Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K47.1

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

     
1 S Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
2 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
3 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C NC      
4+5 S-C Nghỉ      
6 S NC      
  C Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
7 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
8 S Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
9 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
   

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

     
  C Lý luận về quản lý hành chính nhà nước 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
10 S Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C NC      
11+12 S-C Nghỉ      
13 S NC      
  C Quản lý ngân sách địa phương 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
14 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
15 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Quản lý hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
16 S Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C NC      
17 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C NC      
18.19 S-C Nghỉ      
20 S-C Hoạt động kỷ niệm 20-11      
21 S Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
22 S Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
23 S Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
24 S Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C NC      
25-26 S-C Nghỉ      
27 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
    Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….      
28 S Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 PTP,Ths: Trần Bá Long  
  C Tiếp 4 PTP,Ths: Trần Bá Long  
29 S Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
30 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn