Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K47.2

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
1 S Thảo luận 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C NC      
2+3 S-C Nghỉ      
4 S NC      
  C Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
5 S Thi hết môn: Lịch sử Đảng 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Nhà nước-Pháp luật 4 Cán bộ coi thi  
6 S Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay (tiếp) 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
7 S Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
8 S Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 PTP,Ths: Trần Bá Long  
  C NC      
9+10 S-C Nghỉ      
11 S NC      
  C Tiếp 4 PTP,Ths: Trần Bá Long  
12 S Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
13 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
14 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
15 S-C NC      
16+17 S-C Nghỉ      
18 S NC      
  C Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
19 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
20 S Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
   

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở

     
21 S Nghiệp vụ công tác MTTQ và vận động xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở 4 Gvc, Ths Chu Văn Xuân  
  C Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 Gvc, Ths Chu Văn Xuân  
22 S Thảo luận  4 Gvc, Ths Chu Văn Xuân  
  C NC      
23+24 S-C Nghỉ      
25 S NC      
  C Hướng dẫn đi thực tế cơ sở 4 PHT, TP, Ths: Phan Tiến Dũng  
26 S Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương  
  C Công tác dân vận của chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương  
27 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương  
  C NC      
28+29 S-C Đi thực tế cơ sở 16 Khoa, CN lớp  
30+31 S-C Nghỉ      

Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn