia, 2015. - 340tr. ; 24cm

          

32 (V)/ 722

        Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới / Thào Xuân Sùng (ch.b) . - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 292tr. ; 24cm

32 (V)/ 723

Trương Tấn Sang

        Tận dụng cơ hội vượt qua thách thức tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước tiến lên / Trương Tấn Sang . - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 635tr. ; 24cm

         

32 / 724

Edward Miller

        Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam / Miller.E . - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 548tr. ; 24cm

         

32 / 725

Daisaku Ikeda

      Đối thoại về sức khỏe và cuộc sống, đạo đức và giáo dục: sách tham khảo/  Ikeda.D . - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 332tr. ; 24cm

         

32 (V)/ 726

 

      Bình luận phê phán – Tuyển chọn những bài viết trên báo nhân dân . - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 834tr. ; 24cm

               ĐTTS ghi: Báo Nhân dân

         

32 / 727

Nguyễn Đình Chiến

    Chiến tranh và hòa bình trong lịch sử đương đại: Sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Chiến, Văn Đức Thanh . - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 528tr. ; 24cm

         

32 / 728

Arnold Toynbee, Ikeda.D.

     Lựa chọn cuộc sống – Đối thoại dành cho thế kỷ XXI: sách tham khảo/  Toynbee. A, Ikeda.D . - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 584tr. ; 24cm

          

32 / 729

Lương Bảo Hoa

      Đường đến thành công: Tiên phong là sức mạnh: Sách tham khảo / Lương Bảo Hoa . - H.: Chính trị Quốc gia, 2017. - 536tr.; 24cm

32 / 730

 

      Bức tranh thế giới đương đại: Sách chuyên khảo . - H.: Chính trị Quốc gia, 2017. - 340tr. ; 24cm

               Thư mục: tr.329-334

         

32 / 731

 

      Quan hệ Mỹ – Trung trong nửa đầu thế kỷ XXI: Mối quan hệ nước lớn kiểu mới?: Sách tham khảo . - H.: Chính trị Quốc gia, 2017. - 360tr. ; 21cm

               Thư mục: tr.340-355

         

 

32 / 732

 

           Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững – kinh nghiệm của ĐCS Việt Nam, ĐCS Pháp và Đảng dân chủ xã hội Đức . - H.: Chính trị Quốc gia, 2017. - 328tr. ; 21cm

               ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận trung ương

          

32(V)/ 733

Nguyễn Văn Nhân

      Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra đối với hoạt động các đoàn kiểm tra . - H.: Chính trị Quốc gia, 2017. - 224tr. ; 21cm

               Thư mục: tr.214-218

         

32(V)/ 734-735

Nguyễn Đức Bình

      Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay / Nguyễn Đức Bình . - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 1132tr. ; 24cm

         

32 / 736-737

Nguyễn Thị Trường Giang

      100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới . - H.: Chính trị Quốc gia, 2014. - 760tr. ; 24cm

               Thư mục: tr.214-218

 

9 (V) / 621

Phan Huy Lê (ch.b)

       Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển - Tập 1. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 760tr. ; 24cm

          

 

9 (V) / 622

Phan Huy Lê (ch.b)

       Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển - Tập 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 744tr. ; 24cm

          

 

9 (V) / 623

 

       Toàn quốc kháng chiến – ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19/12/1946-19/12/2016). - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 832tr. ; 27cm

          

 

9 (212) / 624

 

           Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Nghệ An (1946-2016). - Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lý, bổ sung. - Nghệ An, 2016. - 240tr. ; 21cm

             Thư mục: tr.233-236 + Phụ lục ảnh,  bảng biểu

   

9 (V)/ 625

 

           Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình – 60 năm xây dựng và phát triển (1956-2016). - Ninh Bình, 2016. - 172tr. ; 21cm

             Thư mục: tr.155-172 + ảnh

          

 

9 (V) / 626

 

          Lịch sử quân giải phóng miền Nam Việt Nam trên chiến trường B2 (1961-1976) - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 376tr. ; 24cm

           Thư mục: tr. 366-369

 

9(V) / 627

 

           Xuân 1975 -  Bản hùng ca toàn thắng . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 480tr. ; 24cm

            ĐTTS ghi: Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 

 

9(V) / 628

 

           Lịch sử Quốc hội Việt Nam (4 tập) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 420tr. ; 24cm

             Tập 1: 1946 - 1960

            ĐTTS ghi: Văn phòng Quốc hội

 

 

9(V) / 629

 

           Lịch sử Quốc hội Việt Nam (4 tập) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 535tr. ; 24cm

             Tập 2: 1960 - 1976

            ĐTTS ghi: Văn phòng Quốc hội

 

 

9(V) / 630

 

           Lịch sử Quốc hội Việt Nam (4 tập) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 640tr. ; 24cm

             Tập 3: 1976 - 1992

            ĐTTS ghi: Văn phòng Quốc hội

 

 

9(V) / 631

 

           Lịch sử Quốc hội Việt Nam (4 tập) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 896tr. ; 24cm

             Tập 4: 1992 - 2011

            ĐTTS ghi: Văn phòng Quốc hội

 

 

3K5H / 963

 

           Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân (3 tập) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 760tr. ; 24cm

            Tập 1: (1951-1954)

            ĐTTS ghi: Báo Nhân dân

 

 

3K5H / 964

 

           Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân (3 tập) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 1416tr. ; 24cm

            Tập 2: (1955-1959)

            ĐTTS ghi: Báo Nhân dân

 

 

3K5H / 965

 

           Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân (3 tập) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 1052tr. ; 24cm

            Tập 1: (1960-1969)

            ĐTTS ghi: Báo Nhân dân

 

 

3K5H / 966

Tô Lâm

           Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh / Tô Lâm . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016 . - 260tr. ; 21cm

 

8(V) / 1624

        

            Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam. - H. Chính trị Quốc gia, 2016. - 952tr. ; 24cm

             ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật trung ương

 

 

V24 / 1625

Đinh Xuân Dũng

            Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn nghệ Việt Nam / Đinh Xuân Dũng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 540tr. ; 24cm

 

3K4 / 258

 

          Vấn đề triết học trong tác phẩm của C. Mác – Ăngghen, V.I.Lênin// Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch. - H. Chính trị Quốc gia, 2016. - 624tr. ; 24cm

3K4 / 259

 

         V.I. Lê nin: Tuyển tập – Tập 4 . - H. Chính trị Quốc gia, 2016. - 624tr. ; 24cm

3KV1 / 1664

 

          Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 59 (2000). - H., 2015. - 326tr. ; 22cm

            ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

3KV1 / 1666

 

          Hồ Tùng Mậu – Tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 232tr. ; 21cm

           

3KV1 / 1667

 

          Hoàng Quốc Việt – Tiểu sử. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 420tr. ; 21cm

           

3KV1 / 1668

 

         Phạm Ngọc Thạch – Cuộc đời và sự nghiệp. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 584tr. ; 24cm

           

3KV1 / 1669

 

          Hà Huy Tập – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 830tr. ; 24cm

           

3KV1 / 1670

 

         Đồng Chí Trường Chinh – Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 600tr. ; 24cm

           

3KV1 / 1611

 

          Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 704tr. ; 24cm

           

3KV1 / 1672-1673

 

         Tư tưởng dân chủ của Phan Bội Châu. - Nghệ An, 2016. - 655tr. ; 24cm

           

3KV1 / 1674

 

          Nguyễn Thị Minh Khai – Nữ chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 484tr. ; 24cm

           

3KV1 / 1675

 

          Phạm Văn Đồng với văn hóa dân tộc . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 552tr. ; 24cm

           

3KV / 1676

Lê Hữu Nghĩa (GS,TS)

         Tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua 30 năm đổi mới / Lê Hữu Nghĩa (cb). - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 316tr. ; 21cm

           

 

3KV / 1677

 

Trần Hồng Hà, Nguyễn Quang Dương (đồng Ch.b)

         Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương / Trần Hồng Hà, Nguyễn Quang Dương (đồng cb). - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 250tr. ; 21cm

           

3KV / 1678

Phạm Văn Linh (PGS,TS)

        Một số vấn đề đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới / Phạm Văn Linh (cb). - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 220tr. ; 21cm

           

3KV / 1679

 

        Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII của Đảng . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 248tr. ; 19cm

           

3KV / 1680

 

        Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 600tr. ; 21cm

           

3KV / 1681

 

        Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII của Đảng . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 264tr. ; 19cm

           

 

3KV / 1682

 

        Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong văn kiện Đại hội XII . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 248tr. ; 19cm

 

           

3KV / 1683

 

        Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện Đại hội XII của Đảng . - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 252tr. ; 19cm

           

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn