Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K47.5

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

      * GVCN: Nguyễn Đình Thanh      

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)

     
14 S Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
  C Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
15 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Điều  
  C Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
16 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
17+18 S-C Nghỉ      
19 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
   

Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

     
  C Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
20 S Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
21 S Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
22 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
23 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
24+25 S-C Nghỉ      
26 S Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
27 S Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: CN Mác - Lê nin 4 Cán bộ coi thi  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn