Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Quân sự K9.2

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

     
2 S Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
3 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
4 S Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Thị Thu Huyền  
5 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) 4 Gv,Ths: Nguyễn Quỳnh Trang  
  C NC      
6-7 S-C Nghỉ      
8 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 4 Gv,Ths: Nguyễn Quỳnh Trang  
  C NC      
9 S Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 Gv,Ths: Nguyễn Quỳnh Trang  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Quỳnh Trang  
10 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Quỳnh Trang  
   

Chủ nghĩa Mác-Lênin

     
  C Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
11 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
12 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C NC      
13-14 S-C Nghỉ      
15 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C NC      
16 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
17 S Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
18 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
19 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C NC      
20-21 S-C Nghỉ      
22 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C NC      
23 S Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
24 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
25 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
26 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
  C NC      
27-28 S-C Nghỉ      
29 S Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C NC      
30 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
31 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C NC      

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn